left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Cài Đặt Cá Nhân của Nhà Giao Dịch

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Bài viết sau đây là về Cài Đặt Cá Nhân của Nhà Giao Dịch trên Bitget One-Click Copy Trade.

 

I. Cách Truy Cập Cài Đặt Cá Nhân của Nhà Giao Dịch

 • Truy cập trang "Copy Trade" – bấm vào "Copy Trade Của Tôi" – truy cập "Cài Đặt" – bắt đầu cài Biệt Hiệu / Ảnh đại diện / Hồ sơ của bạn (cần được phê duyệt bởi Bộ Phận Hỗ Trợ).

 

II. Cài Đặt Cá Nhân của Nhà Giao Dịch

1. Ảnh Đại Diện

 • Một khi đã đặt, ảnh đại diện của bạn sẽ không thể thay đổi. Vui lòng tiến hành cẩn thận.
 • Vui lòng không hiển thị, tiết lộ hay ám chỉ các tài khoản xã hội hoặc thông tin liên lạc khi cài đặt ảnh đại diện của bạn.

 

2. Biệt Hiệu

 • Bạn có thể sử dụng ký tự Trung Quốc, chữ cái hoặc số (tối đa: 10 ký tự Trung Quốc hoặc 20 chữ, số).
 • Một khi đã đặt, ảnh đại diện và biệt hiệu của bạn sẽ không thể thay đổi. Vui lòng tiến hành cẩn thận.
 • Vui lòng không hiển thị, tiết lộ hay ám chỉ các tài khoản xã hội hoặc thông tin liên lạc khi cài đặt ảnh đại diện và biệt hiệu của bạn.

 

3. Hiển thị biệt hiệu theo các ngôn ngữ khác nhau

 • Biệt hiệu của bạn sẽ được hiển thị trong Danh Sách Nhà Giao Dịch với các ngôn ngữ khác nhau.

 

4. Gắn thẻ

 • Có 6 thẻ cho bạn lựa chọn: High frequency, low frequency, aggressive, stable, short term và long-term. Bạn cần chọn thủ công.

 

5. Copy Trade Futures

 • Bạn có thể chọn tất cả các cặp giao dịch được hiển thị trên trang. "Chọn tất cả" là cài đặt mặc định.
 • Nếu một cặp giao dịch chưa được chọn, bạn sẽ không sao chép nhà giao dịch khi anh ta mở vị thế với cặp giao dịch đó. 

 

6. Tổng vốn

 • Khi được bật, tổng vốn (tính bằng USDT) trong tài khoản Futures của bạn sẽ được hiển thị tại trang "Nhà giao dịch". Tính năng này mặc định được tắt.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group