Szczegóły produktu

Umowa dot. Oszczędności Bitget

Przed zakupem produktów z serii Oszczędności Bitget (zwanych dalej „Oszczędnościami”) użytkownik jest zobowiązany do uważnego przeczytania ze zrozumieniem całej Umowy dot. Oszczędności Bitget (zwanej dalej „Umową”) oraz jej regulaminu. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące tej umowy, nie należy przechodzić do następnego kroku.

Korzystając z platformy Bitget (dalej „my”, „platforma” lub „Bitget”) i jej usług oraz potwierdzając za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób akceptację niniejszej Umowy, uznaje się, że użytkownik w pełni zrozumiał jej wszystkie warunki i tym samym wyraża zgodę na zawarcie z nami niniejszej Umowy.

Uwaga: W przypadku, gdy użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości lub zastrzeżenia dotyczące treści niniejszej Umowy przed wyrażeniem zgody na jej warunki, należy skontaktować się z nami. Umożliwi to nam udzielenie użytkownikowi wyjaśnień i dalszych wyjaśnień, pomagając mu w ten sposób w podjęciu niezależnej decyzji o zaakceptowaniu niniejszej Umowy i korzystaniu z naszych usług.

1. Zastrzeżenie

1.1 Oświadczenia prawne

Przed skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług użytkownik zobowiązany jest potwierdzić, że nie mieszka w regionie objętym ograniczeniami (w tym między innymi w Stanach Zjednoczonych, na Bałkanach, Białorusi, w Birmie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, na Krymie i Ukrainie, na Kubie, w Demokratycznej Republice Konga, Iranie, Iraku, Liberii, Korei Północnej, Sudanie, Syrii, Wenezueli i Republice Zimbabwe) oraz że jego kraj lub region nie zabrania korzystania ze świadczonych przez nas usług. Wszelkie ryzyko prawne i odpowiedzialność wynikające z korzystania z usług Bitget w kraju lub regionie, w którym korzystanie z nich jest zabronione, ponosi wyłącznie użytkownik. Angażując się w usługi Oszczędności, ważne jest, aby użytkownik w pełni rozumiał ryzyko związane z inwestowaniem w aktywa cyfrowe, przyjął do wiadomości brak gwarantowanych zwrotów i zachował ostrożność przy podejmowaniu decyzji handlowych.

1.2 Oświadczenie dotyczące ryzyka siły wyższej

1.2.1 W przypadku, gdy którakolwiek ze stron napotka przeszkodę w pełnym lub częściowym wykonaniu niniejszej Umowy lub doświadczy opóźnienia w jej wykonaniu z powodu działania siły wyższej, strona ta jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o takim zdarzeniu w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie dwudziestu dni od wystąpienia siły wyższej.

1.2.2 Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zminimalizowania wszelkich strat i wznowi wykonywanie niniejszej Umowy niezwłocznie po wyeliminowaniu zdarzenia, chyba że takie wykonanie jest niemożliwe lub nie jest konieczne.

1.2.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności między przewidywanymi a rzeczywistymi wynikami usługi inwestycji finansowych spowodowane czynnikami siły wyższej.

1.2.4 Termin „siła wyższa” w niniejszej Umowie odnosi się do obiektywnych zdarzeń, których nie można przewidzieć, uniknąć lub przezwyciężyć, w tym między innymi klęsk żywiołowych (powodzie, pożary, eksplozje, uderzenia pioruna, trzęsienia ziemi, burze itp.) i wydarzeń społecznych (wojny, zawirowania, kontrola rządowa, nagłe zmiany w polityce i prawie krajowym, strajki, ataki hakerów lub wirusów komputerowych, dostosowania techniczne działów telekomunikacji itp.).

1.3 Zmiana Umowy

Biorąc pod uwagę ciągły rozwój i ewolucję charakteru i treści internetowych usług informacyjnych, użytkownik wyraża zgodę na to, że Bitget zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy i powiadomienia użytkownika o takich zmianach poprzez opublikowanie ich w Internecie lub w inny uzasadniony sposób. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego i częstego odwiedzania strony internetowej w celu zapoznania się z najnowszą wersją Umowy. Jeśli użytkownik nie zgadza się ze zmienioną Umową po takich modyfikacjach, powinien przerwać proces rejestracji i powstrzymać się od dalszego korzystania z usług oferowanych przez Bitget. Kontynuując korzystanie z usług Bitget, uznaje się, że użytkownik zaakceptował i zobowiązał się do przestrzegania niniejszej zaktualizowanej Umowy.

2. Definicje

2.1 Dzień T: Odnosi się do naturalnego dnia mierzonego w czasie singapurskim.

2.2 Zysk do podziału: Oznacza część zysków operacyjnych uzyskanych przez Bitget poprzez świadczenie różnych usług opartych na zablokowanych tokenach i popartych należytym zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem systemu, po odliczeniu niezbędnych wydatków.

2.3 Blokada: Czynność polegająca na zablokowaniu określonych tokenów w ramach produktów Bitget Earn zgodnie z uzgodnionymi warunkami.

2.4 Odblokowanie: Czynność odblokowania i wypłaty tokenów na konto spot użytkownika w uzgodnionym czasie.

2.4.1 Odblokowanie to wykup: Po upływie uzgodnionego czasu lub czasu odblokowania zablokowane tokeny w puli wydobywczej będą zazwyczaj automatycznie wypłacane na konto spot użytkownika.

2.4.2 Użytkownicy mogą wybierać między produktami o stałym i elastycznym terminie zapadalności. Produkty o stałym terminie zapadalności można wykupić z wyprzedzeniem, natomiast produkty o elastycznym terminie zapadalności można wykorzystywać w sposób elastyczny.

2.4.3 Tokeny specjalne są ograniczone przez zasady on-chain, a czas wypłaty powinien być ustawiony zgodnie z zasadami on-chain tokena.

3. Oświadczenia i gwarancje użytkownika

3.1 Użytkownik niniejszym składa nam następujące oświadczenia i gwarancje. Będą one uznawane za powtórzone za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z usług:

3.1.1 W przypadku osób fizycznych, użytkownik potwierdza, że ukończył 18 lat lub inny wiek wymagany przez obowiązujące prawo do zawarcia umowy. Ponadto użytkownik zapewnia, że posiada niezbędne uprawnienia na mocy odpowiednich przepisów prawa i regulacji do zawarcia wiążącej umowy i wypełnienia swoich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie.

3.1.2 W przypadku osoby prawnej lub organizacji, użytkownik zapewnia, że posiada niezbędną zdolność prawną i upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy oraz że zobowiązania użytkownika wynikające z niniejszej Umowy są dla niego wiążące.

3.1.3 Użytkownik potwierdza, że korzystanie przez niego z usług Bitget nie narusza ani nie jest sprzeczne z żadnymi odpowiednimi przepisami prawa, które go dotyczą. Ponadto użytkownik zapewnia, że jego działania nie naruszają żadnych wiążących go ograniczeń umownych ani nie wpływają na aktywa wykorzystywane w związku z naszymi usługami. Użytkownik potwierdza, że nie podlegał żadnym sankcjom gospodarczym nałożonym przez jakikolwiek odpowiedni rząd lub administrację międzynarodową, w tym między innymi podmioty takie jak Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Skarb Jej Królewskiej Mości, Władze Monetarne Hongkongu lub Władze Monetarne Singapuru.

3.1.4 Użytkownik potwierdza, że korzysta z usług wyłącznie dla własnej korzyści, a ponadto zapewnia, że nie korzysta z usług w imieniu osób trzecich ani nie ma żadnych beneficjentów partnerskich, chyba że uzyska naszą uprzednią zgodę.

3.2 W odniesieniu do danych rejestracyjnych i informacji dostarczonych przez użytkownika (informacje rejestracyjne), użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki:

3.2.1 Użytkownik potwierdza, że podane informacje rejestracyjne są zgodne z prawem, prawdziwe, dokładne i kompletne.

3.2.2 Użytkownik niezwłocznie powiadomi Bitget o wszelkich zmianach w podanych informacjach rejestracyjnych. Jeśli informacje rejestracyjne podane przez użytkownika okażą się niezgodne z prawem, nieautentyczne, niedokładne lub niekompletne, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wynikające z tego konsekwencje.

3.2.3 Bitget zastrzega sobie prawo do nałożenia pewnych ograniczeń na konta i/lub do tymczasowego zawieszenia lub zakończenia dostępu użytkownika do usług Bitget na podstawie podanych przez użytkownika informacji rejestracyjnych oraz zgodnie z obowiązkami Bitget w zakresie zgodności i wewnętrznymi zasadami kontroli ryzyka.

3.2.4 O ile Bitget nie wyrazi na to wcześniej wyraźnej zgody na piśmie, każdy użytkownik może utworzyć i zarejestrować tylko jedno konto w Bitget.

3.2.5 Bitget zastrzega sobie prawo do zażądania od użytkownika podania danych identyfikacyjnych i/lub finansowych właściciela konta w celu zapewnienia zgodności z przepisami, takimi jak weryfikacja KYC (Know Your Customer) i/lub przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

3.2.6 Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia swojej nazwy użytkownika i hasła w celu korzystania z niektórych funkcji usług świadczonych przez Bitget. W przypadku, gdy użytkownik nie jest w stanie uzyskać dostępu do swojego konta z powodów takich jak zapomnienie hasła do konta, Bitget zastrzega sobie prawo do zażądania pewnych informacji, w tym danych identyfikacyjnych, w celu ustalenia prawdziwego właściciela konta, w tym między innymi: dowodu tożsamości, dowodu miejsca zamieszkania, dowodu numeru telefonu / adresu e-mail oraz wszelkich informacji identyfikujących jego aktywność na stronie internetowej, takich jak identyfikatory transakcji, numery zamówień, kwoty wypłat itp. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojej nazwy użytkownika i/lub hasła żadnej innej osobie lub podmiotowi, ani nie udzielać dostępu do swojego konta osobom trzecim. Bitget nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieautoryzowane użycie konta lub hasła użytkownika przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią, ani za jakiekolwiek konsekwencje lub straty z tego wynikające. Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego nazwa użytkownika i/lub hasło stały się znane innej osobie lub jeśli podejrzewa nieautoryzowane użycie swojego konta przez osobę trzecią, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Bitget.

3.2.7 Korzystając z usługi, użytkownik musi przestrzegać przepisów prawa krajowego, upewnić się, że źródło jego aktywów krypto jest legalne i zgodne z przepisami oraz powstrzymać się od angażowania się w pranie pieniędzy lub inne nielegalne działania.

4. Informowanie o ryzyku

4.1 Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że angażowanie się w zakup produktów finansowych i powiązanych usług związanych z ich obsługą wiąże się z nieodłącznym ryzykiem. Lista ryzyk podana w niniejszym § 4.1 nie jest wyczerpująca, a Bitget zastrzega sobie prawo do jednostronnego określenia takich ryzyk. Ryzyka te, jak również inne, które mogą pojawić się obecnie lub w przyszłości, mogą uniemożliwić użytkownikowi uzyskanie jakichkolwiek korzyści, spowodować poniesienie strat finansowych, a nawet doprowadzić do zaprzestania świadczenia przez nas usług:

4.1.1 Zakup produktów finansowych i powiązanych usług wynikających z ich działania wiąże się z nieodłącznym ryzykiem finansowym, regulacyjnym i różnymi innymi rodzajami ryzyka. Przed zakupem produktów finansowych i powiązanych usług wynikających z ich działania, użytkownik powinien upewnić się, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii blockchain, a także kompleksowe zrozumienie cech i ryzyka związanego z odpowiednimi produktami finansowymi. Wszelkie decyzje użytkownika dotyczące zakupu produktów finansowych i powiązanych usług wynikających z ich działania powinny opierać się na niezależnych badaniach i/lub profesjonalnych poradach, które użytkownik uzna za konieczne. Bitget działa przy założeniu, że użytkownik jest profesjonalistą, który posiada wiedzę branżową i jasne zrozumienie ryzyka związanego z usługami, z których korzysta. Należy zauważyć, że ani niniejsza Umowa, ani żadna z usług świadczonych przez Bitget nie powinna być interpretowana jako porada Bitget dla użytkownika.

4.1.2 Na wartość dowolnego produktu finansowego oferowanego przez Bitget może mieć wpływ szereg czynników pozostających poza naszą kontrolą, w tym między innymi zmiany parametrów / atrybutów produktu finansowego, wahania cen rynkowych i przestarzały sprzęt.

4.1.3 Od czasu do czasu Bitget przeprowadza konserwację lub aktualizację systemu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie powinien oczekiwać, że usługi świadczone przez Bitget będą ciągłe i nieprzerwane. O ile strony wyraźnie nie uzgodnią inaczej, Bitget nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z zawieszeń i przerw spowodowanych konserwacją lub aktualizacją systemu.

4.1.4 Żadna metoda weryfikacji ani technologia zabezpieczeń komputerowych nie jest całkowicie bezpieczna. Użytkownik zgadza się przyjąć na siebie wszelkie ryzyko związane ze zdarzeniami hakerskimi lub kradzieżą tożsamości.

4.1.5 Użytkownik rozumie i zgadza się, że Bitget zastrzega sobie prawo do publikowania, modyfikowania i/lub dostarczania informacji związanych z usługami za pośrednictwem swojej strony internetowej, poczty elektronicznej, telefonów obsługi klienta, wiadomości i innych oficjalnych kanałów. Bitget nie ponosi odpowiedzialności za informacje uzyskane nieoficjalnymi kanałami. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności informacji wysyłanych w imieniu Bitget, powinien niezwłocznie skontaktować się z nami.

4.2 Przed zakupem jakiegokolwiek produktu finansowego oferowanego przez Bitget użytkownik powinien ustalić, czy produkt finansowy jest zgodny z jego możliwościami finansowymi i tolerancją ryzyka. Kupując dowolny produkt finansowy oferowany przez Bitget, użytkownik uznaje, rozumie i akceptuje wszelkie ryzyko związane z działaniami takimi jak kopanie, kupowanie, sprzedawanie, wymiana i posiadanie produktów finansowych, w tym między innymi:

4.2.1 Duże wahania cen rynkowych: Ceny mogą gwałtownie spaść, być może nawet do zera.

4.2.2 Potwierdzenie transakcji może zająć trochę czasu. Chociaż prawdopodobieństwo może być niskie, ważne jest, aby pamiętać, że istnieje możliwość, że niektóre transakcje mogą nigdy nie zostać potwierdzone. Niepotwierdzone transakcje oznaczają, że nie zostały zakończone.

4.2.3 Transakcja jest nieodwracalna. Jeśli użytkownik wyśle jakąkolwiek kwotę środków na nieprawidłowy adres, nie będzie mógł anulować transakcji ani odzyskać tych środków.

4.2.4 W przypadku utraty lub zapomnienia przez użytkownika kodu PIN lub hasła wymaganego do uzyskania dostępu i korzystania z konta, środki mogą zostać utracone lub niedostępne dla użytkownika.

4.2.5 Technologia blockchain może mieć nieznane wady techniczne.

4.2.6 W różnych krajach/regionach mogą zostać wprowadzone i uchwalone nowe przepisy prawa, regulacje i polityki, które będą miały wpływ na realizację niniejszej Umowy.

4.2.7 Ryzyko związane z projektem: Projekty DeFi wiążą się z niepewnością, taką jak nieprzewidziane luki w umowach, ataki hakerów i potencjalne przerwanie projektów on-chain.

5. Niniejsza Umowa jest przetłumaczona na wiele języków. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, wersja chińska jest rozstrzygająca.

6. Bitget zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Umowy.