Tin tức sản phẩm

Hợp đồng Bitget: Hiển thị Lợi nhuận để mở vị thế mới

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Về chức năng Hiển thị Lợi nhuận để mở vị thế mới,

Khi lãi và lỗ chưa thực nhận trên toàn bộ vị thế là dương, lợi nhuận nổi có thể khả dụng, vì vậy có thể được sử dụng để mở một vị thế mới.