Tin tức sản phẩm

Giới thiệu Tính năng

Tương lai Bitget của PnL
2023-09-08 13:00
Lệnh gọi ký quỹ tự động trong chế độ ký quỹ isolated
2023-09-02 16:02
Tùy chỉnh cấp vị thế
2022-12-06 14:14
Kiểm soát rủi ro cho các Vị thế Mở
2022-12-06 11:39
Bitget Futures: Biểu phí và Cách tính
2022-02-28 22:11
Bitget futures: tiền thưởng giao dịch futures
2022-02-15 11:56
Hợp đồng Bitget: Nghịch đảo bằng một nhấp
2020-12-26 14:53
Hợp đồng Bitget: Chia sẻ biểu đồ doanh thu trên App
2020-11-19 18:43
Hợp đồng Bitget: Thay đổi màu sắc thị trường trên App
2020-11-19 18:39
Hợp đồng Bitget: Điều chỉnh độ cao biểu đồ hình nến trên App
2020-11-19 18:38
Hợp đồng Bitget: Vuốt để chuyển đổi hợp đồng trên App
2020-11-19 18:36
Hợp đồng Bitget: Hỗ trợ chuyển đổi chỉ mục trên App
2020-11-19 18:34
Hợp đồng Bitget: Tạo đơn bằng đồ thị hình nến trên App
2020-11-19 18:31
Hợp đồng Bitget: Tạo đơn nhanh bằng biều đồ hình nến trên App
2020-11-19 18:29
Hợp đồng Bitget: Nhận/ treo lệnh nhanh bản website chuyên sâu
2020-11-19 18:27
Hợp đồng Bitget:Biểu đồ hình nến cơ bản trên website/ bản TradingView
2020-11-19 18:24
Hợp đồng Bitget:Chuyển màu đen trắng trên bản website
2020-11-19 18:12
Hợp đồng Bitget: Chuyển đổi bố cục trên website
2020-11-19 18:09
Hợp đồng Bitget: Máy tính Hợp đồng
2020-11-19 18:04
Hợp đồng Bitget: Đặt lệnh Một chạm Xóa toàn bộ thông thường
2020-11-19 18:02