Tin tức sản phẩm

Bitget Futures: Lệnh gọi ký quỹ tự động

1. Lệnh gọi ký quỹ tự động hoạt động như thế nào?

  • Khi giá đánh dấu gần chạm đến giá thanh lý ước tính, số tiền khả dụng trong tài khoản của bạn sẽ được chuyển sang ký quỹ của vị thế đó trước.

  • Tính năng này chỉ được hỗ trợ trong chế độ ký quỹ isolated.

2. Giới thiệu tính năng lệnh gọi ký quỹ tự động

Sau khi kích hoạt tính năng lệnh gọi ký quỹ tự động và khi giá đánh dấu gần chạm đến giá thanh lý ước tính của một vị thế, số tiền khả dụng trong tài khoản sẽ được chuyển dưới dạng ký quỹ của vị thế đó trước, sao cho tỷ lệ ký quỹ thực tế của vị thế khớp với tỷ lệ ký quỹ được đặt bởi đòn bẩy mà người dùng đã chọn. Khi số tiền khả dụng trong tài khoản futures thấp hơn số tiền cần thiết để đáp ứng lệnh gọi ký quỹ, số tiền khả dụng đó sẽ tự động được thêm vào dưới dạng ký quỹ vị thế. Nếu các điều kiện thanh lý được đáp ứng một lần nữa, vị thế sẽ bị giảm hoặc thanh lý bắt buộc.

Tính năng này sẽ được đặt lại khi một vị thế kích hoạt lệnh gọi ký quỹ tự động được thanh lý hoàn toàn. Bạn sẽ cần phải kích hoạt lại nó vào lần tiếp theo khi bạn mở một vị thế.

Tỷ lệ ký quỹ thực tế = (ký quỹ vị thế + LờiLỗ chưa ghi nhận) ÷ giá trị vị thế

3. Lưu ý:

Lệnh gọi ký quỹ tự động rất hữu ích trong trường hợp giảm xác suất thanh lý, nhưng trong trường hợp xấu nhất, nó có thể dẫn đến mất tất cả các khoản tiền khả dụng trong tài khoản futures của bạn.