left-back

Hợp đồng Bitget: Lãi lỗ trên giấy tờ và thực tế

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu của Hợp đồng Bitget về Lãi lỗ trên giấy tờ và thực tế

Người dùng tham gia giao dịch hợp đồng chắc chắn sẽ phát sinh lãi và lỗ giao dịch. Có hai loại lãi và lỗ trên giấy tờ là lãi và lỗ do nắm giữ vị thế và lãi lỗ thực tế do thanh lý.

1. Lãi lỗ trên giấy tờ

Lãi và lỗ trên giấy tờ đề cập đến thu nhập từ vị trí chưa được công bố của người dùng. Sau khi vị trí hiện tại được đóng ở mức giá hợp lý, số tiền lãi và lỗ ước tính sẽ thay đổi theo sự biến động của giá đánh dấu hợp lý.

 

Hợp đồng kỳ hạn

Lãi và lỗ Long trên giấy tờ = mệnh giá * số vị thế * (giá mở cửa trung bình được đánh dấu hiện tại)

Lãi và lỗ Short chưa thực hiện = mệnh giá * số vị thế * (giá mở cửa trung bình-giá đánh dấu hiện tại)

 

Hợp đồng nghịch đảo

Lãi và lỗ Long trên giấy tờ = mệnh giá * số vị thế * (1 / giá mở cửa trung bình-1 / giá mốc hiện tại)

Lãi và lỗ Short trên giấy tờ = mệnh giá * số vị thế * (1 / giá mốc hiện tại-1 / giá mở cửa trung bình)

 

Ví dụ

Giả sử khi giá Bitcoin là 8.500 USDT, Minh có một hợp đồng kỳ hạn là 10.000 BTC (hợp đồng BTC / USDT). Bây giờ giá đánh dấu hợp lý của hợp đồng là 9.000 USDT. Nếu không tính tiền hoa hồng, khoản lãi và lỗ chưa thực hiện của Minh là:

0,0001 BTC * 10,000 tờ * (9,000 USDT / BTC-8,500 USDT / BTC) = 500 USDT

 

2. Lãi lỗ thực tế

Lãi và lỗ thực tế xảy ra sau khi vị thế được đóng, được tính dựa trên giá mở cửa và giá đóng cửa của người dùng.

 

Hợp đồng kỳ hạn

Lãi và lỗ Long thực tế = mệnh giá * số lượng đóng cửa * (giá đóng cửa-giá mở cửa bình quân)

Lãi và lỗ Short thực tế = mệnh giá * số lượng đóng cửa * (giá mở cửa-giá đóng cửa trung bình)

 

Hợp đồng nghịch đảo

Lãi lỗ Long thực tế = mệnh giá * số lượng đóng cửa * (1 / giá mở cửa trung bình-1 / giá đóng cửa)

Lãi và lỗ Short thực tế = mệnh giá * số vị thế sẽ được đóng * (1 / giá đóng cửa-1 / giá mở cửa trung bình)

 

Ví dụ

Giả sử khi giá Bitcoin là 8.500 USDT, Minh mua thêm 10.000 hợp đồng trong hợp đồng kỳ hạn BTC (hợp đồng BTC / USDT) và đóng tất cả các vị trí khi giá BTC là 9.000 USDT. Nếu không tính phí xử lý, lãi và lỗ thực tế của Minh là

0,0001 BTC * 10,000 tờ * (9,000 USDT / BTC-8,500 USDT / BTC) = 500 USDT

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác