left-back

Hợp đồng Bitget: Chuyển đổi lợi nhuận hiển thị của giá đánh dấu/ giá thị trường

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu về chức năng Chuyển đổi lợi nhuận hiển thị của giá đánh dấu/ giá thị trường từ Hợp đồng Bitget

1. Lãi lỗ chưa thực nhận dự tính được chia thành giá đánh dấu và giá thị trường (giá giao dịch gần nhất).

2. Giá đánh dấu có sự khác biệt nhất định giữa nguồn dữ liệu được thu thập bên ngoài và giá giao dịch mới nhất của sàn giao dịch, do đó, lợi nhuận nổi được tính theo các phương pháp khác nhau (chỉ để hiển thị) và giá thanh lý thực tế được tính dựa trên giá được đánh dấu việc định giá sẽ được ưu tiên.

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác