Tin tức sản phẩm

Bitget Hợp đồng hỗn hợp: Đòn bẩy và Quản lý rủi ro

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Để tránh việc đóng dấu dài và ngắn và thao túng thị trường, Bitget sử dụng giá đã đánh dấu để buộc phải thanh lý. Đòn bẩy và rủi ro sẽ được đo lường theo tổng rủi ro vị thế của người dùng trong một loại tiền ký quỹ nhất định. Để biết chi tiết, hãy xem thông tin về đòn bẩy và vị thế

Buộc thanh lý ở chế độ Isolated

Vốn chủ sở hữu tài khoản vị thế đầy đủ (không bao gồm ký quỹ theo kho và lãi lỗ chưa thực hiện)

Tỷ lệ ký quỹ duy trì = tỷ lệ ký quỹ duy trì * giá trị vị thế (các vị thế hai chiều được tính dựa trên các vị thế có vốn chủ sở hữu lớn)

Buộc thanh lý ở chế độ Cross

Tỷ suất ký quỹ theo kho + lãi lỗ chưa thực hiện

Để giảm thiểu thiệt hại của người dùng do thanh lý và duy trì vị thế, Bitget sử dụng phương pháp giảm dần vị thế để quản lý rủi ro.

Khi rủi ro xảy ra, hãy thực hiện các thao tác sau:

1) Hủy lệnh, chế độ cross chỉ hủy lệnh mở và đóng của giao dịch này đối với vị thế này; tất cả các lệnh mở và đóng vị thế ở chế độ isolated sẽ bị hủy (bao gồm cả một phần của lệnh để mở và đóng các vị thế cross)

2) Netting, loại bỏ các lệnh cả hai chiều của tất cả các cặp giao dịch (không bao gồm vị thế cross)

3) Giảm vị thế, theo độ dốc vị thế, mỗi lần giảm 2 vị thế (không bao gồm vị thế cross)

4) Khi vị thế được thanh lý, các vị thế còn lại sẽ được đặt lệnh chớp nhoáng (không bao gồm vị thế cross)

Lưu ý: Sau khi quá trình xử lý rủi ro được kích hoạt, giao dịch của bạn sẽ được công cụ kiểm soát rủi ro tạm thời tiếp quản và giá giao dịch thanh lý của bạn sẽ không được phản ánh trong hồ sơ giao dịch hoặc biểu đồ nến. Khi đang trong quá trình xử lý rủi ro, các hoạt động khác bị hạn chế cho đến khi việc xử lý hoàn tất.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC