left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Nhà Giao Dịch Có Thể Cài Đòn Bẩy Tối Đa

Kính gửi người dùng Bitget,

Bitget đã ra mắt một tính năng mới cho phép nhà giao dịch cài đặt đòn bẩy tối đa trong One-Click Copy Trade. Vui lòng xem spreadsheet bên dưới để biết thêm chi tiết.

Cặp giao dịch Đòn bẩy tối đa
BTCUSDT 50X
BTCUSD 50X
ETHUSDT 50X
ETHUSD 50X
EOSUSDT 25X
BCHUSDT 50X
BCHUSD 50X
LTCUSDT 25X
XRPUSDT 25X
ADAUSDT 20X
AVAXUSDT 35X
SOLUSDT 25X
AXSUSDT 35X
LINKUSDT 20X
MATICUSDT 25X
DOTUSDT 20X
FILUSDT 20X
ETCUSDT 25X
XRPUSD 25X
FTMUSDT 25X
XTZUSDT 25X
XLMUSDT 35X
DOGEUSDT 25X
ARUSDT 15X
ENJUSDT 25X
SANDUSDT 25X
GALAUSDT 25X
TRXUSDT 10X
BNBUSDT 35X
AAVEUSDT 35X
ICPUSDT 25X
THETAUSDT 35X
MANAUSDT 25X
XEMUSDT 25X
DYDXUSDT 25X
CRVUSDT 25X
RENUSDT 25X
KSMUSDT 25X
WAVESUSDT 25X
YFIUSDT 25X
ALGOUSDT 25X
IOTAUSDT 25X
KNCUSDT 25X
APEUSDT 25X
NEARUSDT 25X
GMTUSDT 15X
ROSEUSDT 15X
SHIBUSDT 25X
UNIUSDT 25X
UNIUSD 25X
CHZUSDT 25X
RUNEUSDT 25X
ZILUSDT 25X
LUNCUSDT 15X
ATOMUSDT 25X
APTUSDT 15X
ENSUSDT 15X
MASKUSDT 15X
GRTUSDT 25X
SUSHIUSDT 25X
OPUSDT 15X
PEOPLEUSDT 15X
BANDUSDT 15X
LUNA2USDT 15X
1INCHUSDT 25X
ALICEUSDT 25X
WOOUSDT 15X
LRCUSDT 25X
STGUSDT 15X
JASMYUSDT 15X
IMXUSDT 15X
MAGICUSDT 10X
NEOUSDT 25X
AUDIOUSDT 15X
SXPUSDT 25X
BLURUSDT 10X
CFXUSDT 10X
GFTUSDT 10X
ACHUSDT 10X
AGIXUSDT 10X
ZRXUSDT 25X
MKRUSDT 15X
SNXUSDT 15X
LDOUSDT 10X
OCEANUSDT 10X
DASHUSDT 25X
MINAUSDT 10X
IOSTUSDT 25X
FLOWUSDT 15X
KAVAUSDT 25X
HIGHUSDT 15X
SSVUSDT 10X
FETUSDT 10X
GMXUSDT 10X
FXSUSDT 10X
RNDRUSDT 10X
ANKRUSDT 15X
HOOKUSDT 10X
BNXUSDT 10X
XMRUSDT 25X
STXUSDT 15X
API3USDT 15X
LINAUSDT 10X
USDCUSDT 25X
QTUMUSDT 25X
ARBUSDT 10X

Bitget Team