left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Bắt đầu Copy Trade với API

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Sau đây là hướng dẫn cho nhà giao dịch để mở Copy Trade với API.

 

1. Sử dụng Bitget API của bạn;

2. Vui lòng tạo một API nếu bạn vẫn chưa có;

3. Đọc “Giao diện Copy Trade” trong tài liệu API của Bitget.


Để biết thêm chi tiết về Copy Trade với API, xin tham khảo: [https://bitgetlimited.github.io/apidoc/en/mix/#copytrade].

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group