Trung tâm Thông báo

Ký quỹ

Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — SAGA/USDT
2024-05-24 09:53
Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — TONCOIN/USDT
2024-05-13 03:21
Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — CEL/USDT
2024-05-07 13:27
Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — ONT/USDT
2024-04-12 04:01
Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — PUNDIX/USDT
2024-04-11 04:45
Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — TNSR/USDT
2024-04-09 03:42
Nâng cấp hệ thống giao dịch ký quỹ spot Bitget
2024-04-08 06:10
Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — BEL/USDT, BICO/USDT
2024-04-07 09:15
Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — W/USDT
2024-04-04 09:43
Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — ENA/USDT, USDE/USDT
2024-04-03 13:42
Bitget thông báo hủy niêm yết các cặp giao dịch ký quỹ spot, bao gồm VIB/USDT
2024-04-02 03:28
Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — POLYX/USDT
2024-03-27 10:11
Bitget thông báo tạm dừng Giao dịch Ký quỹ đối với SOLS/USDT, FTN/USDT
2024-03-27 02:40
Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — CHESS/USDT
2024-03-25 10:04
Bitget thông báo tạm dừng Giao dịch Ký quỹ đối với EDU/USDT
2024-03-25 07:53
Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — BOME/USDT, ZK/USDT
2024-03-20 11:12
Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — SLERF/USDT, FIDA/USDT
2024-03-19 11:30
Bitget thông báo tạm dừng Giao dịch Ký quỹ đối với STRAX/USDT
2024-03-19 08:22
Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — RBN/USDT, HIFI/USDT
2024-03-14 12:54
Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — REEF/USDT, AMP/USDT
2024-03-13 09:50