Trung tâm Thông báo

Bảo trì Spot

Bitget thông báo tạm ngưng chức năng Nạp và Rút REEF
2024-02-26 22:18
Thông báo về việc mở lại dịch vụ rút tiền qua mạng IOTX
2024-02-26 17:44
Thông báo về việc mở lại dịch vụ nạp và rút 3ULL
2024-02-24 16:05
Thông báo về việc tạm ngưng dịch vụ rút tiền DIMO-ERC20 network
2024-02-24 11:11
Thông báo về việc mở lại dịch vụ rút tiền qua mạng DIMO-Polygon
2024-02-24 11:10
Thông báo về việc mở lại dịch vụ nạp và rút AVAX
2024-02-24 10:36
Bitget thông báo tạm ngưng chức năng Nạp và Rút 3ULL
2024-02-23 23:17
Bitget thông báo tạm ngưng chức năng Nạp và Rút AVAX
2024-02-23 21:01
Thông báo về việc tạm dừng dịch vụ nạp OWL-Starknet, AKU-Starknet
2024-02-22 20:27
Thông báo về việc mở lại dịch vụ nạp XLM
2024-02-22 18:59
Thông báo về việc tạm ngưng dịch vụ rút tiền ETH-zkSync Era network
2024-02-22 17:05
Thông báo về việc mở lại dịch vụ nạp và rút OSMO
2024-02-21 17:46
Thông báo về việc tạm dừng dịch vụ nạp MULTI-BEP20
2024-02-21 15:57
Bitget sẽ hỗ trợ hoán đổi Mainnet dành cho Fan Token của Chiliz
2024-02-21 15:00
Thông báo về việc tạm dừng dịch vụ nạp XLM
2024-02-21 13:42
Thông báo về việc tạm dừng dịch vụ nạp USDC-TRC20
2024-02-21 10:49
Bitget thông báo tạm ngưng chức năng Nạp và Rút OSMO
2024-02-21 03:03
Thông báo về việc mở lại dịch vụ nạp và rút OSMO
2024-02-20 11:58
Bitget thông báo tạm ngưng chức năng Nạp và Rút OSMO
2024-02-20 02:17
Thông báo về việc tạm ngưng dịch vụ rút tiền CERE-ERC20 network
2024-02-19 17:17