Szczegóły produktu

Ostrzeżenie o ryzyku

1. Jak interpretować niniejsze ostrzeżenie o ryzyku

Wszystkie terminy użyte w niniejszym powiadomieniu, które są zdefiniowane w Warunkach użytkowania Bitget („Warunki użytkowania”), mają takie samo znaczenie i konstrukcję jak w Warunkach użytkowania.

2. Usługi Bitget

Niniejsze powiadomienie zawiera informacje o ryzyku związanym z Usługami Bitget. Każda usługa Bitget wiąże się z odrębnym ryzykiem. Niniejsze powiadomienie zawiera ogólny opis ryzyka związanego z korzystaniem z Usług Bitget.

Nie wyjaśnia ono wszystkich zagrożeń. Ważne jest, aby w pełni zrozumieć związane z tym ryzyko przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług Bitget.

3. Brak osobistych porad

Nie udzielamy osobistych porad dotyczących naszych produktów lub usług. Czasami dostarczamy informacje faktyczne, informacje o procedurach transakcyjnych i informacje o potencjalnym ryzyku. Decyzję o korzystaniu z naszych produktów lub usług podejmuje jednak użytkownik.

Żadne komunikaty ani informacje przekazywane użytkownikowi przez Bitget nie mają na celu, ani nie będą uważane lub interpretowane jako porady inwestycyjne, porady finansowe, porady handlowe lub jakiekolwiek inne porady. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy jakakolwiek inwestycja, strategia inwestycyjna lub powiązana transakcja jest dla niego odpowiednia zgodnie z jego osobistymi celami inwestycyjnymi, sytuacją finansową i tolerancją ryzyka.

4. Brak interwencji lub monitorowania

Bitget nie jest brokerem, pośrednikiem, agentem ani doradcą użytkownika i nie ma żadnych relacji powierniczych ani zobowiązań wobec użytkownika w związku z jakimikolwiek transakcjami lub innymi decyzjami lub działaniami podejmowanymi przez użytkownika przy użyciu Usług Bitget. Nie monitorujemy, czy korzystanie przez użytkownika z Usług Bitget jest zgodne z jego celami finansowymi. Do użytkownika należy ocena, czy jego zasoby finansowe są wystarczające do prowadzenia z nami działalności finansowej, a także o cena apetytu na ryzyko w odniesieniu do produktów i usług, z których korzysta.

5. Brak doradztwa podatkowego, regulacyjnego lub prawnego

Opodatkowanie Aktywów Cyfrowych jest nieprecyzyjne, a użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, jakim podatkom może podlegać i w jaki sposób mają one zastosowanie podczas dokonywania transakcji za pośrednictwem Usług Bitget. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgłaszanie i opłacanie wszelkich podatków, które mogą wynikać z transakcji w Usługach Bitget i przyjmuje do wiadomości, że Bitget nie udziela porad prawnych ani podatkowych dotyczących tych transakcji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących statusu podatkowego lub obowiązków podczas korzystania z Usług Bitget lub w odniesieniu do Aktywów Cyfrowych przechowywanych na koncie Bitget, użytkownik może zasięgnąć niezależnej porady.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, Bitget będzie zgłaszać informacje dotyczące transakcji, transferów, dystrybucji lub płatności użytkownika organom podatkowym lub innym organom publicznym. Podobnie, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, Bitget będzie potrącać podatki związane z transakcjami, przelewami, dystrybucjami lub płatnościami użytkownika. Obowiązujące przepisy mogą również skłonić Bitget do zażądania dodatkowych informacji podatkowych, statusu, certyfikatów lub dokumentacji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że brak odpowiedzi na te żądania w określonym terminie może skutkować potrąceniem podatku u źródła przez Bitget, który zostanie przekazany organom podatkowym zgodnie z obowiązującym prawem. Zachęcamy do zasięgnięcia profesjonalnej i osobistej porady podatkowej w odniesieniu do powyższego i przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji związanej z aktywami cyfrowymi.

6. Ryzyka rynkowe

Handel aktywami cyfrowymi wiąże się z wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Zmiany wartości mogą być znaczące, mogą wystąpić szybko i bez ostrzeżenia. Dotychczasowe rezultaty nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Wartość inwestycji i wszelkie zyski mogą zarówno spaść, jak i urosnąć, a inwestor może nie odzyskać zainwestowanej kwoty.

7. Ryzyko płynności

Aktywa cyfrowe mogą mieć ograniczoną płynność, co może utrudnić lub uniemożliwić sprzedaż lub wyjście z pozycji w odpowiednim momencie. Może to nastąpić w dowolnym momencie, w tym w okresach gwałtownych zmian cen.

8. Ryzyko dostępności

Nie gwarantujemy, że usługi Bitget będą dostępne w określonym czasie ani że nie będą podlegać nieplanowanym przerwom w świadczeniu usług lub przeciążeniom sieci. Kupno, sprzedaż, przechowywanie, przekazywanie, wysyłanie lub otrzymywanie Aktywów Cyfrowych może być niemożliwe, gdy użytkownik sobie tego życzy.

9. Ryzyko podmiotów zewnętrznych

W świadczenie Usług Bitget mogą być zaangażowane podmioty zewnętrzne, takie jak dostawcy płatności, powiernicy i partnerzy bankowi. Użytkownik może podlegać warunkom tych podmiotów; Bitget nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które te podmioty mogą spowodować u użytkownika.

10. Ryzyko bezpieczeństwa

Bitget nie może wyeliminować wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie hasła do swojego Konta Bitget w bezpiecznym miejscu i ponosi odpowiedzialność za wszystkie transakcje na swoim Koncie Bitget, niezależnie od tego, czy zostały one autoryzowane. Transakcje na aktywach cyfrowych są nieodwracalne, a straty wynikające z oszukańczych lub nieautoryzowanych transakcji są niemożliwe do odzyskania.

11. Ryzyko związane z aktywami cyfrowymi

Biorąc pod uwagę charakter Aktywów Cyfrowych i technologii leżących u ich podstaw, istnieje szereg nieodłącznych zagrożeń, w tym między innymi:

1. Usterki, wady, włamania, wykorzystania luk, błędy, awarie protokołów lub nieprzewidziane okoliczności występujące w odniesieniu do Aktywa Cyfrowego lub technologii lub systemów ekonomicznych, na których opiera się Aktywo Cyfrowe;

2. Transakcje na aktywach cyfrowych są nieodwracalne. W związku z tym straty spowodowane oszukańczymi lub przypadkowymi transakcjami mogą nie być możliwe do odzyskania;

3. Rozwój technologiczny może prowadzić do dezaktualizacji Aktywów Cyfrowych;

4. Opóźnienia powodujące, że transakcje nie są rozliczane w zaplanowanym terminie dostawy; oraz ataki na protokół lub technologie, od których zależą Aktywa Cyfrowe, w tym między innymi:

(1) rozproszona odmowa usługi;

(2) ataki sybilli;

(3) phishing;

(4) inżynieria społeczna;

(5) hakowanie;

(6) smurfing;

(7) złośliwe oprogramowanie;

(8) podwójne wydatkowanie;

(9) wydobycie większościowe, oparte na konsensusie lub inne ataki wydobywcze;

(10) kampanie dezinformacyjne;

(11) forki;

(12) spoofing.

12. Ryzyko transakcji

Rynki Aktywów Cyfrowych są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwałtowne zmiany cen mogą nastąpić w dowolnym momencie, w tym poza normalnymi godzinami pracy.

13. Ryzyko związane z komunikacją

Komunikując się z nami za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, użytkownik powinien mieć świadomość, że może ona zawieść, może zostać opóźniona, może nie być bezpieczna i/lub może nie dotrzeć do zamierzonego miejsca przeznaczenia.

14. Waluta

Wahania kursów wymiany różnych walut mogą również wpływać na zyski i straty użytkownika

15. Ryzyko prawne

Zmiany w przepisach i regulacjach mogą mieć istotny wpływ na wartość Aktywów Cyfrowych. Ryzyko to jest nieprzewidywalne i może różnić się w zależności od rynku.