Tin tức sản phẩm

Quy tắc nạp tiền trên Bitget Launchpad

Kính gửi người dùng Bitget,
Người dùng tham gia các chương trình ưu đãi trên Bitget Launchpad có thể tính toán số lượng vé và token được phân bổ theo công thức sau:
Vé được phân bổ = tiền nạp ròng của bạn / tiền nạp ròng của tất cả người dùng * tổng số vé ưu đãi.
Token được phân bổ = vé được phân bổ * số token ứng với mỗi vé.
Số lượng vé được phân bổ luôn được làm tròn xuống. Nếu kết quả tính là 1,9 vé thì người dùng sẽ được phân bổ 1 vé. Nếu kết quả tính là 0,5 vé thì người dùng sẽ được phân bổ 0 vé.
Người dùng không thể được phân bổ nhiều vé hơn giới hạn cá nhân.
Ví dụ:
Giả sử tổng số token được bán trong chương trình ưu đãi Launchpad là 1,000,000 XYZ và quỹ thưởng gồm 20 vé. Điều này có nghĩa là mỗi vé tương ứng với 50,000 XYZ. Giả sử rằng có tổng cộng 7 người dùng tham gia ưu đãi nạp tiền. Người dùng A nạp tiền điện tử trị giá 10,000 USDT , trong khi 6 người dùng còn lại nạp tiền điện tử trị giá 30,000 USDT. Người dùng A dự kiến sẽ được phân bổ 10,000 USDT / 40,000 USDT * 20 vé = 5 vé (5 * 50,000 XYZ = 250,000 XYZ).
Vé và token được phân bổ như sau (Bảng 1).
Người dùng Tiền nạp ròng (USDT) Tỷ lệ của tiền nạp Số vé được phân bổ Số token XYZ được phân bổ
Người dùng A 10000 0.25 5 250000
Người dùng B 9000 0.225 4 200000
Người dùng C 8000 0.2 4 200000
Người dùng D 5000 0.125 2 100000
Người dùng E 4000 0.1 2 100000
Người dùng F 2000 0.05 1 50000
Người dùng G 2000 0.05 1 50000
Số vé không hợp lệ - - 1 50000
Tổng 40000 1 20 1000000
Câu hỏi: Tại sao có một vé không hợp lệ?
Trả lời: Số lượng vé được phân bổ luôn được làm tròn xuống.
Số lượng vé được phân bổ luôn được làm tròn xuống. Nếu kết quả tính là 1,9 vé thì người dùng sẽ được phân bổ 1 vé. Nếu kết quả tính là 0,5 vé thì người dùng sẽ được phân bổ 0 vé.
Giới hạn cá nhân
Để quản lý rủi ro, Bitget luôn đặt giới hạn cho mỗi cá nhân đối với các chương trình ưu đãi Launchpad. Khi người dùng vượt quá giới hạn tối đa, số token vượt quá của họ sẽ được phân phối lại cho những người dùng khác chưa đạt giới hạn.
Sử dụng dự án XYZ ở trên làm ví dụ (bảng 1), nếu giới hạn tối đa của mỗi người dùng là 4 và người dùng A đã đạt đến giới hạn này, thì số token vượt giới hạn sẽ được trừ vào số token ban đầu và được tái phân bổ. Có thể xem số token vượt giới hạn ở Bảng 2.
Vé và token được phân bổ lại sau khi điều chỉnh dựa trên quy tắc giới hạn cá nhân (bảng 2).
Người dùng Tiền nạp ròng (USDT) Tỷ lệ của tiền nạp Số vé được phân bổ (đã tính giới hạn cá nhân) Số token XYZ được phân bổ (đã tính giới hạn cá nhân)
Người dùng A 10000 0.25 4 200000
Người dùng B 9000 0.225 4 200000
Người dùng C 8000 0.2 4 200000
Người dùng D 5000 0.125 2 100000
Người dùng E 4000 0.1 2 100000
Người dùng F 2000 0.05 1 50000
Người dùng G 2000 0.05 1 50000
Vượt giới hạn - - 1 50000
Số vé không hợp lệ - - 1 50000
Tổng 40000 1 20 1000000
Trong Bảng 2, số token vượt giới hạn của người dùng A là 50,000 XYZ. Số token này sẽ được tái phân bổ dựa trên tỷ lệ nạp tiền của những người dùng khác chưa đạt đến giới hạn cá nhân của họ.
Vé và token được phân bổ lại như sau (Bảng 3).
Người dùng Tiền nạp ròng (USDT) Tỷ lệ của tiền nạp Số vé được phân bổ (cuối cùng) Số token XYZ được phân bổ (cuối cùng)
Người dùng A 10000 0.25 4 200000
Người dùng B 9000 0.225 4 200000
Người dùng C 8000 0.2 4 200000
Người dùng D 5000 0.125 3 150000
Người dùng E 4000 0.1 2 100000
Người dùng F 2000 0.05 1 50000
Người dùng G 2000 0.05 1 50000
Số vé không hợp lệ - - 1 50000
Tổng 40000 1 20 1000000
Ví dụ: Người dùng D (so sánh Bảng 1 và Bảng 3) sẽ được phân bổ 2 vé và 100,000 token XYZ nếu không có giới hạn cá nhân. Nhưng vì giới hạn cá nhân, người dùng D được phân bổ 3 vé và 150,000 token XYZ.