Szczegóły produktu

Zasady i procedury Bitget dotyczące AML/CFT

Upewnij się, że dokładnie zapoznałeś się z polityką Bitget dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zwalczania finansowania terroryzmu (CFT).

Zasady i procedury Bitget dotyczące AML/CFT

Niniejszy dokument przedstawia zasady i procedury Bitget dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i nie jest prawnie wiążący dla Bitget i/lub jakiejkolwiek innej osoby (fizycznej lub innej).

A. Zasady i metody wprowadzania środków AML/CFT

Bitget jest zaangażowany we wspieranie działań AML/CFT. Zasadniczo jesteśmy zobowiązani do:

● Przeprowadzania due diligence w kontaktach z naszymi klientami i osobami fizycznymi wyznaczonymi do działania w imieniu naszych klientów.

● Prowadzenia działalności zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i, w możliwie największym stopniu, zapobiegania nawiązywania jakichkolwiek relacji biznesowych, które mogłyby przyczynić się do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, lub są z nimi związane.

● Pomoc i współpraca z odpowiednimi organami prawnymi, w najszerszym możliwym zakresie, w celu zapobiegania zagrożeniu dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

B. Ocena ryzyka Bitget i metodologia ograniczania ryzyka

Ocena ryzyka

Przewidujemy, że większość naszych klientów będą stanowić klienci detaliczni. Na dzień sporządzenia niniejszej polityki działamy głównie w Republice Seszeli.

W związku z tym będziemy:

a. Rejestrować i/lub gromadzić dokumentację dotyczącą następujących kwestii:

1) Tożsamość naszych klientów.

2) Kraj lub jurysdykcja, z której lub w której znajdują się nasi klienci.

b. Zapewniać, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, umiejętnościami i możliwościami, że nasi klienci, osoby powiązane z naszymi klientami, osoby fizyczne wyznaczone do działania w imieniu naszych klientów oraz beneficjenci rzeczywiści naszych klientów są oceniani i sprawdzani za pomocą list wyznaczonych osób i podmiotów pod kątem (ale nie tylko):

● Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

● Demokratyczna Republika Konga

● Iran

● Libia

● Somalia

● Sudan Południowy

Sudan

● Jemen

● Lista sankcji ONZ wobec Al-Kaidy (1267/1989)

● Lista sankcji ONZ wobec talibów (1988)

● Osoby określone w ustawie Schedule 1 of the Terrorism (Suppression of Financing) Act, Chapter 325.

Ograniczanie ryzyka

W przypadku zidentyfikowania nie będziemy współpracować z nikim z listy wyznaczonych osób i podmiotów.

C. Nowe produkty, praktyki i metodologia techniczna

Zapewnimy odpowiednie powiadomienie dotyczące identyfikacji i oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które może powstać w następujących obszarach:

● Rozwój nowych produktów i praktyk biznesowych, w tym nowych mechanizmów dostaw.

● Wykorzystanie nowych lub rozwijających się technologii dla nowych i istniejących produktów

Będziemy zwracać szczególną uwagę na wszelkie nowe produkty i nowe praktyki biznesowe, które ułatwiają anonimowość, w tym nowe mechanizmy dostawy oraz nowe lub rozwijające się technologie, takie jak cyfrowe przepustki, które ułatwiają anonimowość (czy to papiery wartościowe, płatności i/lub tokeny użytkowe).

D. Nasze podejście do due diligence wobec klienta (Customer Due Diligence – CDD)

Nie otwieramy, nie prowadzimy ani nie akceptujemy kont anonimowych lub pseudonimowych.

Nie będziemy nawiązywać relacji biznesowych ani wykonywać transakcji na rzecz klientów, jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że ich aktywa lub fundusze pochodzą z handlu narkotykami lub innych praktyk przestępczych. Złożymy raport STR dla takich transakcji i przekażemy kopię odpowiedniej jednostce wywiadu finansowego.

Przeprowadzimy CDD w następujących sytuacjach:

● Gdy nawiązujemy relacje biznesowe z jakimkolwiek klientem.

● Gdy realizujemy transakcje na rzecz klienta, z którym nie mamy ustalonych relacji biznesowych.

● Gdy otrzymamy transfery kryptowalutowe dla klientów, z którymi nie utrzymujemy relacji biznesowych.

● Gdy zajdzie podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

● Kiedy nie będziemy mieć pewności co do prawdziwości lub adekwatności jakiejkolwiek informacji.

W przypadku podejrzenia, że dwie lub więcej transakcji jest lub może być powiązanych lub połączonych lub że pojedyncza transakcja została celowo podzielona na mniejsze transakcje w celu uniknięcia środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), będziemy traktować transakcję jako pojedynczą transakcję i agregować jej wartość w celu zapewnienia zgodności z zasadami AML/CFT.

Weryfikacja klienta

Weryfikujemy tożsamość wszystkich naszych klientów.

Aby zweryfikować naszych klientów, musimy znać co najmniej:

● Pełne imiona i nazwiska, w tym wszelkie pseudonimy.

● Unikalny numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego, numer aktu urodzenia lub numer paszportu, a w przypadku gdy klient nie jest osobą fizyczną, numer rejestracyjny jego firmy); lub

● Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności (jeśli dotyczy) lub główne miejsce prowadzenia działalności, jeśli adres siedziby i adres prowadzenia działalności są różne; oraz

● Datę urodzenia, założenia lub rejestracji; oraz

● Obywatelstwo lub miejsce rejestracji.

Jeśli klient jest osobą prawną, oprócz uzyskania odpowiednich informacji opisanych powyżej, zidentyfikujemy rodzaj podmiotu prawnego, jego statut oraz uprawnienia, które regulują i wiążą go jako osobę prawną. Zidentyfikujemy również ich podmioty powiązane (np. dyrektorów, partnerów i/lub osoby posiadające uprawnienia wykonawcze), uzyskując co najmniej następujące informacje od każdego z nich:

● Pełne imiona i nazwiska, w tym wszelkie pseudonimy.

● Unikalny numer identyfikacyjny, taki jak numer dowodu osobistego, numer aktu urodzenia lub numer paszportu.

Weryfikacja tożsamości klienta

Będziemy korzystać z wiarygodnych i niezależnych danych, dokumentów lub informacji w celu weryfikacji tożsamości naszych klientów. Jeśli nasz klient jest osobą prawną lub działa w porozumieniu prawnym z innymi stronami, wykorzystamy wiarygodne i niezależne dane, dokumenty lub informacje w celu zweryfikowania ich rodzaju podmiotu prawnego, dowodu istnienia, statutu oraz uprawnień regulacyjnych i wiążących.

Weryfikacja tożsamości przedstawiciela klienta

a. Przedstawiciele klienta

Jeśli klient wyznaczy jedną lub więcej osób fizycznych do reprezentowania go w relacjach biznesowych z nami lub jeśli klient nie jest osobą fizyczną:

● Zidentyfikujemy każdą osobę fizyczną działającą w imieniu klienta lub wyznaczoną do działania w imieniu klienta, uzyskując następujące informacje:

● Pełne imiona i nazwiska.

● Unikalny numer identyfikacyjny.

● Adres zamieszkania.

● Data urodzenia.

● Narodowość.

● Dane i dokumenty z wiarygodnych i niezależnych źródeł, które można wykorzystać do weryfikacji tożsamości takich osób fizycznych.

Będziemy również weryfikować odpowiednie uprawnienia każdej osoby fizycznej wyznaczonej do działania w imieniu naszego klienta, uzyskując następujące informacje:

● Odpowiedni pisemny dowód upoważniający do wyznaczenia takich osób fizycznych jako przedstawicieli klienta.

● Wzór podpisu każdej osoby fizycznej.

Jeśli klient twierdzi, że jest podmiotem rządowym, uzyskamy tylko takie informacje, które mogą być niezbędne do potwierdzenia deklarowanej tożsamości klienta.

Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych

Zapytamy o istnienie jakichkolwiek beneficjentów rzeczywistych powiązanych z klientem.

Jeśli klient ma jednego lub wiele beneficjentów rzeczywistych, zidentyfikujemy beneficjenta rzeczywistego (beneficjentów rzeczywistych) i podejmiemy uzasadnione kroki w celu zweryfikowania tożsamości beneficjenta rzeczywistego (beneficjentów rzeczywistych) przy użyciu odpowiednich informacji lub danych uzyskanych z wiarygodnych i niezależnych źródeł.

Jeśli klient jest podmiotem prawnym:

● Zidentyfikujemy osoby fizyczne (działające niezależnie lub w porozumieniu) posiadające ostateczną własność nad podmiotem prawnym.

● W przypadku wątpliwości co do tego, czy osoby fizyczne, którym przysługuje ostateczne prawo własności do podmiotu prawnego, są beneficjentami rzeczywistymi, lub jeśli żadna osoba fizyczna nie ma ostatecznego prawa własności do podmiotu prawnego, należy określić osoby fizyczne, którym przysługuje ostateczne prawo własności do podmiotu prawnego; oraz

● Jeśli nie zidentyfikowano takiej osoby fizycznej, należy wskazać osobę fizyczną posiadającą prawa egzekucyjne w stosunku do podmiotu prawnego.

Jeśli klient działa w porozumieniu prawnym:

● W przypadku trustów, zidentyfikujemy założyciela, zarządcę, opiekuna (jeśli dotyczy), beneficjentów, każdą osobę fizyczną posiadającą własność, ostateczną kontrolę lub ostateczną efektywną kontrolę nad trustem; oraz

● W przypadku innych rodzajów porozumień prawnych należy wskazać tych na równoważnych stanowiskach.

Jeśli klient nie jest osobą fizyczną, określimy charakter, strukturę własności i kontroli działalności klienta.

Jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tożsamości rzeczywistych beneficjentów następujących klientów:

● Podmioty notowane na giełdach papierów wartościowych.

● Podmioty notowane na giełdach papierów wartościowych podlegające wymogom regulacyjnym w zakresie ujawniania informacji i pełnej przejrzystości w odniesieniu do ich rzeczywistych właścicieli.

● Instytucje finansowe.

● Instytucje finansowe nadzorowane pod kątem zgodności z wymogami AML/CFT określonymi przez FATF; lub

● Instrumenty inwestycyjne, w których zarządzający jest instytucją finansową lub podlega wymogom AML/CFT określonym przez FATF.

Powyższe ma zastosowanie, chyba że wątpimy w prawdziwość informacji CDD lub podejrzewamy, że nasi klienci zaangażowali się w relacje biznesowe lub transakcje związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Udokumentujemy również podstawę naszej decyzji.

Informacje o celu i zamierzonym charakterze stosunków gospodarczych i transakcji realizowanych bez otwierania konta*

Przetwarzając wnioski o nawiązanie relacji biznesowych lub wykonanie nieujawnionej transakcji, jesteśmy zobowiązani do zapoznania się i, w stosownych przypadkach, uzyskania od klienta informacji o celu i zamierzonym charakterze relacji biznesowych lub transakcji.

Przegląd transakcji wykonanych bez otwierania konta*

Jeśli wykonamy jedną lub więcej transakcji dla klienta bez otwierania rachunku („bieżąca transakcja”), dokonamy przeglądu poprzednich transakcji przeprowadzonych przez tego klienta, aby upewnić się, że bieżąca transakcja jest zgodna z naszą wiedzą o kliencie, jego profilu biznesowym i profilu ryzyka oraz źródle jego środków.

Gdy nawiązujemy relację biznesową z klientem, dostawca usług płatniczych dokonuje przeglądu wszystkich transakcji przed nawiązaniem relacji biznesowej, aby upewnić się, że relacja biznesowa jest zgodna z naszą wiedzą o kliencie, jego profilu biznesowym i profilu ryzyka oraz źródle jego środków.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wszystkie złożone, niezwykle duże lub nietypowe wzorce transakcji wykonywanych bez otwierania konta i które nie mają wyraźnego celu gospodarczego. Będziemy badać, w najszerszym możliwym zakresie, tło i cel wyżej wymienionych transakcji i rejestrować nasze ustalenia w celu dostarczenia takich informacji odpowiednim organom, gdy będzie to wymagane.

Aby kontrolować transakcje wykonywane bez otwierania konta, ustanowimy i wdrożymy odpowiednie systemy i procesy współmierne do wielkości i złożoności dostawcy usług płatniczych:

● Monitorowanie transakcji wykonanych bez otwierania konta.

● Wykrywanie i zgłaszanie podejrzanych, złożonych, niezwykle dużych lub nietypowych wzorców transakcji wykonywanych bez otwierania konta.

Jeśli istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że transakcja przeprowadzona bez otwierania konta jest związana z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, i jeśli uznamy za stosowne przeprowadzenie transakcji, dostawca usług płatniczych uzasadni i udokumentuje powody przeprowadzenia transakcji.

Ciągłe monitorowanie

Będziemy na bieżąco monitorować relacje biznesowe z naszymi klientami. Będziemy monitorować działanie kont klientów i weryfikować ich transakcje w trakcie naszych relacji biznesowych, aby zapewnić, że są one zgodne z naszą wiedzą o kliencie, jego profilu biznesowym i profilu ryzyka oraz źródle jego środków.

Wdrożymy nasze środki zapobiegania ryzyku, jeśli transakcja obejmuje transfer lub odbiór kryptowalut do/od następujących podmiotów:

● Instytucje finansowe.

● Instytucje finansowe nadzorowane pod kątem zgodności z wymogami AML/CFT określonymi przez FATF.

W trakcie naszych relacji biznesowych będziemy zwracać szczególną uwagę na wszystkie złożone, niezwykle duże lub nietypowe wzorce transakcji przeprowadzanych bez wyraźnego celu gospodarczego. Będziemy badać, w najszerszym możliwym zakresie, tło i cel wyżej wymienionych transakcji i rejestrować nasze ustalenia w celu dostarczenia takich informacji odpowiednim organom, gdy będzie to wymagane.

W celu bieżącego monitorowania ustanowimy i wdrożymy odpowiednie systemy i procesy współmierne do wielkości i złożoności dostawcy usług płatniczych:

● Monitorowanie relacji biznesowych z naszymi klientami.

● Wykrywanie i zgłaszanie podejrzanych, złożonych, niezwykle dużych lub nietypowych wzorców transakcji wykonywanych w trakcie trwania relacji biznesowych.

Zapewnimy, że dane CDD, dokumenty i informacje uzyskane w odniesieniu do naszych klientów, osób fizycznych wyznaczonych do działania w imieniu naszych klientów oraz podmiotów powiązanych i beneficjentów rzeczywistych naszych klientów są odpowiednie i aktualne poprzez przegląd istniejących danych CDD, dokumentów i informacji, w szczególności w odniesieniu do klientów wysokiego ryzyka.

Jeśli istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że istniejąca relacja biznesowa z klientem jest powiązana z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu i uważamy, że właściwe jest zatrzymanie klienta:

● Uzasadnimy i udokumentujemy powody zatrzymania klienta.

Poddamy relacje biznesowe klienta z nami odpowiednim środkom ograniczającym ryzyko, w tym wzmocnionemu bieżącemu monitorowaniu.

Gdy oceniamy, że ryzyko związane z klientem lub naszymi relacjami biznesowymi z tym klientem jest wysokie, od dostawców usług płatniczych oczekuje się podjęcia wzmocnionych środków CDD, w tym uzyskania zgody kierownictwa wyższego szczebla na zatrzymanie klienta.

Środki CDD dla relacji biznesowych lub transakcji innych niż bezpośrednie*

Wdrożymy zasady i procedury mające na celu przeciwdziałanie wszelkim szczególnym zagrożeniom związanym z niebezpośrednimi relacjami biznesowymi z klientami lub transakcjami niebezpośrednimi (niebezpośrednimi kontaktami biznesowymi – non-face-to-face business contact), które są przeprowadzane bez otwierania konta dla klienta.

Wdrażamy zasady i procedury podczas nawiązywania relacji biznesowych z klientami oraz podczas przeprowadzania bieżącej analizy due diligence.

W przypadku braku bezpośredniego kontaktu dostawcy usług płatniczych wdrażają środki CDD, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak te wymagane w przypadku bezpośredniego kontaktu.

W przypadku gdy dostawca usług płatniczych nawiązuje pierwszy kontakt biznesowy inny niż bezpośredni, dostawca usług płatniczych na własny koszt wyznacza zewnętrznego audytora lub niezależnego wykwalifikowanego konsultanta w celu oceny skuteczności polityk i procedur, w tym skuteczności wszelkich rozwiązań technologicznych wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem dot. podszywania się.

Wyznaczymy zewnętrznego audytora lub niezależnego wykwalifikowanego konsultanta do przeprowadzenia oceny nowych polityk i procedur oraz będziemy raportować odpowiednim organom sprawozdanie z oceny nie później niż rok po wdrożeniu zmian.

Poleganie na środkach już wykonanych podczas przejęcia dostawcy usług płatniczych

Gdy my („przejmujący dostawca usług płatniczych”) przejmujemy, w całości lub w części, działalność innego dostawcy usług płatniczych, wykonamy działania dotyczące klientów przejętych wraz z działalnością w momencie przejęcia, z wyjątkiem przypadków, gdy przejmujący dostawca usług płatniczych:

● Uzyskał wszystkie odpowiednie dane klienta (w tym informacje dotyczące CDD) w tym samym czasie i nie miał wątpliwości ani obaw co do dokładności lub adekwatności uzyskanych informacji.

● Przeprowadził analizę due diligence, w wyniku której nie ma wątpliwości co do adekwatności środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu podjętych przez przejmującego dostawcę usług płatniczych w odniesieniu do działalności lub części działalności, którą przejmujący dostawca usług płatniczych obecnie przejmuje, i odpowiednio udokumentował takie środki.

Środki dla osób niebędących posiadaczami konta*

Jeśli wykonujemy jakąkolwiek transakcję na rzecz klienta, który nie utrzymuje z nami stosunków handlowych w inny sposób, zobowiązujemy się do:

● Stosowania środków CDD, tak jakby klient dopiero zwrócił się do dostawcy usług płatniczych o nawiązanie stosunków biznesowych.

● Rejestrowania odpowiednich szczegółów danej transakcji, aby umożliwić jej odtworzenie, w tym charakter i datę transakcji, rodzaj i kwotę waluty, datę ustalenia wartości oraz szczegóły dotyczące odbiorcy lub beneficjenta płatności

Harmonogram weryfikacji

Zweryfikujemy tożsamość klienta, osób fizycznych wyznaczonych do działania w imieniu klienta oraz beneficjentów rzeczywistych klienta przed wykonaniem jednej z poniższych czynności:

● Dostawca usług płatniczych nawiązuje relację biznesową z klientem.

● Dostawca usług płatniczych wykonuje transakcję na rzecz klienta, z którym nie nawiązał w inny sposób stosunków gospodarczych.

● Dostawca usług płatniczych umożliwia transakcję aktywów cyfrowych lub odbiera je poprzez transfer wartości na rzecz klienta, w przypadku gdy nie nawiązał z nim w inny sposób relacji biznesowych.

Możemy nawiązać relację biznesową z klientem, zanim zweryfikujemy tożsamość klienta, osób fizycznych wyznaczonych do działania w imieniu klienta oraz beneficjentów rzeczywistych klienta, jeśli zachodzą poniższe okoliczności:

● Odroczenie weryfikacji jest niezbędne, aby nie zakłócać normalnego prowadzenia działalności gospodarczej.

● Ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu może być skutecznie zarządzane przez usługę płatniczą

Jeśli nawiążemy relacje biznesowe z klientem przed zweryfikowaniem tożsamości klienta, osób fizycznych wyznaczonych do działania w imieniu klienta oraz beneficjentów rzeczywistych klienta, będziemy:

● Opracowywać i wdrażać wewnętrzne polityki i procedury zarządzania ryzykiem dotyczące warunków, na jakich takie relacje biznesowe mogą być nawiązywane przed weryfikacją.

● Przeprowadzać taką weryfikację tak szybko, jak to możliwe.

Tam, gdzie działania nie zostały zakończone

W przypadku, gdy nie będziemy w stanie zrealizować wymaganych środków, nie rozpoczniemy ani nie będziemy kontynuować relacji biznesowych z żadnym klientem, ani nie wykonamy żadnej transakcji na rzecz żadnego klienta.

W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zakończyć działań, dostawca usług płatniczych rozważy, czy okoliczności są podejrzane, aby uzasadnić złożenie STR.

Zakończenie działań odnosi się do sytuacji, w której dostawca usług płatniczych uzyskał, sprawdził i zweryfikował (w tym poprzez opóźnioną weryfikację opisaną w pkt 6.43 i 6.44) wszystkie niezbędne informacje dotyczące środków CDD zgodnie z pkt 6, 7 i 8 oraz w której dostawca usług płatniczych otrzymał zadowalające odpowiedzi na wszystkie zapytania dotyczące takich niezbędnych informacji dotyczących środków CDD.

Wspólne konta

W przypadku wspólnego konta będziemy stosować środki CDD wobec wszystkich posiadaczy wspólnego konta, tak jakby każdy z nich był indywidualnym klientem dostawcy usług płatniczych.

Poddawanie kontroli

Będziemy sprawdzać klientów, osoby fizyczne wyznaczone do działania w imieniu klientów, podmioty powiązane z klientami i beneficjentów rzeczywistych klientów w oparciu o odpowiednie źródła informacji o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także listy i informacje dostarczone przez odpowiednie organy w celu ustalenia, czy istnieje jakiekolwiek ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w odniesieniu do klienta.

Będziemy sprawdzać następujące sytuacje i osoby:

● Kiedy (lub tak szybko, jak to możliwe) nawiązujemy relację biznesową z klientem.

● Zanim wykonamy jakąkolwiek transakcję na rzecz klienta, który nie nawiązał w inny sposób relacji biznesowych z dostawcą usług płatniczych;

● Przed dokonaniem lub otrzymaniem aktywów w drodze transferu wartości przez klienta, który w inny sposób nie nawiązał z nami relacji biznesowych.

● Okresowo, po nawiązaniu relacji biznesowych z naszymi klientami; oraz

● W przypadku jakichkolwiek zmian lub aktualizacji:

● Wykazów i informacji dostarczonych dostawcy usług płatniczych przez odpowiednie organy; lub

● Osób fizycznych wyznaczonych do działania w imieniu klienta, ich podmiotów powiązanych lub rzeczywistych beneficjentów.

Będziemy poddawać kontroli wszystkich inicjatorów transferu wartości i beneficjentów transferu wartości w oparciu o listy i informacje dostarczone przez odpowiednie organy w celu ustalenia, czy istnieje jakiekolwiek ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Będziemy dokumentować wyniki wszystkich kontroli.

E. Nasze podejście do zwiększonego due diligience wobec klienta

Osoby zajmujące stanowiska polityczne

Wykorzystamy wszelkie uzasadnione środki w celu ustalenia, czy klient, jakakolwiek osoba fizyczna wyznaczona do działania w imieniu klienta, jakikolwiek podmiot powiązany z klientem lub jakikolwiek beneficjent rzeczywisty klienta jest osobą zajmującą stanowisko polityczne (politically exposed person – PEP), członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej stanowisko polityczne.

W przypadku, gdy klient lub jakikolwiek beneficjent rzeczywisty klienta zostanie uznany przez nas za PEP, członka rodziny lub bliskiego współpracownika PEP, oprócz naszych regularnych środków due diligence będziemy stosować co najmniej następujące wzmocnione środki CDD:

● Uzyskanie zgody kierownictwa wyższego szczebla na nawiązanie i kontynuowanie relacji biznesowych z klientem.

● Za pomocą rozsądnych środków ustalenie źródła majątku i źródła funduszy klienta i każdego z jego rzeczywistych właścicieli.

● W trakcie trwania relacji biznesowych z klientem prowadzenie wzmożonego monitorowania naszych relacji biznesowych z nim. Zwiększymy stopień i charakter monitorowania wszelkich transakcji, które wydają się nietypowe.

Kategorie podwyższonego ryzyka

Uznajemy, że okoliczności, w których klient stwarza lub może stwarzać podwyższone ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obejmują, ale nie ograniczają się do następujących:

● W przypadku gdy klient lub jakikolwiek beneficjent rzeczywisty klienta pochodzi z kraju lub jurysdykcji, w odniesieniu do których FATF wezwał do podjęcia środków zaradczych, dostawca usług płatniczych traktuje wszelkie relacje biznesowe z takim klientem lub transakcje na jego rzecz jako stwarzające podwyższone ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

● W przypadku gdy klient lub jakikolwiek beneficjent rzeczywisty klienta pochodzi z kraju lub jurysdykcji, o których wiadomo, że stosują nieodpowiednie środki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, określone przez dostawcę usług płatniczych dla niego samego lub zgłoszone dostawcom usług płatniczych przez odpowiednie organy lub inne zagraniczne organy regulacyjne, dostawca usług płatniczych ocenia, czy taki klient stwarza wyższe ryzyko prania pieniędzy lub terroryzmu

Będziemy stosować wzmocnione środki CDD wobec klientów, którzy stwarzają wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, lub wobec każdego klienta, o którym odpowiednie organy nas powiadomią, że stwarza wyższe ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

F. Nasze podejście do instrumentów zbywalnych na okaziciela i ograniczenia wypłat gotówkowych

Nie będziemy dokonywać żadnych płatności na jakiekolwiek kwoty pieniężne w formie zbywalnych instrumentów na okaziciela.

Nie będziemy wypłacać żadnych kwot w gotówce w trakcie prowadzenia naszej działalności.

G. Podejście do transferu wartości (do wdrożenia w razie potrzeby)*

Jeśli jesteśmy instytucją zlecającą, przed wykonaniem transferu wartości:

● Zidentyfikujemy inicjatora i podejmiemy uzasadnione środki w celu zweryfikowania jego tożsamości (jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy).

● Zarejestrujemy odpowiednie szczegóły transferu wartości, w tym między innymi datę transferu wartości, rodzaj i wartość przekazanych aktywów oraz datę ustalenia wartości.

● Jeśli jesteśmy instytucją zlecającą, dołączymy do memo lub instrukcji płatniczych, które towarzyszą lub odnoszą się do transferu wartości:

● Nazwę/imię i nazwisko inicjatora.

● Numer konta inicjatora (lub unikalny numer referencyjny transakcji, jeśli dotyczy).

● Nazwę/imię i nazwisko beneficjenta.

● Numer konta beneficjenta (lub unikalny numer referencyjny transakcji, jeśli dotyczy).

Transfery wartości przekraczające określony próg

W przypadku transferu wartości przekraczającego określony próg, gdy jesteśmy instytucją zlecającą, zidentyfikujemy inicjatora i zweryfikujemy jego tożsamość, w tym notę lub instrukcje płatnicze, które towarzyszą lub odnoszą się do transferu wartości oraz dowolne z poniższych:

● Adres zamieszkania inicjatora; lub

● Zarejestrowany lub firmowy adres inicjatora (wraz z głównym miejscem prowadzenia działalności, jeśli adresy te różnią się).

● Niepowtarzalny numer identyfikacyjny inicjatora; lub

● Data i miejsce urodzenia inicjatora, wraz z rejestracją działalności lub rejestracją transferu wartości.

Niezwłocznie i bezpiecznie przekażemy instytucji będącej beneficjentem wszystkie informacje o inicjatorze transferu wartości i beneficjencie transferu wartości oraz udokumentujemy wszystkie takie informacje. W przypadku gdy jako instytucja zlecająca nie jesteśmy w stanie spełnić tych wymogów, nie wykonamy transferu wartości.

Jeśli jesteśmy instytucją-beneficjentem, podejmiemy uzasadnione środki w celu zidentyfikowania transferów wartości, w których brakuje wymaganego inicjatora transferu wartości lub instytucji-beneficjenta transferu wartości.

W przypadku transferów wartości, w których my jako instytucja będąca beneficjentem wypłacamy przekazane aktywa w gotówce lub ekwiwalencie gotówki beneficjentowi transferu wartości, zidentyfikujemy i zweryfikujemy tożsamość beneficjenta transferu wartości (jeśli jego tożsamość nie została wcześniej zweryfikowana).

Zawsze przed wykonaniem transferu wartości, w którym brakuje wymaganych informacji o inicjatorze transferu wartości lub beneficjencie transferu wartości, przeprowadzimy weryfikację i udokumentujemy nasze środki następcze*.

Jeśli jesteśmy instytucją pośredniczącą, zachowamy wszystkie informacje dotyczące transferu wartości.

Gdy jako instytucja pośrednicząca wykonujemy transfer wartości do innej instytucji pośredniczącej lub instytucji będącej beneficjentem, niezwłocznie i bezpiecznie przekażemy informacje towarzyszące transferowi wartości tej innej instytucji pośredniczącej lub instytucji będącej beneficjentem.

Jeśli jesteśmy otrzymującą instytucją pośredniczącą, przechowamy dokumentację wszystkich informacji otrzymanych od instytucji zlecającej lub innej instytucji pośredniczącej przez co najmniej pięć lat.

Podejmiemy uzasadnione środki w celu zidentyfikowania transferów wartości, które nie zawierają wymaganych informacji o nadawcy transferu wartości lub beneficjencie transferu wartości podczas przetwarzania bezpośredniego.

H. Przechowywanie dokumentacji

Będziemy przechowywać odpowiednią dokumentację zgodnie z wymogami przez okres co najmniej 5 lat.

I. Dane osobowe*

Będziemy chronić dane osobowe naszych klientów w określony sposób.

J. Raporty o podejrzanych transakcjach (Suspicious Transactions Reports – STR)

Powiadomimy odpowiednie organy i złożymy STR zgodnie z wymogami prawa. Będziemy również prowadzić całą dokumentację i transakcje dotyczące wszystkich takich transakcji i STR.

K. Nasze zasady dotyczące zgodności z przepisami, audytów i szkoleń

Wśród innych środków, wyznaczymy osobę odpowiedzialną za zgodność z przepisami AML/CFT na poziomie kierownictwa, utrzymamy niezależne możliwości audytu i podejmiemy proaktywne działania w celu regularnego szkolenia naszych pracowników w zakresie AML/CFT.

Ocena ryzyka prania pieniędzy/finansowania terroryzmu w skali całego przedsiębiorstwa

Przeprowadzimy ocenę ryzyka prania pieniędzy/finansowania terroryzmu w całym przedsiębiorstwie w trzech etapach:

Etap 1: Ocena ryzyka nieodłącznego

Ocenimy ryzyko nieodłącznie związane z:

● Naszymi klientami lub podmiotami: Oceniamy klientów i/lub podmioty, z którymi współpracujemy.

● Naszymi produktami lub usługami: Będziemy pamiętać o tym, komu świadczymy usługi kryptowalutowe OTC.

Skala regionalna: Nie będziemy zawierać transakcji z klientami znajdującymi się na listach wyznaczonych osób i podmiotów.

Etap 2: Ocena kontroli ograniczających ryzyko

Ocenimy nasze kontrole ograniczające ryzyko w odniesieniu do powyższego. Będziemy monitorować i przeprowadzać due diligence w stosunku do wszystkich klientów, których uznamy za podejrzanych.

Etap 3: Ocena pozostałego ryzyka

Ocenimy nasze pozostałe ryzyko po dokonaniu oceny naszych kontroli łagodzących.