Tin tức sản phẩm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sử dụng sản phẩm Widget

Thông báo quan trọng: Trước khi sử dụng sản phẩm Widget, vui lòng đọc kĩ và hiểu rõ tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sử dụng này. Bằng cách sử dụng sản phẩm Widget, bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm Widget.

1. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm chung:

1.1 Sản phẩm Widget được cung cấp bởi Bitget (sau đây gọi tắt là "chúng tôi"). Sản phẩm Widget dành cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc doanh nghiệp, và người dùng chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng nó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm Widget.

1.2 Chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ám chỉ nào về tính ứng dụng, độ chính xác, độ hoàn thiện, độ tin cậy hoặc kịp thời của sản phẩm Widget. Bạn có trách nhiệm xác minh và xác nhận bất kỳ thông tin và kết quả nào liên quan đến sản phẩm Widget.

2. Hạn chế kỹ thuật:

2.1 Sản phẩm Widget có thể phải chịu các hạn chế về mặt kỹ thuật, bao gồm nhưng không giới hạn ở kết nối mạng, thiết bị phần cứng và khả năng tương thích phần mềm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các vấn đề hoặc thiệt hại phát sinh từ những hạn chế kỹ thuật này.

3. Sở hữu trí tuệ:

3.1 Tất cả nội dung có trong sản phẩm Widget, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, logo, biểu tượng và phần mềm, được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Việc sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc việc sử dụng nội dung này theo bất kỳ hình thức nào khác đều bị cấm nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

4. Link của bên thứ ba:

4.1 Sản phẩm Widget có thể chứa các link dẫn đến các website hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung mà các link này trỏ đến hoặc tính khả dụng, tính chính xác, bảo mật hoặc tính hợp pháp của các website của bên thứ ba.

5. Thông tin cá nhân:

5.1 Chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách quyền riêng tư hiện hành, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hay bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập hoặc tiết lộ trái phép trong quá trình sử dụng sản phẩm Widget.

6. Hành vi của người dùng:

6.1 Người dùng phải tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định hiện hành, đồng thời không được phép tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại khi sử dụng sản phẩm Widget.

7. Chấm dứt và sửa đổi:

7.1 Chúng tôi có quyền chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngừng sản phẩm Widget tạm thời hoặc vĩnh viễn vào bất kỳ thời điểm nào, với bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo trước cho người dùng.

8. Những thay đổi đối với tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

8.1 Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sử dụng này bất cứ lúc nào. Người dùng có nghĩa vụ thường xuyên xem lại trang này để được thông báo về phiên bản mới nhất của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Tóm tắt:

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sử dụng sản phẩm Widget nhằm làm rõ các quyền và trách nhiệm giữa người dùng và Bitget, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm hữu hạn của sản phẩm Widget. Bằng cách sử dụng sản phẩm Widget, người dùng cho thấy họ đã đọc kĩ, hiểu rõ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này hoặc không đáp ứng các yêu cầu của chúng, xin vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm Widget. Chúng tôi khuyến khích người dùng sử dụng sản phẩm Widget một cách có trách nhiệm, đảm bảo việc sử dụng an toàn và hợp pháp.