left-back

Hợp đồng Bitget: Đặt lệnh Một chạm Xóa toàn bộ thông thường

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Về chức năng Một chạm Xóa toàn bộ của Hợp đồng Bitget.

Người dùng có thể chỉ bằng một cú nhấp xóa hết tất cả các đơn hàng hiện tại.