Nhận $ 0 tiền thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ
Tiến độ hoàn thành: 0/0
Phần thưởng của tôi
Mời bạn bè để nhận đến $3,000 Vui lòng xem chi tiết tại trang sự kiện
Mô tả quy tắc
1. Tiền thưởng giao dịch: Có thể được sử dụng để trừ phí giao dịch, phí funding và thua lỗ, đồng thời có thể được sử dụng làm ký quỹ để mở các vị thế.
2. Phiếu thưởng: Phiếu thưởng có thể bù đắp phí giao dịch giao ngay và phí giao dịch phái sinh(futures) và sẽ hết hạn sau 21 ngày. Phiếu thưởng chỉ có hiệu lực sau khi người dùng hoàn thành nhiệm vụ.
3. Phần thưởng nạp tiền chỉ áp dụng cho tiền nạp on-chain hoặc fiat, không bao gồm chuyển khoản nội bộ trong nền tảng. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 5 ngày làm việc sau khi bạn thực hiện nạp tiền lần đầu. Vui lòng đảm bảo rằng số tiền đã nạp được giữ trong tài khoản USDT của bạn cho đến khi tiền thưởng giao dịch và phiếu thưởng được phân phối.
4. Phần thưởng cấp bậc cho nạp lần đầu
(1) Nạp ≤ - USDT: -%% sẽ được hoàn trả dưới dạng tiền thưởng giao dịch, tối đa - USDT;
(2) - < Tiền nạp ≤ - USDT: -%% sẽ được hoàn trả dưới dạng tiền thưởng giao dịch, tối đa - USDT;
(3) - < Tiền nạp ≤ - USDT: -%% sẽ được hoàn trả dưới dạng tiền thưởng giao dịch, tối đa - USDT;
(4) - < Tiền nạp ≤ - USDT: -%% sẽ được hoàn trả dưới dạng tiền thưởng giao dịch, tối đa _ USDT.
5.Phần thưởng Giao dịch: Phần thưởng sẽ được tính dựa trên khối lượng giao dịch của một lệnh. Nếu có nhiều giao dịch trong một lệnh, mỗi phần thưởng giao dịch sẽ được tính theo thứ tự thời gian. Mỗi phần thưởng chỉ có thể được nhận một lần;
6. Phân phối: Tất cả phần thưởng sẽ được phân phối trực tiếp đến "Phần thưởng" và thông báo cho bạn trực tiếp trên trang web và Ứng dụng của Bitget.
7. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về tiền thưởng giao dịch và phiếu thưởng. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận nào, nền tảng có quyền thực hiện hành động kỷ luật đối với tài khoản liên quan để thu hồi mọi tổn thất.
8. Tất cả nhiệm vụ liên quan đến lợi ích cần phải được hoàn thành trong vòng ngày sau khi đăng ký. Nếu không bạn sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng.