left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Dữ Liệu Vị Thế Của Nhà Giao Dịch

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Bài viết sau đây là về Dữ liệu vị thế của nhà giao dịch trong One-Click Copy Trade.

 

I. Nhà Giao Dịch Có Thể Kiểm Tra Dữ Liệu Vị Thế

Sau khi bắt đầu copy trade, nhà giao dịch có thể kiểm tra chi tiết vị thế tại trang “Copy Trade hiện tại” hoặc xem “Copy Trade hiện tại” trên trang Futures.

 

II. Dữ Liệu Vị Thé Của Nhà Giao Dịch 

  1. Dữ liệu vị thế tại “Copy Trade hiện tại” là dữ liệu của nhà giao dịch, không chứa dữ liệu copy trading của những người theo dõi;
  2. Mỗi vị thế mới được mở sẽ được hiển thị riêng biệt bên dưới “Copy Trade hiện tại”;
  3. Giá thanh lý sẽ không được hiển thị tại “Copy Trade hiện tại”;
  4. Tất cả vị thế cùng hướng và cùng một cặp giao dịch sẽ được gộp lại tại “Vị thế” trong trang Futures.

 

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group