Nowości produktowe

Warunki użytkowania

Drogi Bitgetowiczu, Droga Bitgetowiczko,

Zapoznaj się uważnie z Warunkami użytkowania.

BG Limited (zwana dalej „Spółką”) jest spółką zarejestrowaną w Republice Seszeli zgodnie z prawem Seszeli. Jest platformą umożliwiającą użytkownikom przeprowadzanie transakcji na aktywach cyfrowych i świadczenie powiązanych usług (dalej zwanych „usługą”). Spółka jest operatorem strony internetowej https://www.bitget.com (zwanej dalej „witryną” lub „Witryną”). Dla wygody niniejszej Umowy Spółka i Witryna są łącznie określane w niniejszej Umowie jako „my” lub innymi zaimkami w pierwszej osobie. Tak długo, jak osoba fizyczna lub inny podmiot, który odwiedza niniejszą witrynę, jest użytkownikiem tej witryny, dla wygoda niniejszej umowy będzie określana zaimkiem „Ty” lub innym zaimkiem w drugiej osobie. Dla wygody niniejszej Umowy my i Ty będziemy łącznie określani jako „strony” w niniejszej Umowie, a my lub Ty będziemy określani jako „Strona”. Cała zawartość tej witryny jest przeznaczona dla wygody użytkowników i może być dostępna w wielu językach. W przypadku konfliktu lub pominięcia, treść w języku angielskim ma pierwszeństwo.

Postanowienia ogólne

1. Umowa użytkownika (zwana dalej „niniejszą Umową” lub „niniejszym regulaminem”) składa się z części głównej, Warunków prywatności, Polityki Rozumienia Twojego klienta (Understanding Your Client) i Polityki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (Anti-Money-Laundering Policy), a także wszelkich zasad, oświadczeń, instrukcji itp., które ta Witryna opublikowała lub może opublikować w przyszłości.

2. Przed skorzystaniem z usług oferowanych przez tę Witrynę należy uważnie przeczytać niniejszą Umowę i skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub może to być w inny sposób konieczne. Jeśli nie zgadzasz się z regulaminem niniejszej Umowy i/lub wszelkimi zmianami dokonywanymi w niej od czasu do czasu i w dowolnym momencie, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z usług świadczonych przez tę Witrynę lub zaprzestanie logowania się do tej Witryny. Po zalogowaniu się do niniejszej Witryny lub skorzystaniu z dowolnej usługi oferowanej przez tę Witrynę lub zaangażowaniu się w jakąkolwiek inną podobną działalność, uznaje się, że Członek zrozumiał i w pełni zgodził się z regulaminem niniejszej Umowy, w tym wszelkimi zmianami lub modyfikacjami, które ta Witryna może od czasu do czasu wprowadzać do niniejszej Umowy w dowolnym momencie.

3. Po wypełnieniu odpowiednich informacji zgodnie z wymogami niniejszej Witryny i przejściu przez inne odpowiednie procedury, pomyślnie zarejestrujesz się jako członek tej Witryny (zwany dalej „Członkiem”); w procesie rejestracji, jeśli klikniesz przycisk „Zgadzam się”, uznaje się, że zawierasz umowę ze Spółką za pomocą podpisu elektronicznego; lub jeśli korzystając z tej Witryny klikniesz przycisk „Zgadzam się” lub podobny przycisk, lub jeśli korzystasz z usług oferowanych przez tę Witrynę w dowolny sposób dozwolony przez tę Witrynę, uznaje się, że w pełni rozumiesz, zgadzasz się i akceptujesz w pełni regulamin niniejszej Umowy i w takim przypadku brak odręcznego podpisu nie wpłynie na wiążącą moc prawną, jaką niniejsza Umowa może dla Ciebie mieć.

4. Po zostaniu członkiem niniejszej Witryny otrzymasz konto członkowskie i odpowiadające mu hasło, które jako członek tej Witryny będziesz odpowiednio przechowywać; Członkowie ponoszą odpowiedzialność za wszystkie działania i zdarzenia przeprowadzane za pośrednictwem ich kont.

5. Nie możesz angażować się w handel na platformie obrotu aktywami cyfrowymi zapewnianej przez niniejszą Witrynę i uzyskiwać dostępu do usług, które są dostępne wyłącznie dla członków zgodnie z zasadami i przepisami tej Witryny, chyba że zostaniesz członkiem tej Witryny; jeśli nie jesteś członkiem tej Witryny, możesz się zalogować tylko w celu przeglądania Witryny i uzyskania dostępu do innych usług, na które zezwalają zasady i przepisy tej Witryny.

6. Po zarejestrowaniu się jako członek niniejszej Witryny i korzystaniu z którejkolwiek z usług i funkcji przez tę Witrynę, uznaje się, że Członek przeczytał, zrozumiał i:

1) Zaakceptował zobowiązanie się do całego regulaminu niniejszej Umowy;

2) Potwierdza, że osiągnął wiek 18 lat lub inny ustawowy wiek do zawierania umów wymagany przez inne obowiązujące przepisy prawa, a jego rejestracja w niniejszej Witrynie, zakup lub sprzedaż za pośrednictwem tej Witryny, udostępnienie informacji w tym Serwisie oraz inne zachowania wskazujące na akceptację Usług oferowanych przez tę Witrynę będą zgodne z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi suwerennego państwa lub regionu, który ma nad Członkiem jurysdykcję, a Członek potwierdzasz, że ma wystarczającą zdolność do zaakceptowania tego regulaminu, zawierania transakcji i używania tej Witryny do transakcji związanych z aktywami cyfrowymi.

3) Zobowiązuje się, że wszystkie jego zasoby cyfrowe uczestniczące w transakcjach objętych niniejszą Umową zostały legalnie nabyte i są jego własnością.

4) Zgadza się wziąć na siebie wszelkie zobowiązania za własne działania transakcyjne i nietransakcyjne oraz wszelkie zyski i straty z nich wynikające.

5) Potwierdza, że informacje podane podczas rejestracji są prawdziwe i dokładne.

6) Zgadza się przestrzegać wszelkich właściwych przepisów prawa, w tym zgłaszanie wszelkich zysków z transakcji do celów podatkowych.

7) Niniejsza Umowa jest wiążąca wyłącznie w zakresie praw i obowiązków między Tobą a nami i nie obejmuje stosunków prawnych ani sporów prawnych wynikających z transakcji dotyczących zasobów cyfrowych między użytkownikami tej Witryny oraz między innymi witrynami a Tobą.

Zmiana niniejszej Umowy

Bitget zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy od czasu do czasu i ujawnienia takich zmian w drodze ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej bez wysyłania Ci osobnego powiadomienia o Twoich prawach. Data dokonania zmiany zostanie wskazana na pierwszej stronie zmienionej umowy. Zmieniona umowa wejdzie w życie niezwłocznie po ogłoszeniu jej w Witrynie. Zobowiązujesz się do przeglądania tej Witryny od czasu do czasu i śledzenia informacji o czasie i treści ewentualnych zmian wprowadzonych do niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami, natychmiast zaprzestaniesz korzystania z usług oferowanych przez tę Witrynę; jeśli nadal korzystasz z usług oferowanych przez tę Witrynę, uznaje się, że akceptujesz i zgadzasz się na obowiązywanie zmienionej umowy.

Rejestracja

Uprawnienia do Rejestracji

Potwierdzasz i oświadczasz, że: jesteś osobą fizyczną, osobą prawną lub inną organizacją posiadającą zdolność do podpisania niniejszej Umowy oraz zdolność do korzystania z usług niniejszej Witryny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w momencie zakończenia procesu rejestracji lub korzystania z usług oferowanych przez tę Witrynę w jakikolwiek inny sposób dozwolony przez tę Witrynę. Po kliknięciu przycisku potwierdzającego, że wyrażasz zgodę na rejestrację, uważa się, że Ty sam lub Twój upoważniony przedstawiciel zgadzacie się na treść niniejszej Umowy, a Twój upoważniony agent zarejestruje się w tej Witrynie i będzie korzystać z usług oferowanych przez tę Witrynę w Twoim imieniu. Jeśli nie jesteś osobą fizyczną, osobą prawną lub organizacją posiadającą wyżej wymienione uprawnienia, Ty i Twój upoważniony przedstawiciel ponosicie wszelkie tego konsekwencje, a spółka zastrzega sobie prawo do anulowania lub trwałego zamrożenia konta oraz pociągnięcia Ciebie i upoważnionego przez Ciebie agenta.

Tymczasem, uzyskując dostęp do usług i korzystając z nich, oświadczasz i gwarantujesz, że nie figurujesz na liście FATF (Financial Action Task Force) ani na liście „Specially Designated National” stworzonej przez OFAC (Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury Department) lub żadnej innej liście sankcji handlowych lub ekonomicznych, takiej jak lista sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zachowujemy prawo do wyboru swoich rynków i jurysdykcji do działania i możemy ograniczyć lub odmówić Usług w niektórych krajach według własnego uznania.

Cel rejestracji

Potwierdzasz i oświadczasz, że nie rejestrujesz się w niniejszej Witrynie w celu naruszenia któregokolwiek z obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych lub podważania porządku transakcji dotyczących zasobów cyfrowych w tej Witrynie.

Proces rejestracji

1. Zgadzasz się podać prawidłowy adres e-mail, numer telefonu komórkowego i inne informacje zgodnie z wymaganiami na stronie rejestracji użytkownika niniejszej Witryny. Możesz użyć adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego lub dowolnego innego sposobu dozwolonego przez tę Witrynę, aby zalogować się do niej. Tam, gdzie jest to konieczne i zgodne z wymogami obowiązującego prawa i regulacji konkretnych jurysdykcji, należy podać swoje prawdziwe imię i nazwisko, dowód tożsamości oraz inne informacje wymagane przez obowiązujące przepisy, regulacje, Warunki prywatności i warunki dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i stale aktualizować swoje dane rejestracyjne, aby były szczegółowe i dokładne zgodnie z wymaganiami. Wszystkie pierwotnie wpisane dane będą traktowane jako informacje rejestracyjne. Ponosisz odpowiedzialność za autentyczność, integralność i dokładność tych informacji oraz ponosisz wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty i negatywne konsekwencje z nich wynikające.

2. Jeśli którekolwiek z obowiązujących praw, regulacji, zasad, zarządzeń i innych dokumentów regulacyjnych suwerennego kraju lub regionu, w którym się znajdujesz, wymaga, aby konta telefonów komórkowych były oparte na prawdziwych nazwiskach, niniejszym potwierdzasz, że numer telefonu komórkowego, który podajesz celów rejestracji przeszedł procedurę rejestracji prawdziwego nazwiska. Jeśli nie możesz podać takiego numeru telefonu komórkowego, jaki jest wymagany, odpowiadasz za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty i niekorzystne konsekwencje z nich wynikające i dotykające Ciebie.

3. Po podaniu wymaganych informacji rejestracyjnych w sposób zgodny z prawem, kompletny i ważny oraz po przejściu odpowiedniej weryfikacji, masz prawo do uzyskania konta i hasła do tej Witryny. Po uzyskaniu takiego konta i hasła rejestracja zostanie uznana za udaną i będziesz mógł zalogować się do tej Witryny jako jej członek.

4. Zgadzasz się na otrzymywanie e-maili i/lub krótkich wiadomości wysyłanych przez tę Witrynę, związanych z zarządzaniem i obsługą.

5. Przyjmujesz do wiadomości i rozumiesz, że będziesz musiał dostarczyć dodatkowe materiały i informacje do rejestracji na sprzedawcę, jeśli chcesz zostać przez nas zweryfikowanym sprzedawcą po zakończeniu rejestracji jako zwykły użytkowników. Dalsze materiały i informacje, o które możemy poprosić, obejmują między innymi numer telefonu, konto WeChat, konto Telegram, dowód przychodów, wcześniejsze doświadczenie w zawieraniu transakcji na tej Witrynie lub na innych giełdach OTC, strategie kontroli ryzyka oraz inne informacje i materiały które uważamy za niezbędne i mogą być wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Ponadto, aby zarejestrować się jako zweryfikowany sprzedawca, część zasobów cyfrowych zostanie zablokowana na Twoim koncie OTC jako depozyt zabezpieczający w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, które zawierasz i nie możesz przenosić ani wypłacać ich podczas swoich transakcji. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jeśli jako zweryfikowany sprzedawca okaże się, że ponosisz odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, straty i wszelkie inne płatności podczas jakichkolwiek transakcji, ale odmówisz zapłaty, możemy przetworzyć Twój depozyt zabezpieczający w celu pokrycia szkód wyrządzonych przez strony trzecie, strat i wszelkich innych płatności, które powinieneś był zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu rejestracji zweryfikowanego sprzedawcy przyznamy Ci logo zweryfikowanego sprzedawcy, aby odróżnić Cię od innych użytkowników, którzy nie przeszli rejestracji zweryfikowanych sprzedawców. Możesz złożyć wniosek o anulowanie w tej Witrynie, aby anulować weryfikację, a następnie Witryna rozpatrzy Twój wniosek w ciągu 3 dni roboczych i odblokuje depozyt zabezpieczający, jeśli nie ma żadnych zapisów dot. toczących się sporów z osobami trzecimi lub wcześniejszych negatywnych zapisów.

Usługi

Niniejsza Witryna zapewnia wyłącznie usługi platformy transakcyjnej online umożliwiające angażowanie się w handel aktywami cyfrowymi za pośrednictwem tej Witryny (w tym między innymi transakcje aktywami cyfrowymi itp.). Witryna ta nie uczestniczy w transakcjach dotyczących zasobów cyfrowych jako kupujący lub sprzedający; Ta Witryna nie świadczy żadnych usług związanych z uzupełnianiem i wypłacaniem prawnej waluty jakiegokolwiek kraju.

Treść usług

1) Masz prawo do przeglądania wycen w czasie rzeczywistym i informacji o transakcjach dotyczących produktów będących aktywami cyfrowymi w tej Witrynie, do przesyłania instrukcji dotyczących transakcji z aktywami cyfrowymi oraz do finalizowania transakcji z aktywami cyfrowymi za pośrednictwem tej Witryny.

2) Masz prawo przeglądać informacje w ramach kont członkowskich w tym Serwisie oraz korzystać z funkcji udostępnianych przez tę Witrynę.

3) Masz prawo uczestniczyć w czynnościach Witryny organizowanych przez tę Witrynę zgodnie z regulaminem działań zamieszczonym w niej.

4) Inne usługi, które ta Witryna deklaruje w swojej ofercie.

Zasady świadczenia usług

Zobowiązujesz się do przestrzegania następujących zasad korzystania z tej Witryny:

8. Będziesz przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, regulacji, zasad i wymogów regulaminowych oraz zapewnisz legalność źródła wszystkich zasobów cyfrowych na swoim koncie, a także powstrzymasz się od wszelkich nielegalnych działań lub innych działań, które naruszają prawa i interesy tej Witryny lub osób trzecich, takie jak wysyłanie lub otrzymywanie informacji, które są nielegalne, niedozwolone lub naruszają prawa i interesy jakiejkolwiek innej osoby, wysyłanie lub otrzymywanie informacji o piramidzie finansowej lub informacji lub uwag powodujących inne szkody, nieuprawnione użycie lub fałszowanie informacji zawartych w nagłówku e-maila tej Witryny, między innymi.

9. Będziesz przestrzegać obowiązujących praw i przepisów oraz właściwie używać i zarządzać swoim kontem w tej Witrynie oraz prawidłowo przechowywać hasło do logowania, hasło do swoich transakcji finansowych oraz numer telefonu komórkowego powiązany z kontem, który podasz podczas rejestracji konta, a także bezpieczeństwo kodów weryfikacyjnych otrzymanych za pośrednictwem telefonu komórkowego. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie operacje przeprowadzone przy użyciu Twojego konta w tej Witrynie oraz za hasła do logowania, hasła do transakcji finansowych, kody weryfikacyjne wysłane na Twój telefon komórkowy, a także wszelkie konsekwencje takich operacji. Jeśli odkryjesz, że Twoje konto w tej Witrynie, Twoje hasło do logowania, hasło do transakcji finansowych lub kody weryfikacyjne telefonu komórkowego są używane przez jakąkolwiek nieupoważnioną stronę trzecią, odkryjesz inny problem związany z bezpieczeństwem Twojego konta, poinformujesz tę Witrynę w sposób szybki i skuteczny oraz zażądasz od tej Witryny tymczasowego zawieszenia usług na Twoim koncie w tej Witrynie. Ta Witryna ma prawo do podjęcia działań na Twoje żądanie w rozsądnym czasie; niemniej jednak ta Witryna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje, które powstały przed podjęciem takich działań, w tym między innymi za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Nie możesz przypisać swojego konta w tej Witrynie innej osobie w drodze darowizny, pożyczki, leasingu, przeniesienia lub w inny sposób bez zgody tej Witryny.

10. Zgadzasz się brać odpowiedzialność za wszystkie działania (w tym między innymi ujawnianie informacji, udostępnianie informacji, zatwierdzanie online poprzez kliknięcie lub przesyłanie online różnych umów dotyczących zasad, odnawianie umów online lub zakup usług online) przy użyciu konta i hasła w tej Witrynie.

11. Dokonując transakcji z udziałem zasobów cyfrowych w tej Witrynie, nie możesz złośliwie ingerować w normalny przebieg takiej transakcji z udziałem zasobów cyfrowych ani zakłócać porządku transakcji; nie możesz używać żadnych środków technicznych ani innych środków, aby zakłócać normalne działanie tej Witryny lub zakłócać korzystanie z usług przez innych użytkowników; nie możesz zniesławiać wartości firmy tej Witryny przez fałszowanie faktów.

12. Jeśli powstanie jakikolwiek spór między Tobą a jakimkolwiek innym użytkownikiem w związku z transakcją online, nie możesz uciekać się do żadnych środków innych niż środki sądowe lub rządowe, aby zażądać od niniejszej Witryny dostarczenia odpowiednich informacji.

13. Wszystkie należne podatki, jak również wszelkie opłaty związane ze sprzętem, oprogramowaniem i usługami, które są przez Ciebie ponoszone w trakcie korzystania z usług świadczonych przez tę Witrynę, są w całości Twoją odpowiedzialnością.

14. Będziesz przestrzegać niniejszej Umowy oraz innych warunków świadczenia usług i zasad działania, które ta Witryna może od czasu do czasu wydawać i masz prawo zakończyć korzystanie z usług świadczonych przez tę Witrynę w dowolnym momencie.

15. Zasady dotyczące produktów

1) Zasady dot. produktów handlowych

Zobowiązujesz się, że w procesie, w którym logujesz się do tej Witryny i angażujesz się w transakcje z innymi użytkownikami za pośrednictwem tej Witryny, będziesz właściwie przestrzegać poniższych zasad transakcji.

16. Przeglądanie informacji o transakcjach

Przeglądając informacje o transakcjach w tej Witrynie, powinieneś uważnie przeczytać całą treść informacji o transakcji, w tym między innymi cenę, przesyłanie, opłatę manipulacyjną, kierunek kupna lub sprzedaży, a także zaakceptować całą treść zawartą w informacji o transakcji, zanim klikniesz przycisk, aby kontynuować transakcję.

17. Przesyłanie prowizji

Po przejrzeniu i zweryfikowaniu informacji o transakcji możesz przesłać swoje prowizje transakcyjne. Po przesłaniu prowizji transakcyjnej uznaje się, że upoważniasz niniejszą Witrynę do pośrednictwa w odpowiednich transakcjach, a Witryna ta automatycznie zakończy operację kojarzenia, gdy pojawi się propozycja transakcji spełniająca Twoją ofertę cenową, bez uprzedniego powiadomienia.

18. Dostęp do szczegółów transakcji

Możesz sprawdzić odpowiednią historię transakcji w zestawieniach transakcji w Centrum Zarządzania i potwierdzić własne szczegółowe zapisy transakcji.

19. Odwołanie/zmiana prowizji transakcyjnej. Masz prawo do cofnięcia lub zmiany swojej prowizji transakcyjnej w dowolnym momencie przed zakończeniem transakcji.

Prawa i obowiązki niniejszej Witryny

20. Jeśli nie masz kwalifikacji rejestracyjnych uzgodnionych w niniejszej Umowie, ta Witryna ma prawo odmówić Ci rejestracji; jeśli już się zarejestrowałeś, Witryna ma prawo unieważnić Twoje konto członkowskie i zastrzega sobie prawo do pociągnięcia Ciebie lub Twojego upoważnionego agenta do odpowiedzialności. Ponadto Witryna zastrzega sobie prawo do decydowania, czy przyjąć wniosek o rejestrację w innych okolicznościach.

21. Gdy niniejsza Witryna stwierdzi, że użytkownik Konta nie jest pierwotnym rejestrującym to Konto, ma prawo zawiesić lub zablokować dostęp użytkownika do tego Konta.

22. Jeśli, między innymi, za pomocą testów technicznych lub ręcznej analizy, ta Witryna ma uzasadnione podejrzenia, że podane przez Ciebie informacje są błędne, nieprawdziwe, nieważne lub niekompletne, ta Witryna ma prawo powiadomić Cię o konieczności poprawienia lub aktualizacji informacji lub zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz.

23. Niniejsza Witryna ma prawo do poprawiania wszelkich informacji wyświetlanych na tej Witrynie, gdy wykryje oczywisty błąd w takich informacjach.

24. Ta Witryna zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszenia lub zakończenia Usług oferowanych przez tę Witrynę w dowolnym momencie oraz prawo do modyfikowania lub zawieszania Usługi bez uprzedniego powiadomienia; jeśli ta Witryna zakończy jedną lub więcej Usług oferowanych przez tę Witrynę, takie wypowiedzenie świadczenia przez tę Witrynę wejdzie w życie w dniu ogłoszenia takiego wypowiedzenia świadczenia w Witrynie.

25. Niniejsza Witryna podejmuje niezbędne środki techniczne i środki zarządzania w celu zapewnienia normalnego działania tej Witryny oraz zapewnia niezbędne i niezawodne środowisko handlowe i usługi transakcyjne, a także utrzymuje porządek obrotu aktywami cyfrowymi.

26. Jeśli nie zalogujesz się do tej Witryny przy użyciu numeru konta członkowskiego i hasła przez nieprzerwany okres jednego roku, ta Witryna ma prawo unieważnić Twoje konto. Po unieważnieniu konta, ta Witryna ma prawo oferować nazwę członkowską reprezentowaną przez takie konto innym osobom ubiegającym się o członkostwo.

27. Niniejsza Witryna zapewnia bezpieczeństwo Twoich zasobów cyfrowych poprzez wzmocnienie danych technicznych i zwiększenie środków ostrożności, a także ma obowiązek powiadamiania Cię z wyprzedzeniem o możliwych do przewidzenia zagrożeniach bezpieczeństwa na Twoim koncie.

28. Niniejsza Witryna ma prawo w dowolnym momencie usunąć wszelkiego rodzaju treści i informacje, które są niezgodne z prawem i regulacjami lub zasadami tej Witryny, a korzystanie z tego prawa przez tę Witrynę nie wymaga uprzedniego powiadomienia.

29. Niniejsza Witryna ma prawo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami administracyjnymi, zasadami, zarządzeniami i innymi dokumentami regulacyjnymi suwerennego kraju lub regionu, w którym się znajdujesz, zażądać od Ciebie dodatkowych informacji lub danych oraz podjąć rozsądne środki w celu spełnienia wymagań lokalnych standardów, a Ty masz obowiązek zapewnić odpowiednią pomoc w takich działaniach; niniejsza Witryny ma prawo zawiesić lub trwale zablokować Ci dostęp do tej Witryny, jak również do części lub wszystkich usług oferowanych przez tę Witrynę.

Rekompensata

30. W żadnych okolicznościach nasza odpowiedzialność za bezpośrednie szkody nie przekroczy całkowitych otrzymanych opłat transakcyjnych poniesionych w wyniku Twojej działalności handlowej w ciągu ostatnich trzech (3) miesięcy korzystania z usług oferowanych przez tę Witrynę.

31. Jeśli naruszysz niniejszą Umowę lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy administracyjne, zapłacisz nam co najmniej dwa miliony USD odszkodowania i poniesiesz wszystkie wydatki związane z takim naruszeniem (w tym między innymi honoraria adwokackie). Jeśli takie odszkodowanie nie może pokryć faktycznej straty, będziesz odpowiedzialny za pokrycie różnicy.

Usługi fiat

1. W celu uniknięcia wątpliwości Spółka nie świadczy żadnych usług fiat m.in. fiat-do-krypto i/lub krypto-do-fiat, niezależnie od tego, czy możesz z nich korzystać w Witrynie.

2. Wszystkie udostępniane usługi fiat (czy to w naszej Witrynie, czy poprzez przekierowanie do zewnętrznej strony internetowej) są świadczone przez zewnętrznych usługodawców (taki usługodawca to „dostawca usług fiat”).

3. W przypadku, gdy chcesz korzystać z usług fiat, musisz wyrazić zgodę na wszelkie warunki, zasady, regulaminy (lub podobne dokumenty) dostarczone przez naszych dostawców usług fiat i podać wszelkie informacje, które mogą być wymagane w celu korzystania z takich usług. W związku z tym wszystkie usługi fiat, w tym anulowanie, wypłacanie, zwrot pieniędzy lub żądania obciążenia zwrotnego, podlegają regulaminom naszych dostawców usług fiat.

4. O ile nie zaznaczono inaczej na naszej Witrynie, wszystkie usługi związane z fiat będą świadczone przez MultiExchange UAB (nr rejestracyjny 306065972), prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Financial Crime Investigation Service w Litwie jako operator wirtualnego portfela depozytowego walut wirtualnych oraz operator wymiany walut wirtualnych zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.

5. MultiExchange UAB nie jest licencjonowanym dostawcą usług finansowych, ale współpracuje z regulowanymi dostawcami usług fiat w celu oferowania usług fiat.

6. Akceptując te warunki, niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że przeczytałeś, zaakceptowałeś i będziesz przestrzegać warunków (w tym zasad, regulaminów lub innych podobnych dokumentów) dostarczonych przez MultiExchange UAB.

Do celów niniejszej sekcji usługi fiat oznaczają dowolne z poniższych:


1) zasilanie Twojego konta fiat jedną lub kilkoma walutami fiat za pomocą przelewu bankowego lub karty kredytowej/debetowej oraz przechowywanie takich walut fiat (które zostały pomyślnie zaksięgowane na Twoim koncie fiat) w Twoim imieniu;

2) zakup aktywów cyfrowych za pomocą jednej lub kilku walut fiat (za pośrednictwem salda konta fiat lub karty debetowej/kredytowej);

3) sprzedaż aktywów cyfrowych za waluty fiat i przyznanie odpowiednich walut fiat na konto fiat; lub

4) wypłacanie jednej lub więcej walut fiat z konta fiat na konto bankowe.

Prawo do zabezpieczenia roszczeń na drodze sądowej

Zarówno Ty, jak i my przyjmujemy do wiadomości, że środki prawne wynikające z prawa zwyczajowego w przypadku naruszenia umowy lub możliwego naruszenia umowy mogą być niewystarczające do pokrycia wszystkich strat, które ponosimy; w związku z tym w przypadku naruszenia umowy lub możliwego naruszenia umowy strona, która nie naruszyła umowy, będzie miała prawo do ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń, jak również do wszelkich innych środków prawnych dozwolonych przez prawo zwyczajowe lub odpowiedni system prawny.

Ograniczenie i zwolnienie odpowiedzialności

1. Rozumiesz i zgadzasz się, że w żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za którekolwiek z następujących zdarzeń:

1) utrata dochodu;

2) utrata zysków transakcyjnych lub strat kontraktowych;

3) zakłócenie działalności biznesowej

4) strata oczekiwanych strat walutowych

5) utrata informacji

6) utrata możliwości, uszczerbek na reputacji lub utrata przychylności

7) uszkodzenie lub utrata danych;

8) koszt zakupu alternatywnych produktów lub usług;

9) wszelkie pośrednie, specjalne lub przypadkowe straty lub szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia (w tym zaniedbania), naruszenia umowy lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, niezależnie od tego, czy taką stratę lub szkodę można było racjonalnie przewidzieć i niezależnie od tego, czy zostaliśmy wcześniej powiadomieni o możliwości takiej utraty lub uszkodzenia.

10) Pozycje od 1 do 9 powyżej są od siebie niezależne.

2. Rozumiesz i zgadzasz się, że w żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za którekolwiek z następujących zdarzeń:

1) W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że konkretne transakcje użytkownika mogą wiązać się z poważnym naruszeniem lub złamaniem prawa lub umowy;

2 ) W przypadku, gdy mamy uzasadnione powody, aby sądzić, że zachowanie użytkownika w tej Witrynie jest podejrzane o działanie nielegalne lub niemoralne;

3) Wydatki i straty wynikające z kupna lub nabycia jakichkolwiek danych, informacji lub transakcji itp. za pośrednictwem usług oferowanych przez niniejszą Witrynę;

4) Niezrozumienie przez użytkownika Usług oferowanych przez niniejszą Witrynę;

5 )Wszelkie inne straty związane z usługami świadczonymi przez niniejszą Witrynę, których nie można nam przypisać.

3. W przypadku niewykonania przez nas Usług lub opóźnienia w świadczeniu takich Usług z powodu konserwacji sprzętu sieci informatycznej, awarii łączności sieci informatycznej, błędów w systemach komputerowych, komunikacyjnych lub innych, awarii zasilania, warunków pogodowych, nieoczekiwanych wypadków, akcji protestacyjnych, sporów pracowniczych, buntów, powstań, zamieszek, braku wydajności lub materiałów produkcyjnych, pożarów, powodzi, burz, wybuchów, wojen, niepowodzeń ze strony banków lub innych partnerów, załamania rynku aktywów cyfrowych, działania organów rządowych, sądowych lub administracyjnych, innych działań, na które nie mamy wpływu lub których nie jesteśmy w stanie kontrolować, lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie niewywiązanie się ze świadczeniu usług lub opóźnienie w świadczeniu usług, ani za wynikające z tego straty, które użytkownik może ponieść w wyniku takiego niewywiązania się lub opóźnienia.

4. Nie możemy zagwarantować, że wszystkie informacje, programy, teksty itp. zawarte w tej Witrynie są całkowicie bezpieczne, wolne od ingerencji i zniszczenia przez jakiekolwiek złośliwe programy, takie jak wirusy, trojany itp., dlatego logowanie się do tej Witryny lub korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez tę Witrynę, pobieranie jakichkolwiek programów, informacji i danych z tej Witryny oraz korzystanie z nich są Twoimi osobistymi decyzjami i ponosisz wszelkie ryzyko i straty, które mogą się pojawić.

5. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie podejmujemy się zobowiązań w związku z jakimikolwiek informacjami, produktami i działalnością jakichkolwiek zewnętrznych stron internetowych, do których łącza znajdują się w tej Witrynie, ani żadnymi innymi formami treści, które nie należą do nas; korzystanie z jakichkolwiek usług, informacji i produktów dostarczanych przez zewnętrzną stronę internetową jest Twoją osobistą decyzją i dlatego przejmujesz całą wynikającą z tego odpowiedzialność.

6. Nie udzielamy żadnych bezpośrednich ani pośrednich gwarancji dotyczących korzystania przez Ciebie z Usług oferowanych przez niniejszą Witrynę, w tym między innymi dotyczących stosowalności, braku błędów lub pominięć, spójności, dokładności, niezawodności i stosowalności do określonego celu usług świadczonych przez niniejszą Witrynę. Ponadto nie podejmujemy się żadnych zobowiązań ani nie dajemy gwarancji w związku z ważnością, dokładnością, poprawnością, niezawodnością, jakością, stabilnością, integralnością i aktualnością technologii i informacji objętych usługami oferowanymi przez tę Witrynę. To, czy zalogować się na niniejszej Witrynie lub skorzystać z usług świadczonych przez tę Witrynę, jest Twoją osobistą decyzją i dlatego ponosisz wszelkie ryzyko i ewentualne straty wynikające z takiej decyzji. Nie udzielamy żadnych bezpośrednich ani pośrednich gwarancji w związku z rynkiem, wartością i ceną aktywów cyfrowych; rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że rynek aktywów cyfrowych jest niestabilny; że cena i wartość aktywów może się zmieniać lub spadać w dowolnym momencie; oraz że transakcja z udziałem aktywów cyfrowych opiera się na Twojej osobistej wolnej woli i decyzji, a zatem przyjmujesz wszelkie i całościowe ryzyko i straty, które mogą z tego wyniknąć.

7. Gwarancje i zobowiązania określone w niniejszej Umowie będą jedynymi gwarancjami i oświadczeniami, które składamy w związku z Usługami świadczonymi przez nas w ramach niniejszej Umowy i za pośrednictwem tej Witryny i zastępują wszelkie gwarancje i zobowiązania wynikające w jakikolwiek inny sposób, pisemny lub słowny, bezpośredni lub pośredni. Wszystkie te gwarancje i oświadczenia stanowią jedynie nasze własne zobowiązania i nie gwarantują przestrzegania przez strony trzecie zobowiązań i gwarancji zawartych w niniejszej Umowie.

8. Nie zrzekamy się żadnych praw niewymienionych w niniejszej Umowie i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, do ograniczania, wyłączania lub kompensowania naszej odpowiedzialności za szkody.

9. Po zarejestrowaniu konta w niniejszej Witrynie uznaje się, że wyrażasz zgodę na wszelkie operacje wykonywane przez nas zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie, a wszelkie ryzyko wynikające z takich operacji przejmujesz na siebie.

Rozwiązanie Umowy

10. Niniejsza Witryna ma prawo do anulowania Twojego konta w tej Witrynie w dowolnym momencie, a niniejsza Umowa zostanie rozwiązana w dniu anulowania Twojego konta.

11. Niniejsza Witryna ma prawo zakończyć w dowolnym momencie wszystkie usługi oferowane przez tę Witrynę, a niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu w dniu zakończenia wszystkich usług oferowanych przez tę Witrynę.

12. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy nie masz prawa żądać, aby Witryna nadal świadczyła Ci jakiekolwiek usługi lub wykonywała jakiekolwiek inne zobowiązania, w tym między innymi żądać od tej Witryny zachowania lub ujawniania jakichkolwiek informacji z poprzedniego oryginalnego konta lub do przekazywania Tobie lub osobom trzecim jakichkolwiek informacji na nim, które nie zostały przeczytane lub wysłane.

13. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie uniemożliwia stronie obserwującej zażądania od strony naruszającej przyjęcia innych zobowiązań.

Własność intelektualna

14. Wszelkie osiągnięcia intelektualne zawarte w niniejszej Witrynie, w tym między innymi logo witryn, bazy danych, projekty witryn, tekst i grafika, oprogramowanie, zdjęcia, filmy, muzyka, dźwięki i wszelkie kombinacje wyżej wymienionych plików oraz prawa własności intelektualnej kompilacja oprogramowania, powiązany kod źródłowy i oprogramowanie (w tym małe aplikacje i skrypty) są własnością tej Witryny. Nie możesz kopiować, modyfikować, przesyłać ani wykorzystywać żadnych z powyższych materiałów lub treści w celach komercyjnych.

15. Wszelkie prawa zawarte w nazwie niniejszej Witryny (w tym między innymi wartość firmy i znaki towarowe, logo) należą do Spółki.

16. Akceptując niniejszą Umowę, uznaje się, że na podstawie własnej woli wyłącznie i bezpłatnie przeniosłeś i przypisałeś tej Witrynie wszelkie prawa autorskie do wszelkich form informacji, które publikujesz na tej Witrynie, w tym między innymi nie ograniczając się do praw autorskich, praw do dystrybucji, praw dzierżawy, praw do wystaw, praw do wykonania, praw do projekcji, praw do transmisji, praw do rozpowszechniania w sieci informacyjnej, praw do kręcenia, praw do adaptacji, praw do tłumaczenia, praw do kompilacji i innych zbywalnych praw, do których uprawnieni są właściciele praw autorskich, a ta Witryna ma prawo pozwać za jakiekolwiek naruszenie takich praw autorskich i uzyskać pełne odszkodowanie za takie naruszenie. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszelkich treści opublikowanych przez użytkownika w tej Witrynie i chronionych prawem autorskim, niezależnie od tego, czy treść została wygenerowana przed podpisaniem niniejszej Umowy, czy po jej podpisaniu.

17. Podczas korzystania z usług oferowanych przez tę Witrynę nie możesz nielegalnie wykorzystywać ani rozporządzać prawami własności intelektualnej tej Witryny lub jakiejkolwiek innej osoby. W przypadku jakichkolwiek informacji, które publikujesz w tej Witrynie, nie możesz publikować ani zezwalać innym witrynom (lub mediom) na wykorzystywanie takich informacji w jakikolwiek sposób.

18. Twoje logowanie do tej Witryny lub korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez tę Witrynę nie będzie uważane za przeniesienie przez nas jakiejkolwiek własności intelektualnej na Ciebie.

Obliczenia

Wszystkie kalkulacje transakcji są przez nas weryfikowane, a wszystkie metody kalkulacji zostały zamieszczone w Serwisie, jednak nie możemy zagwarantować, że korzystanie z Serwisu będzie niezakłócone lub wolne od błędów.

Kontrola eksportu

Rozumiesz i potwierdzasz, że zgodnie z odpowiednimi przepisami nie będziesz eksportować, reeksportować, importować ani przekazywać żadnych materiałów (w tym oprogramowania) w niniejszej Witrynie; w związku z tym niniejszym zobowiązujesz się, że nie będziesz dobrowolnie popełniać, pomagać ani uczestniczyć w tworzeniu żadnego z powyższych eksportów lub powiązanych transferów lub innych naruszeń obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych; jeśli odkryjesz którekolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń, zgłosisz się do nas i pomożesz nam sobie z nimi poradzić.

Transfer

Prawa i obowiązki uzgodnione w niniejszej Umowie będą w równym stopniu wiążące dla cesjonariuszy, spadkobierców, wykonawców i zarządców stron niniejszej Umowy, którzy korzystają z praw i obowiązków. Bez naszej zgody nie możesz przenosić na żadną stronę trzecią żadnych swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jednakowoż, my możemy w dowolnym momencie przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na jakąkolwiek stronę trzecią z trzydziestodniowym zawiadomieniem.

Rozłączność

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez właściwy sąd za niewykonalne, nieważne lub niezgodne z prawem, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy.

Brak powiązania agencyjnego

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane za ustanawiające, sugerujące czy traktujące nas za Twojego agenta, powiernika lub innego przedstawiciela, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.

Zrzeczenie się

Zrzeczenie się przez nas lub przez Ciebie prawa do pociągnięcia drugiej strony do odpowiedzialności za naruszenie umowy lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności uzgodnionej w niniejszej Umowie nie będzie interpretowane ani uważane za zrzeczenie się prawa do pociągnięcia drugiej strony do odpowiedzialności za inne naruszenia umowy; niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego nie będzie w żaden sposób interpretowane jako zrzeczenie się takiego prawa lub środka zaradczego.

Nagłówki

Wszystkie nagłówki w niniejszym dokumencie mają na celu wyłącznie wygodę sformułowań i nie mają na celu rozszerzenia ani ograniczenia treści lub zakresu regulaminu niniejszej Umowy.

Wejście w życie i interpretacja Umowy

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie, gdy klikniesz stronę rejestracyjną tej Witryny, zakończysz procedury rejestracyjne, uzyskasz swój numer konta i hasło do tej Witryny i będzie ona wiążąca dla Ciebie i tej Witryny.

2. Ostateczne uprawnienia do interpretacji niniejszej Umowy należą do tej Witryny.

3. Nasze aktywa są w 100% wystarczające i zabezpieczone. Nie będziemy wykorzystywać żadnych aktywów do uzyskiwania jakichkolwiek odsetek.

Ważne przypomnienie:

Niniejszym przypominamy, że:

1. Same aktywa cyfrowe nie są oferowane przez żadną instytucję finansową, korporację ani tę Witrynę;

2. Rynek aktywów cyfrowych jest nowy i niepotwierdzony i niekoniecznie będzie się rozwijał;

3. Aktywa cyfrowe są wykorzystywane przede wszystkim przez spekulantów, a stosunkowo rzadziej na rynkach detalicznych i komercyjnych; transakcje na aktywach cyfrowych są wysoce ryzykowne ze względu na fakt, że obrót nimi odbywa się przez cały czas bez ograniczeń co do wzrostu lub spadku ceny, a animatorzy rynku i polityka rządów światowych mogą powodować znaczne wahania ich cen;

4. Spółka może zastrzec sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta lub korzystania z Usługi lub przetwarzania dowolnej transakcji dotyczącej aktywów cyfrowych (w tym transferu aktywów cyfrowych z Twojego konta na dowolne konto zewnętrzne nieobsługiwane przez Spółkę lub odbioru aktywów cyfrowych z dowolnego wyżej wymienionego konta zewnętrznego), w dowolnym momencie, w tym (bez ograniczeń), jeśli stwierdzi według własnego uznania, że:

1) naruszyłeś niniejszą Umowę lub że jej świadczenie lub korzystanie z Usługi w Twojej jurysdykcji jest niezgodne z prawem;

2) w przypadku skrajnej zmienności rynku (która może spowodować przeciążenie sieci blockchain), co może zostać rozsądnie określone przez Spółkę;

3) w przypadku podejrzenia, że jakakolwiek transakcja dotycząca aktywów cyfrowych jest oszustwem lub błędem lub jakiekolwiek aktywa cyfrowe na Twoim koncie pochodzą z oszustwa lub niezgodnego z prawem zachowania;

4) w przypadku podejrzenia, że Twoje konto zostało naruszone; i/lub

5) w innych przypadkach, kiedy Spółka może uznać to za stosowne, według własnego wyłącznego uznania, w przypadkach które mogą zagrozić prawom Spółki i Usługom.

Handel aktywami cyfrowymi jest wysoce ryzykowny i dlatego nie jest odpowiedni dla zdecydowanej większości ludzi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że inwestycja w aktywa cyfrowe może spowodować częściową lub całkowitą utratę inwestycji i dlatego zaleca się, aby decydować o wysokości inwestycji na podstawie zdolności do ponoszenia strat. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że aktywa cyfrowe mogą generować ryzyko pochodne. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się, aby najpierw zasięgnąć pomocy doradcy finansowego. Ponadto, oprócz wyżej wymienionych zagrożeń, mogą istnieć również nieprzewidywalne zagrożenia. Dlatego zaleca się, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących zakupu i sprzedaży aktywów cyfrowych dokładnie rozważyć i użyć jasnego osądu, aby ocenić swoją sytuację finansową i wyżej wymienione ryzyko; wszelkie straty z tego wynikające będą ponoszone przez Ciebie, a my nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Niniejszym informuje się, że:

1. Rozumiesz, że ta Witryna ma służyć wyłącznie jako miejsce do uzyskiwania informacji o aktywach cyfrowych, znajdowania kontrahentów handlowych, prowadzenia negocjacji i przeprowadzania transakcji z udziałem aktywów cyfrowych. Ta Witryna nie bierze udziału w żadnych Twoich transakcjach, dlatego też, według własnego uznania, dokładnie ocenisz autentyczność, legalność i ważność odpowiednich zasobów cyfrowych i/lub informacji oraz poniesiesz wyłączną odpowiedzialność i straty, które mogą z tego wyniknąć.

2. Wszystkie opinie, informacje, dyskusje, analizy, ceny, porady i inne informacje na tej Stronie są ogólnymi przeglądami rynku i nie stanowią żadnych porad inwestycyjnych. Nie ponosimy żadnych strat wynikających bezpośrednio lub pośrednio z polegania na wyżej wymienionych informacjach, w tym między innymi utraty zysków.

3. Treść niniejszej Witryny może być od czasu do czasu zmieniana bez powiadomienia, a my podjęliśmy uzasadnione środki w celu zapewnienia dokładności informacji na Witrynie; jednakże nie gwarantujemy i nie możemy zagwarantować stopnia dokładności ani ponosić jakichkolwiek strat wynikających bezpośrednio lub pośrednio z informacji zawartych w tej Witrynie lub z jakichkolwiek opóźnień lub awarii spowodowanych brakiem połączenia z Internetem, przesyłaniem lub odbieraniem jakichkolwiek powiadomień i informacji.

4. Korzystanie z internetowych systemów transakcyjnych wiąże się również z ryzykiem, w tym między innymi awariami oprogramowania, sprzętu lub łączy internetowych itp. Ponieważ nie możemy kontrolować niezawodności i dostępności Internetu, nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia, opóźnienia i awarie łącza.

5. Bitget.com to jedyna oficjalna zewnętrzna platforma do udostępniania informacji dla Bitget;

6. Zabrania się korzystania z tej Witryny w celu angażowania się w jakiekolwiek nielegalne działania transakcyjne, takie jak pranie pieniędzy, przemyt i łapówkarstwo handlowe. W przypadku wykrycia takich działań, niniejsza Witryna zastosuje wszelkie dostępne środki, w tym między innymi zamrożenie konta sprawcy, powiadomienie odpowiednich władz itp., a my nie przyjmiemy żadnej wynikającej z tego odpowiedzialności i zastrzegamy prawo do pociągnięcia powiązanych osób do odpowiedzialności;

7. Zabrania się korzystania z tej Witryny w celu złośliwej manipulacji rynkiem, niewłaściwych transakcji lub jakichkolwiek innych nielegalnych działań handlowych. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nielegalnych działań handlowych, niniejsza Witryna zastosuje środki zapobiegawcze i ochronne, takie jak ostrzeżenie, ograniczenie handlu i zamknięcie kont przed wszelkimi takimi złośliwymi manipulacjami cenami, złośliwym wpływem na system handlowy i wszelkimi innymi nielegalnymi zachowaniami; nie przyjmujemy żadnej wynikającej z tego odpowiedzialności i zastrzegamy sobie prawo do pociągnięcia powiązanych osób do odpowiedzialności.

Partnerzy powinni zostać poinformowani o następujących kwestiach:

  • Jeśli okaże się, że zapraszałeś zarejestrowanych użytkowników lub dopuściłeś się innych nieuczciwych działań, Bitget anuluje Twój status partnera i zmniejszy procent prowizji do 0%.
  • Jeśli okaże się, że oferowałeś prowizję wyższą niż ta, którą Bitget oferowałby innym w tajemnicy, Bitget anuluje twój status partnera i zmniejszy procent prowizji do 0%.
  • Jeśli okaże się, że próbowałeś zmylić użytkowników za pomocą strony/stron phishingowych, które są podobne do strony/stron Bitget, Bitget anuluje twój status partnera i zmniejszy procent prowizji do 0%.
  • Zabronione jest składanie jakichkolwiek wprowadzających w błąd oświadczeń, w tym między innymi optymalizowanie treści pod słowa kluczowe, takie jak "Buy Bitget", "Bitget Login", "Bitget Official" i "Bitget P2P". Spowoduje to dyskwalifikację z nagród. Anulowany zostanie też status partnera.
  • Bitget zastrzega sobie prawo do anulowania statusu partnera, cofnięcia prawa do otrzymywania prowizji, zmniejszenia procentu prowizji do 0%, odzyskania wszystkich wypłaconych prowizji i złożenia wniosku o odszkodowanie przeciwko partnerowi w dowolnym momencie, jeśli wyrządzi on Bitget jakąkolwiek szkodę, zniesławi Bitget lub w inny sposób będzie działał na niekorzyść Bitget. Obejmuje to między innymi następujące okoliczności:
    1. Publikowanie niedokładnych informacji i negatywnych komentarzy na temat Bitget na platformach mediów społecznościowych, w tym między innymi na Facebooku, Instagramie i Twitterze.
    2. Zorganizowanie pozwu zbiorowego z roszczeniami finansowymi przeciwko Bitget.