left-back

System Upgrade/Maintenance

Thông báo dịch vụ rút DAR BEP20 đã hoạt động trở lại

2023-01-28 10:24

Bitget thông báo tạm ngưng chức năng Nạp và Rút TONCOIN Mainnet (TONCOIN-TON)

2023-01-09 20:22

Bitget thông báo hoàn thành nâng cấp cặp giao dịch futures XRPUSDT

2023-01-06 14:45

Bitget thông báo bảo trì tạm thời tất cả cặp giao dịch futures

2023-01-10 15:00

Bitget thông báo bảo trì cặp giao dịch spot MFT/USDT

2023-01-11 21:23

Thông báo về việc mở lại dịch vụ nạp và rút Cronos Chain

2023-01-18 19:08

Thông báo tạm ngưng rút GAL

2023-01-18 16:52

Bitget thông báo tạm ngưng chức năng Nạp và Rút OSMO

2023-01-23 23:16

Thông báo về việc mở lại dịch vụ nạp và rút OSMO

2023-01-24 01:20

Thông báo về việc tạm ngưng dịch vụ rút tiền CANTO network

2023-01-27 12:22

Thông báo về việc mở lại dịch vụ nạp và rút SXP

2023-01-26 08:39

Thông báo tạm ngưng Dịch vụ Rút DAR tiêu chuẩn BEP20

2023-01-27 11:13

Thông báo về việc mở lại dịch vụ nạp và rút CANTO

2023-01-26 08:38

Thông báo tạm ngưng chức năng Nạp & Rút của CANTO

2023-01-26 07:37

Thông báo tạm ngưng chức năng Nạp & Rút của SXP

2023-01-26 07:37

Bitget thông báo bảo trì cặp giao dịch futures ETCUSDT và SOLUSDT

2023-01-11 15:26

Bitget thông báo bảo trì cặp giao dịch futures APTUSDT và EOSUSDT

2023-02-02 11:35

Bitget thông báo hoàn thành bảo trì cặp giao dịch futures ETCUSDT và SOLUSDT

2023-01-12 16:18

Thông báo về việc mở lại dịch vụ rút tiền qua mạng CANTO

2023-02-02 17:45

Thông báo về việc bảo trì giao dịch Spot BOO/USDT

2023-01-26 23:52