left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Thay Đổi Giao Diện "Vị Thế" and "Copy Trade Hiện Tại" với Vị Thế Long cho Nhà Giao Dịch

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Bài viết sau đây bàn về những thay đổi về giao diện đối với nhà giao dịch có vị thế Long khi sử dụng One-Click Copy Trade.Các thay đổi cụ thể được giới hạn trong nội dung của "Vị thế" và "Copy Trade Hiện Tại".

 

Sau đây là mô tả về những nội dung được hiển thị khi nhà giao dịch với vị thế Long đóng một phần vị thế, mở vị thế mới hay đóng toàn bộ vị thế.

 

  Vị thế (Long) Copy Trade Hiện Tại
Lần 1

Giá mở là 1,000 USDT;

Khối lượng mở của vị thế là 1 BTC

Giá mở là 1,000 USDT;

Khối lượng mở của vị thế là 1 BTC

Lần 2

Giá mở là 2,000 USDT;

Khối lượng mở của vị thế là 1 BTC

 

Chỉ có một tin nhắn được hiển thị dưới "Vị thế":

 

Giá trung bình là is 1,500 USDT;

Khối lượng mở của vị thế là 2 BTC

Giá mở là 2,000 USDT;

Khối lượng mở của vị thế là 1 BTC

 

2 tin nhắn sẽ được hiển thị tại "Copy Trade Hiện Tại":

 

Giá mở là 1,000 USDT;

Khối lượng mở của vị thế là 1 BTC

 

Giá mở là 2,000 USDT;

Khối lượng mở của vị thế là 1 BTC

Lần 3

Giá đóng là 2,000 USDT;

Khối lượng đóng của vị thế là 1 BTC

 

Lợi nhuận = (2,000 - 1,500) * 1 = 500

 

* Lưu ý: Nhà giao dịch không thể đóng vị thế tại "Vị Thế", vui lòng truy cập "Copy Trade Hiện Tại" để thực hiện thao tác này.

Giá đóng là 2,000 USDT;

Khối lượng đóng của vị thế là 1 BTC

 

Chọn một phương án đóng vị thế:

 

A: Giá mở là 1,000 USDT;

Khối lượng mở của vị thế là 1 BTC

 

B: Giá mở là 2,000 USDT;

Khối lượng mở của vị thế là 1 BTC

 

Nếu chọn A, lợi nhuận =

(2,000 - 1,000) * 1 = 1,000

 

Nếu chọn B, lợi nhuận =

(2,000 - 2,000) * 1 = 0

Lần 4

Vị thế được đóng.

 

Tin nhắn sau đây sẽ được hiển thị tại "Vị thế".

 

Giá trung bình là 1,500 USDT;

Khối lượng là 1 BTC

Vị thế được đóng.

(Giả sử A được đóng và B vẫn mở)

 

Tin nhắn sau đây sẽ được hiển thị "Giá mở là 2,000 USDT;

Khối lượng mở của vị thế là 1 BTC"

 

* Lưu ý: Hiện sẽ có một lời nhắc tại "Copy Trade Hiện Tại" cho biết bạn có một giao dịch đang lãi 1,000 USDT.

Lần 5

Tiếp tục mở vị thế.

 

Giá mở là 2,500 USDT;

Khối lượng mở của vị thế là 1 BTC

 

Chỉ có một tin nhắn được hiển thị tại "Vị Thế":

 

Giá trung bình là 2,000 USDT;

Khối lượng 2 BTC

 

Tính toán: (1,500 + 2,500) / 2Tiếp tục mở vị thế.

 

Giá mở là 2,500 USDT;

Khối lượng mở của vị thế là 1 BTC

 

Hai tin nhắn sẽ được hiển thị tại "Copy Trade Hiện Tại":

 

Giá mở là 2,000 USDT;

Khối lượng mở của vị thế là 1 BTC

 

Giá mở là 2,500 USDT;

Khối lượng mở của vị thế là 1 BTC

 

Chỉ hiển thị một tin nhắn tại "Tất Cả".

 

Giá trung bình là 2,250 USDT;

Khối lượng 2 BTC

 

Tính toán: (2,000 + 2,500) / 2

Lần 6

Giá đóng là 2,000 USDT;

Khối lượng đóng vị thế là 2 BTC

 

Lợi nhuận của B = (2,000 - 2,000) * 1 = 0

 

* Lưu ý: Nhà giao dịch không thể đóng vị thế tại "Vị Thế", vui lòng truy cập "Copy Trade Hiện Tại" để thực hiện thao tác này.

Giá đóng là 2,000 USDT;

Khối lượng đóng vị thế là 2 BTC

 

Tại đây bạn cần đóng 2 vị thế.

 

C: Giá mở là 2,500 USDT;

Khối lượng mở vị thế 1 BTC

 

B: Giá mở là 2,000 USDT;

Khối lượng mở vị thế 1 BTC

 

Lợi nhuận của C = (2,000 - 2,500) * 1 = -500

Lợi nhuận của B = (2,000 - 2,000) * 1 = 0

 

* Lưu ý: Một giao dịch có lãi còn giao dịch kia đang thua lỗ.

Tổng P&L P&L: 500 + 0 = 500 P&L: 1,000 - 500 = 500

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group