left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Thỏa Thuận Người Dùng

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Khi tham gia vào các dịch vụ Copy Trade trực tiếp hay gián tiếp, bạn thừa nhận đã đồng ý và tuân theo Thỏa Thuận Người Dùng này, bao gồm bất cứ chỉnh sửa nào được thực hiện trên website của chúng tôi về sau. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện của Copy Trade dưới đây.

 

Điều khoản và Điều kiện:

I. Người dùng đủ điều kiện

 1. Bạn phải là nhà đầu tư đáp ứng được các điều kiện của luật và các quy định hiện hành trong thỏa thuận này.
 2. Bạn phải bằng hoặc lớn hơn 18 tuổi với đầy đủ năng lực hành vi dân sự, kiến thức cũng như kinh nghiệm để hiểu bản chất và rủi ro của sản phẩm được giao dịch.
 3. Bạn phải là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền trong tài khoản Bitget của bạn và không được sử dụng nền tảng để thực hiện các hành vi phạm pháp. Tiền và tài sản kĩ thuật số của bạn phải có nguồn hợp pháp.

 

II. Các dịch vụ giao dịch

Bạn cần đánh giá cẩn thận tính xác thực, mức độ hợp pháp, hợp lệ của các tài sản kĩ thuật số và / hoặc thông tin có liên quan, đồng thời tự chịu trách nhiệm và các tổn thất có thể phát sinh từ đó. Trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp và quy định, nền tảng không có nghĩa vụ xác minh thông tin về dữ liệu người dùng, tiền điện tử (ví dụ như Bitcoin), hành vi giao dịch và bất kỳ vấn đề nào khác có liên quan đến giao dịch.  

 

III. Tranh chấp và nghĩa vụ pháp lý

 1. Nếu có bất kì tranh chấp nào phát sinh giữa bạn và người dùng khác trong quá trình tham gia Copy Trade trên nền tảng của chúng tôi, một khi bạn hoặc người kia hoặc cả hai quyết định nhờ nền tảng can thiệp, nền tảng có quyền đưa ra quyết định của riêng mình. Trong trường hợp này, bạn thừa nhận và đồng ý với mọi quyết định của nền tảng có liên quan đến tranh chấp giao dịch.
 2. Bạn hiểu và thừa nhận rằng nền tảng có quyền cung cấp lịch sử giao dịch của người dùng và các dữ liệu cần thiết khác khi được yêu cầu bởi các cơ quan chính phủ, bao gồm các bộ phận tư pháp và hành chính. Nếu bạn bị nghi ngờ vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, chẳng hạn như quyền sở hữu trí tuệ, nền tảng có quyền cung cấp các thông tin cần thiết của bạn cho chủ sở hữu quyền, bộ phận quản lý hoặc pháp lý, miễn là có bằng chứng ban đầu về các hành vi vi phạm đó.

 

IV. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại về lợi nhuận, danh tiếng, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác (cho dù chúng tôi có được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hay không) phát sinh từ bất kỳ trường hợp nào sau đây:
  • Nền tảng có cơ sở hợp lý để tin rằng có thể có vi phạm nghiêm trọng về pháp luật hoặc hợp đồng của một thành viên hoặc một giao dịch cụ thể.
  • Nền tảng có cơ sở hợp lý để tin rằng hành vi của bạn trên Website này bị nghi ngờ là bất hợp pháp hoặc không đúng.
  • Các chi phí và tổn thất phát sinh từ việc mua hoặc thu thập dữ liệu, thông tin hoặc giao dịch,... thông qua các dịch vụ được cung cấp bởi nền tảng.
  • Sự hiểu lầm của bạn về các dịch vụ Copy Trade của chúng tôi.
  • Bất kỳ tổn thất nào khác liên quan đến các dịch vụ nền tảng mà không phải do One-Click Copy Trade gây ra.
  • Bất kỳ hoặc tất cả các tổn thất phát sinh trong quá trình bạn tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào Copy Trade.
 1. Rủi ro liên quan đến One-Click Copy Trade bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động giao dịch tự động khi tài khoản của bạn sẽ mở và kết thúc các giao dịch mà không cần bạn can thiệp thủ công.
 2. One-Click Copy Trade có thể thất bại hoặc có chi phí cao do độ trễ.
 3. Bạn có thể chọn dịch vụ quản lý đầu tư của bạn hoặc theo dõi một nhà giao dịch cụ thể và / hoặc một chiến lược giao dịch cụ thể. Khi đưa ra các quyết định này, bạn đã cân nhắc kĩ tình hình tài chính bản thân bao gồm cả kế hoạch tài chính, và bạn hiểu rằng One-Click Copy Trade mang tính đầu cơ cao, bạn có thể thua lỗ vượt quá số tiền dùng để theo dõi nhà giao dịch.
 4. Thông tin cung cấp qua One-Click Copy Trade chỉ nên dùng để tham khảo. Bất kì quyết định đầu tư nào dựa trên thông tin cung cấp trên website của chúng tôi hoặc thông qua tính năng One-Click Copy Trade đều được thực hiện với rủi ro của chính bạn.
 5. Bạn nên nghiên cứu kĩ lưỡng trước khi đưa ra bất kì quyết định đầu tư nào, Bạn cần tự đưa ra đánh giá về các khoản đầu tư, chiến lược và bất kì sản phẩm, dịch vụ nào khác dựa trên nhu cầu, mục tiêu đầu tư và tình hình tài chính của cá nhân bạn.
 6. Bạn tự chịu trách nhiệm cho bất kì thua lỗ nào xảy ra trong quá trình tự vận hành của One-Click Copy Trade.
 7. Bất kì thông tin nào trên website hoặc ứng dụng đều có mục đích công khai những dữ liệu giao dịch được cập nhập của nhà giao dịch và người theo dõi. Website này không cung cấp lời khuyên đầu tư theo bất kì hình thức nào, cũng như không ám chỉ những thông tin hay chức năng như vậy. Bạn nên thực hiện nghiên cứu độc lập dựa trên thông tin thu thập từ nền tàng hoặc tính năng One-Click Copy Trade để tự đưa ra quyết định đầu tư.
 8. Đối với các vấn đề không được đề cập ở đây, nền tảng có quyền giải thích cuối cùng trong phạm vi pháp luật.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected]

 

[Các kênh chính thức]

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook Group