left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Kiểm soát rủi ro

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Dưới đây là giới thiệu về Kiểm soát rủi ro trong One Click Copy Trade của Bitget.

 

Tỷ lệ Dừng lỗ

  1. Tỷ lệ Dừng lỗ tối đa là 400%;
  2. Các lệnh sao chép sẽ được tự động đóng khi khoản lỗ vượt quá tỷ lệ đặt trước. Ví dụ: Nếu bạn đặt tỷ lệ dừng lỗ là 10%, hệ thống sẽ đóng lệnh theo giá thị trường khi tỷ lệ vượt quá 10%.

 

Tỷ lệ Chốt lời

  1. Tỷ lệ Chốt lời tối đa là 400%;
  2. Các lệnh sao chép sẽ tự động đóng khi lợi nhuận vượt quá tỷ lệ đặt trước. Ví dụ: Nếu bạn đặt tỷ lệ chốt lời là 50%, hệ thống sẽ đóng lệnh theo giá thị trường khi tỷ lệ vượt quá 50%.

 

Số tiền tối đa để sao chép

  1. Số tiền tối đa để sao chép là 50,000 USDT;
  2. Số tiền tối đa để sao chép là số tiền ký quỹ tối đa bạn có thể sử dụng để tham gia sao chép giao dịch với mỗi cặp giao dịch;
  3. Bạn không thể sao chép giao dịch khi tổng số tiền ký quỹ của Lệnh Hiện tại đã đạt đến giới hạn trên của số tiền đặt trước, nhưng bạn vẫn là người theo dõi của nhà giao dịch đó. Bạn có thể sao chép nhà giao dịch trong tương lai khi tổng số tiền ký quỹ giảm xuống dưới số tiền đã đặt.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group