Trung tâm Thông báo

Bitget Super Airdrop - Nắm giữ BGB để nhận vé airdrop

Bitget Super Airdrop - Nắm giữ BGB để nhận vé airdrop image 0

Bitget Super Airdrop áp dụng các quy tắc phân bổ token với số vé dựa trên tài sản nắm giữ.

Truy cập Super Airdrop


Quy tắc tham gia

1. Để đủ điều kiện nhận phần thưởng, người tham gia phải đáp ứng yêu cầu nắm giữ BGB tối thiểu là 4000 BGB trong 15 ngày liên tục trước 22:59:59 (Giờ VN) của ngày trước khi coin mới được niêm yết. Nếu số BGB nắm giữ giảm xuống dưới 4000 BGB vào bất kỳ thời điểm nào trong 15 ngày, người dùng sẽ không còn đủ điều kiện nhận thưởng Super Airdrop.

2. Bitget sẽ tính toán số lượng BGB nắm giữ trung bình hàng ngày của người dùng trong khoảng thời gian chụp nhanh 15 ngày (tổng số BGB trong 15 ngày ÷ 15 ngày).

3. Số lượng vé mà người dùng có thể nhận được phụ thuộc vào lượng BGB nắm giữ trung bình trong 15 ngày của họ.

Số lượng BGB nắm giữ trung bình trong 15 ngày

40,000+

10

36,000 – 39,999 (làm tròn xuống)

9

32,000 – 35,999 (làm tròn xuống)

8

28,000 – 31,999 (làm tròn xuống)

7

24,000 – 27,999 (làm tròn xuống)

6

20,000 – 23,999 (làm tròn xuống)

5

16,000 – 19,999 (làm tròn xuống)

4

12,000 – 15,999 (làm tròn xuống)

3

8000 – 11,999 (làm tròn xuống)

2

4000 – 7999 (làm tròn xuống)

1

4. Vé được phân bổ theo lượng BGB nắm giữ của người dùng. Vé trúng được bốc thăm ngẫu nhiên.

5. Phần thưởng của người dùng = số vé trúng ÷ tổng số vé trúng × quỹ thưởng.

6. Các dự án trong Launchpad, Launchpool, CandyBomb và Deposit to List không được tính trong chương trình Super Airdrop.

Quy tắc chụp nhanh

Chụp nhanh sẽ được thực hiện hàng ngày trong khoảng thời gian 15 ngày trước khi niêm yết coin mới.

Số BGB nắm giữ chỉ được sử dụng để tính toán phần thưởng và sẽ không bị đóng băng.

‌Lưu ý:

1. Thời gian niêm yết coin mới có thể không cố định, vì vậy bạn cần theo dõi thông tin cập nhật về niêm yết trên Bitget.

2. Người dùng sẽ không nhận được airdrop nếu không nắm giữ tối thiểu 4000 BGB trong tài khoản vào bất kỳ ngày nào trong thời gian diễn ra chụp nhanh.

3. Nắm giữ BGB hàng ngày là lượng nắm giữ trung bình hàng giờ dựa trên 24 lần chụp nhanh (được thực hiện mỗi giờ trong ngày).

4. Tài khoản tạo lập thị trường và môi giới không đủ điều kiện tham gia chương trình ưu đãi.
5. Chỉ những tài khoản chính mới đủ điều kiện tham gia ưu đãi. Các tài khoản phụ khi tham gia ưu đãi này sẽ bị loại và không được nhận phần thưởng.

Thông tin tham gia:

Bitget tính toán số lượng nắm giữ BGB hàng ngày của bạn như thế nào?