Bitget Super Airdrop

Nắm giữ BGB để nhận airdrop token mới.

Hướng dẫn tham gia

Chi tiết
 • Mua và giữ BGB

  Mua và nắm giữ 4,000 BGB trong 15 ngày liên tiếp để đủ điều kiện tham gia chương trình airdrop.

 • Tính toán nắm giữ

  Bitget sẽ thực hiện chụp nhanh và ghi nhận số BGB nắm giữ mỗi giờ để tính số lượng BGB nắm giữ trung bình trong thời gian tính toán.

 • Airdrop token

  Bitget sẽ phân phối tổng quỹ thưởng dựa trên số lượng nắm giữ trung bình trong tài khoản spot của người dùng trong thời gian airdrop token.

 • Hiển thị kết quả

  Xem chi tiết tại Lịch sử Airdrop.

Lịch sử airdrop

Quy tắc

1. Để đủ điều kiện nhận phần thưởng, người tham gia phải có BGB nắm giữ tối thiểu hàng ngày là 4000 trong 15 ngày liên tiếp tính đến 22:59:59 (Giờ VN) một ngày trước khi niêm yết token mới. Nếu số BGB nắm giữ của người dùng giảm xuống dưới 4000 BGB bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian 15 ngày, họ sẽ không còn đủ điều kiện nhận Super Airdrop.

2. Bitget sẽ tính toán số lượng BGB nắm giữ trung bình hàng ngày của người dùng trong khoảng thời gian chụp nhanh 15 ngày (tổng số BGB trong 15 ngày ÷ 15 ngày).

3. Phần thưởng của người dùng = số BGB nắm giữ trung bình trong 15 ngày của người dùng ÷ tổng số BGB nắm giữ trung bình hàng ngày trong 15 ngày của tất cả người tham gia × quỹ thưởng. Phần thưởng airdrop cho một người dùng không được vượt quá giới hạn đã thông báo.

4. Các dự án trong Launchpad, Launchpool, CandyBomb và Deposit to List không được tính trong chương trình Super Airdrop.

5. Chỉ tính số lượng BGB nắm giữ trong tài khoản spot.

6. Tài khoản tạo lập thị trường, môi giới và tài khoản phụ không thể tham gia ưu đãi.

‌Lưu ý:

1. Khối lượng BGB nắm giữ hàng ngày = tổng các lần chụp nhanh được thực hiện mỗi giờ ÷ 24.

2. Để biết thêm chi tiết, tham khảoBitget tính toán số lượng BGB trung bình mà bạn nắm giữ như thế nào?

3. Bitget sẽ có thông báo mới nếu chương trình ưu đãi được điều chỉnh. Tham khảo thông báo mới nhất để biết thêm các thông tin cập nhật.

4. Mục quy tắc là tổng quan về các quy tắc chính của chương trình ưu đãi Super Airdrop. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Bitget Super Airdrop - Nắm giữ BGB để nhận airdrop miễn phí.