Tin tức sản phẩm

Hợp đồng Bitget: Thanh lý hợp đồng

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu của Hợp đồng Bitget về chức năng Thanh lý hợp đồng

1. Điều kiện kích hoạt

Khi người dùng buộc phải đóng một vị thế, vị thế còn lại sẽ được tiếp quản bởi hệ thống thanh lý. Nếu vị thế thanh lý bắt buộc không thể được thanh lý trên thị trường và khi mức giá niêm yết đạt đến mức giá phá sản, hệ thống thanh lý thỏa thuận sẽ thực hiện thanh lý thỏa thuận cho các nhà đầu tư nắm giữ vị thế theo hướng ngược lại. Tức là, đối tượng thanh lý hợp đồng là: những nhà đầu tư có vị thế theo chiều ngược lại.

Thứ tự thanh lý hợp đồng sẽ được xác định dựa trên tỷ lệ đòn bẩy và lợi nhuận.

2. Quy trình thanh lý hợp đồng

1. Thanh lý được thực hiện theo giá phá sản của vị thế buộc phải thanh lý, tại thời điểm này, khi quỹ bảo hiểm vẫn còn thiếu, chiến lược thanh lý thỏa thuận được kích hoạt.

2. Bên đối tác tính toán xếp hạng lãi lỗ của đòn bẩy hiệu quả dựa trên tỷ suất sinh lợi và đòn bẩy hiệu quả. Chiến lược giao dịch tích cực và có lợi nhất sẽ được ưu tiên theo trình tự ADL (hàng đợi thanh lý thỏa thuận).

3. Bên thực hiện ADL và lợi nhuận và lỗ có đòn bẩy hiệu quả được xếp hạng cao nhất theo thỏa thuận để đóng vị thế ở mức giá phá sản.

Chế độ isolated margin: Khi đóng các vị thế theo thỏa thuận riêng biệt, giá long và short sẽ được tính toán riêng biệt, chúng không ảnh hưởng lẫn nhau.

Chế độ crossed margin: Tính toán theo vị trí thực khi đóng vị trí bằng thỏa thuận chéo

Ví dụ: Nếu bạn hiện đang nắm giữ 100 vị thế mua và 300 vị thế bán. Vị trí ròng là short. Việc phân loại ADL dựa trên các vị thế bán, tức là nếu vị thế mua của đối thủ được thanh lý, nó sẽ có tác động, và vị trí bán của đối thủ sẽ bị thanh lý mà không có tác động.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC