Trung tâm Thông báo

Cập nhật hệ thống

Bitget thông báo nâng cấp ví và tạm dừng dịch vụ nạp & rút
2023-09-26 01:00
Bitget thông báo hoàn thành bảo trì hệ thống
2023-08-23 15:09
Bitget thông báo bảo trì hệ thống
2023-08-22 10:00
Bitget thông báo nâng cấp WebSocket (02/08)
2023-08-01 13:00
Bitget: Thông báo tạm ngừng hỗ trợ quản lý khóa API trên ứng dụng
2023-08-01 11:39
Bitget thông báo hoàn thành bảo trì phiếu giảm giá và phiếu giảm lãi vay
2023-07-24 11:50
Bitget thông báo về phiếu giảm giá và phiếu giảm lãi vay
2023-07-23 10:00
Bitget thông báo nâng cấp dịch vụ giao dịch Convert
2023-07-19 18:00
Bitget thông báo hoàn tất nâng cấp hệ thống thông tin người dùng
2023-07-05 22:00
Bitget thông báo hoàn thành nâng cấp hệ thống futures
2023-06-01 15:48
Bitget thông báo nâng cấp hệ thống futures
2023-05-29 16:28
Bitget thông báo hoàn thành nâng cấp hệ thống futures
2023-05-25 15:55
Bitget thông báo nâng cấp hệ thống futures
2023-05-24 14:41
Bitget thông báo hoàn thành bảo trì hệ thống
2023-05-24 14:38
Bitget thông báo hoàn thành nâng cấp hệ thống futures
2023-05-18 16:18
Bitget thông báo hoàn thành bảo trì hệ thống
2023-05-17 18:00
Bitget thông báo nâng cấp hệ thống giao dịch chiến lược
2023-05-17 17:26
Bitget thông báo hoàn thành nâng cấp hệ thống spot
2023-05-17 16:30
Thông báo bảo trì hệ thống Bitget
2023-05-17 11:38
Bitget thông báo nâng cấp hệ thống spot
2023-05-16 18:00