Szczegóły produktu

Umowa pożyczek krypto w Bitget

1. Ważne uwagi

Korzystając z usług pożyczek krypto w Bitget, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował wszystkie warunki Umowy pożyczek krypto w Bitget. Jeśli użytkownik nie rozumie i nie akceptuje warunków niniejszej Umowy w całości, nie powinien korzystać z żadnych usług pożyczek krypto.

2. Zakres

 1. Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, którzy uzyskują dostęp do usług pożyczek krypto świadczonych przez Bitget i korzystają z nich.

 1. Niniejsza Umowa stanowi uzupełnienie Umowy z Użytkownikiem Bitget, a wszystkie postanowienia określone w Umowie z Użytkownikiem będą nadal obowiązywać. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności między warunkami niniejszej Umowy a warunkami Umowy z Użytkownikiem, warunki niniejszej Umowy mają pierwszeństwo, chyba że wyraźnie określono inaczej.

3. Uprawnienia

 1. Aby uzyskać dostęp do usług pożyczek krypto i korzystania z nich, użytkownik musi spełnić kryteria uprawnień określone w warunkach niniejszej Umowy lub platformy handlowej Bitget.

 1. Możemy zmienić nasze kryteria uprawnień do korzystania z usług pożyczek krypto w dowolnym momencie, w tym poprzez wprowadzenie dodatkowych wymagań.

 1. Jeśli użytkownik przestanie spełniać nasze kryteria uprawnień do korzystania z usług pożyczek krypto w dowolnym momencie po uzyskaniu dostępu do usług lub skorzystaniu z nich (w tym z powodu zmiany okoliczności użytkownika lub naszych kryteriów uprawnień), musi nas o tym niezwłocznie powiadomić, a my możemy zawiesić lub zakończyć możliwość dostępu do usług pożyczek krypto lub korzystania z nich.

4. Usługi pożyczek krypto

 1. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że: (a) jest upoważniony i uprawniony do korzystania z usług pożyczania krypto; (b) warunki niniejszej Umowy stanowią prawne, ważne i wiążące zobowiązania egzekwowalne wobec użytkownika; oraz (c) korzystanie z usług pożyczania kryptowalut i świadczenie takich usług przez Bitget na rzecz użytkownika nie jest niezgodne z prawem w świetle przepisów ustawowych i wykonawczych żadnej jurysdykcji, której użytkownik podlega. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich zmianach w przepisach prawa i regulacjach lub innych okolicznościach, które mogłyby spowodować unieważnienie niniejszego oświadczenia i gwarancji. Niniejszym użytkownik zgadza się zabezpieczyć Bitget przed wszelkimi stratami wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszego oświadczenia i gwarancji lub obowiązku poinformowania nas o zmianach w przepisach prawa i regulacjach.

 1. Pożyczając aktywa cyfrowe na mocy niniejszej Umowy, użytkownik zawiera umowę pożyczki, w której jest pożyczkobiorcą, a Bitget jest pożyczkodawcą. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że Bitget ma prawo, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, udzielić mu pożyczki i podjąć wszelkie działania w związku z taką pożyczką.

 1. Możemy zawiesić lub przerwać dostępność usług pożyczek krypto w odniesieniu do dowolnego zasobu cyfrowego (w całości lub w części) w dowolnym momencie, a także ograniczyć, anulować, przerwać lub zmodyfikować usługi pożyczek krypto bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika.

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność, przyjmuje na siebie i ponosi wszelkie ryzyko strat za wszelkie działania związane z usługami pożyczek krypto. Bitget nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku dostępu do usług pożyczek krypto i korzystania z nich.

5. Pożyczki i spłata

 1. Składając wniosek o pożyczkę, użytkownik musi określić zasób cyfrowy, który chce pożyczyć oraz zasób cyfrowy, który chce dostarczyć jako zabezpieczenie pożyczki.

 1. Pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów uprawnień określonych przez Bitget i posiadania wystarczającego kwalifikującego się zabezpieczenia dostępnego na koncie Bitget, można ubiegać się o pożyczkę. Jeśli Bitget zgodzi się udzielić użytkownikowi pożyczki, pożyczone aktywa zostaną przesłane na konto Bitget użytkownika. Użytkownik może korzystać z aktywów na platformie Bitget w dowolny sposób, na który Bitget może zezwolić lub wypłacić aktywa.

 1. Bitget może określać warunki korzystania z dowolnych aktywów podlegających pożyczce lub kwalifikującego się zabezpieczenia, w tym między innymi określać minimalną i maksymalną kwotę, na jaką dane aktywa mogą zostać pożyczone.

 1. Bitget może określić, które aktywa cyfrowe stanowią aktywa podlegające pożyczeniu i kwalifikujące się zabezpieczenie według własnego uznania. Jeśli Bitget stwierdzi, że aktywa cyfrowe nie kwalifikują się już jako zabezpieczenie lub aktywa podlegające pożyczce, możemy zakończyć wszystkie odpowiednie pożyczki przed terminem zapadalności i rozpocząć likwidację bez żadnych zobowiązań wobec użytkownika.

 1. Jeśli nie spłacisz pożyczki w terminie, odsetki będą naliczane w wysokości 2-krotności kwoty głównej pożyczki do momentu jej całkowitej spłaty. W szczególności, począwszy od momentu, w którym pożyczka przekracza termin spłaty, odsetki godzinowe = niespłacony kapitał × 2 × dzienna stopa procentowa ÷ 24.

 1. Użytkownik może spłacić pożyczkę w całości lub w części w dowolnym momencie przed terminem zapadalności bez ponoszenia dodatkowych opłat lub kar za taką wcześniejszą spłatę.

 1. Jeśli wskaźnik LTV osiągnie wartość określoną przez Bitget, zabezpieczenie zostanie natychmiast zlikwidowane, a użytkownik będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty likwidacyjnej oraz wszelkich dodatkowych opłat i kosztów związanych z likwidacją. LTV = (wartość kapitału w USDT + wartość naliczonych odsetek w USDT) ÷ wartość zabezpieczenia w USDT.

Likwidacja odnosi się do procesu przekształcania zabezpieczenia pożyczkobiorcy w pożyczone aktywa, a następnie zwrotu pozostałej wartości zabezpieczenia pożyczkobiorcy po odjęciu kwoty głównej, odsetek, opłat likwidacyjnych i wszelkich innych potencjalnych kosztów.

6. Zabezpieczenie

 1. Podczas korzystania z usług pożyczek krypto w Bitget, Bitget określi kwotę zabezpieczenia na koncie spot użytkownika. Po zawarciu pożyczki zabezpieczenie zostanie potrącone z konta spot i zatrzymane przez Bitget. Po spłacie kwoty głównej i odsetek zgodnie z wymaganiami, Bitget zwróci zabezpieczenie na konto spot. Forma i kwota zabezpieczenia zostaną określone przez Bitget.

 1. Niektóre aktywa cyfrowe mogą być wyceniane jako zabezpieczenie wyłącznie o obniżonej wartości określonej przez Bitget według własnego uznania.

 1. Bitget będzie uprawniony do stakowania, inwestowania, pożyczania, obsługi lub przenoszenia wszelkich zabezpieczeń według własnego uznania. Bitget nie będzie miał obowiązku powiadamiania użytkownika o tym fakcie, ani nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek odsetki, nagrody za stakowanie lub dochody, które mogą z tego wynikać. Żadne odsetki nie zostaną wypłacone użytkownikowi z tytułu jakiegokolwiek zabezpieczenia, chyba że zostało to wyraźnie określone na platformie Bitget. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie odsetki lub dochody uzyskane z zabezpieczenia (jeśli występują) zgodnie z warunkami niniejszej Umowy mogą zostać zatrzymane przez Bitget na własną korzyść firmy. Bitget nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za utratę jakichkolwiek zabezpieczeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio z zamknięcia, bankructwa, niewypłacalności, likwidacji, postępowania upadłościowego, włamania, naruszenia bezpieczeństwa, awarii technicznej lub innych zdarzeń siły wyższej.

7. Odsetki

 1. Odsetki proste będą naliczane w odniesieniu do każdej pożyczki co godzinę na początku każdej godziny (np. 13:00, 15:00 itd.). Okresy krótsze niż jedna godzina będą liczone jako jedna godzina. Odsetki w odniesieniu do każdej pożyczki będą naliczane co godzinę w następujący sposób: odsetki = niespłacony kapitał × dzienna stopa procentowa ÷ 24.

 1. Bitget zastrzega sobie prawo do zmiany stawek opłat, odsetek, prowizji i opłat lub nakładania innych opłat i prowizji według własnego uznania.

8. Niewykonanie zobowiązania i rozwiązanie umowy

 1. Uznaje się, że niewykonanie zobowiązania ma miejsce w przypadku, gdy:

 • Jakakolwiek płatność lub spłata w związku z jakąkolwiek pożyczką staje się zaległa.

 • Saldo zabezpieczenia spada poniżej wymagań zabezpieczenia określonych przez Bitget.

 • Wszelkie oświadczenia, gwarancje lub zobowiązania złożone przez użytkownika wobec Bitget staną się nieprawdziwe, niedokładne, niekompletne lub wprowadzające w błąd, jeśli użytkownik nie poinformuje o tym Bitget tak szybko, jak to możliwe.

 • Użytkownik nie przestrzega warunków niniejszej Umowy lub nie wykonuje jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

 • Użytkownik został uznany za naruszającego warunki umowy lub jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez odpowiednie organy w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

 • Użytkownik nie dostarczy niezwłocznie Bitget weryfikacji swojej tożsamości lub tożsamości jakiejkolwiek osoby, której powierzył działanie w swoim imieniu.

 1. Jeśli dojdzie do niewykonania zobowiązania, Bitget może natychmiast podjąć dowolne lub wszystkie z poniższych działań:

 • Zawiesić (na czas nieokreślony lub w inny sposób), anulować lub zamknąć dowolne konto Bitget lub zabronić użytkownikowi korzystania z usług Bitget.

 • Zlikwidować lub zamknąć wszelkie zaległe transakcje. Bitget może określić wartość takiej pozycji tak szybko, jak to możliwe od daty zamknięcia, według własnego uznania.

 • Zmodyfikować obowiązujące wymagania dotyczące zabezpieczenia lub sprzedać zabezpieczenie i wykorzystać wpływy do wypełnienia zobowiązań użytkownika.

 • Korzystać ze wszelkich innych uprawnień, które uznamy za stosowne.

Zastrzeżenie: Ten dokument został przetłumaczony i opublikowany w różnych językach. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między wersją przetłumaczoną a oryginalnym dokumentem, w tym między innymi błędów, pominięć lub błędnych tłumaczeń, decydująca będzie wersja w języku chińskim uproszczonym.