left-back

Giới thiệu Tính năng

Giao dịch USDT-Margined Futures trên Bitget

2022-12-27 19:02

Bitget Futures: Tiền thưởng Thử nghiệm Futures

2022-02-15 11:56

Bảng Điều chỉnh Vị Thế

2022-12-06 14:14

Kiểm soát rủi ro cho các Vị thế Mở

2022-12-06 11:39

Hợp đồng Bitget: Điều chỉnh độ cao biểu đồ hình nến trên App

2020-11-19 18:38

Hợp đồng Bitget: Vuốt để chuyển đổi hợp đồng trên App

2020-11-19 18:36

Hợp đồng Bitget: Chia sẻ biểu đồ doanh thu trên App

2020-11-19 18:43

Hợp đồng Bitget: Thay đổi mức dừng lãi/ cắt lỗ

2020-11-19 16:00

Hợp đồng Bitget: Tạo đơn bằng đồ thị hình nến trên App

2020-11-19 18:31

Hợp đồng Bitget: Tạo đơn nhanh bằng biều đồ hình nến trên App

2020-11-19 18:29

Hợp đồng Bitget: Stop Limit

2020-11-19 17:01

Hợp đồng Bitget: Mở / đóng vị thế nhanh chóng

2020-11-19 16:58

Hợp đồng Bitget: Nghịch đảo bằng một nhấp

2020-12-26 14:53

Hợp đồng Bitget: Chuyển đổi lợi nhuận hiển thị của giá đánh dấu/ giá thị trường

2020-11-19 16:25

Hợp đồng Bitget: Lệnh kích hoạt giá đánh dấu/ giá thị trường

2020-11-19 16:04

Hợp đồng Bitget: Dừng lãi/ Cắt lỗ hàng loạt

2020-11-19 15:56

Hợp đồng Bitget:Dừng lãi/ Cắt lỗ bằng một chạm

2020-11-19 17:26

Hợp đồng Bitget:FOK

2020-11-19 17:13

Hợp đồng Bitget: Giới hạn đặt trước lệnh Stop Limit

2020-11-19 17:18

Hợp đồng Bitget: Chuyển đổi bố cục trên website

2020-11-19 18:09