Tin tức sản phẩm

Điều khoản Sử dụng

Kính gửi người dùng Bitget,

Vui lòng đọc kĩ Điều khoản Sử dụng.

BG Limited (sau đây được gọi là 'Công ty') là một công ty được thành lập tại Cộng hòa Seychelles theo luật pháp của Seychelles. Đây là một nền tảng dành cho người dùng thực hiện các giao dịch tài sản kỹ thuật số và cung cấp những dịch vụ liên quan (sau đây được gọi là “dịch vụ"). Công ty vận hành website https://www.bitget.com (sau đây gọi tắt là “Website này” hoặc “Website”). Để thuận tiện, Công ty và Website này được gọi chung trong Thỏa thuận này là “chúng tôi” hoặc các đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất khác. Chỉ cần đó là con người hoặc chủ thể truy cập Website này đều được xem là người dùng của Website này, để thuận tiện hơn trong thoả thuận này, chúng tôi sẽ sử dụng từ “bạn" hoặc các đại từ nhân xưng ngôi thứ hai khác. Chúng tôi và người dùng sẽ được gọi chung là “các bên" trong Thoả thuận này, cũng như chúng tôi hoặc bạn sẽ được gọi bằng đại từ nhân xưng “Bên" để thuận tiện hơn trong Thoả thuận. Tất cả nội dung của Website này đều có chung một mục đích là tạo sự thuận tiện cho người dùng và có thể khả dụng trong nhiều ngôn ngữ. Trong trường hợp có mâu thuẫn hoặc thiếu sót, nội dung tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Quy định chung

1. Thỏa thuận Người dùng (sau đây được gọi là "Thỏa thuận" hoặc "điều khoản và điều kiện") bao gồm nội dung chính, Điều khoản Bảo mật, Thấu hiểu khách hàng và Chính sách phòng chống rửa tiền, cũng như các quy tắc, tuyên bố, hướng dẫn,... bất kỳ đã được Website này công bố hoặc sẽ công bố trong tương lai.

2. Trước khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Website này, bạn nên đọc Thoả thuận một cách kĩ càng hoặc tham vấn luật sư chuyên nghiệp nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào khác. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này và/hoặc bất kỳ thay đổi nào được thực hiện vào bất kỳ lúc nào, vui lòng dừng ngay việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Website này hoặc ngưng đăng nhập vào Website này. Bằng cách truy cập Website này hoặc sử dụng dịch vụ bất kỳ hoặc tham gia vào các hoạt động tương tự nào khác do Website này cung cấp, bạn được cho là đã hiểu và hoàn toàn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận, bao gồm tất cả và bất kỳ các thay đổi, sửa đổi hoặc chỉnh sửa mà Website này có thể thực hiện đối với Thỏa thuận từ thời điểm này và bất cứ lúc nào.

3. Say khi điền thông tin theo yêu cầu của Website này và hoàn tất các thủ tục liên quan khác, bạn sẽ thành công đăng ký trở thành thành viên của Website này (sau đây sẽ được gọi là “Thành viên”), trong quá trình đăng ký, nếu bạn nhấp vào “Tôi đồng ý", điều này được xem là bạn đã đạt thoả thuận với công ty qua chữ ký điện tử hoặc khi sử dụng Website này, bạn nhấp vào nút “Tôi đồng ý” hoặc nút tương tự, hoặc nếu bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Website này theo bất kỳ cách nào được Website này cho phép, bạn được cho là đã hiểu đầy đủ, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận, và trong trường hợp này, việc thiếu chữ ký viết tay của bạn sẽ không ảnh hưởng đến tính ràng buộc pháp lý mà Thỏa thuận có thể có đối với bạn.

4. Sau khi trở thành thành viên của Website này, bạn sẽ nhận được một tài khoản thành viên và mật khẩu tương ứng mà bạn cần lưu giữ một cách hợp lý với tư cách là một thành viên của Website này. Thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và sự kiện thực hiện thông qua tài khoản của họ.

5. Bạn không thể tham gia giao dịch trên nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số do Website này cung cấp và truy cập vào những dịch vụ dành riêng cho thành viên theo quy tắc và quy định mà Website này đưa ra, trừ khi và cho đến khi bạn trở thành một thành viên của Website này. Nếu không phải là thành viên, bạn chỉ có thể đăng nhập để duyệt Website này và truy cập vào các dịch vụ khác được cho phép theo quy tắc và quy định của Website này.

6. Khi đăng ký làm thành viên của Website này và sử dụng bất kỳ dịch vụ cũng như tính năng nào do Website này cung cấp, bạn sẽ được cho là đã đọc, đã hiểu Thoả thuận và:

(1) Chấp nhận bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

2) Bạn xác nhận rằng mình đã đủ 18 tuổi hoặc ở độ tuổi theo quy định của pháp luật cần thiết để ký kết hợp đồng và đăng ký với Website này, mua bán thông qua Website, công bố thông tin trên Website và các hành vi khác thể hiện sự chấp thuận của bạn đối với các Dịch vụ được cung cấp bởi Website này sẽ tuân thủ luật và quy định liên quan của quốc gia hoặc khu vực có thẩm quyền đối với bạn, và bạn xác nhận có đủ năng lực để chấp nhận các điều khoản và điều kiện, cũng như thực hiện các giao dịch và sử dụng Website này cho các giao dịch tài sản kỹ thuật số.

(3) Bạn cam kết rằng tất cả các tài sản kỹ thuật số liên quan đến giao dịch của mình đều được bạn mua và sở hữu hợp pháp.

4) Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động giao dịch và không phải giao dịch, cũng như bất kỳ khoản lợi nhuận và thua lỗ nào phát sinh.

(5) Bạn xác nhận rằng thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký là đúng và chính xác.

(6) Bạn đồng ý tuân thủ mọi luật pháp liên quan, bao gồm việc báo cáo tất cả lợi nhuận giao dịch cho mục đích thuế.

7) Thoả thuận này chỉ có tính ràng buộc đối với quyền và nghĩa vụ giữa bạn và chúng tôi, và không liên quan đến các mối quan hệ pháp lý và tranh chấp pháp lý phát sinh từ và liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số giữa người dùng trên Website này và giữa các website khác với bạn.

Sửa đổi Thoả thuận

Chúng tôi có quyền sửa đổi Thỏa thuận vào bất cứ thời điểm nào và công khai các sửa đổi đó thông qua thông báo trên Website này mà không cần gửi thông báo riêng cho bạn về các quyền của bạn Thời gian thực hiện sửa đổi sẽ được ghi trên trang đầu tiên của thỏa thuận sửa đổi. Thỏa thuận sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên Website này. Bạn nên truy cập vào Website này thường xuyên và theo dõi thông tin về thời gian và nội dung của các sửa đổi, nếu có, được thực hiện trong Thỏa thuận. Nếu không đồng ý với các sửa đổi, bạn nên ngừng sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi Website này ngay lập tức. Nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ cung cấp bởi Website này, điều đó được cho là bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc với thoả thuận sửa đổi.

Đăng ký

Điều kiện đăng ký

Bạn xác nhận và cam kết rằng: bạn là một thể nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác có khả năng ký kết Thỏa thuận và có khả năng sử dụng các dịch vụ của Website này được quy định bởi luật pháp có liên quan, khi bạn hoàn tất quá trình đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Website này theo bất kỳ cách nào khác được cho phép bởi Website này. Khi nhấp vào nút đồng ý đăng ký, bạn hoặc đại diện được ủy quyền của bạn sẽ được xem là đã đồng ý với nội dung của Thỏa thuận và đại diện được ủy quyền của bạn sẽ đăng ký với Website này cũng như sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Website này thay mặt cho bạn. Nếu bạn không phải là một thể nhân, pháp nhân hoặc tổ chức có khả năng nêu trên, bạn và đại diện ủy quyền của bạn sẽ chịu toàn bộ hậu quả và công ty có quyền hủy bỏ hoặc đóng băng vĩnh viễn tài khoản của bạn đồng thời buộc bạn hay đại diện được uỷ quyền của bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Đồng thời, bằng cách truy cập và sử dụng dịch vụ, bạn tuyên bố và cam đoan rằng bạn không nằm trong danh sách của FATF (Financial Action Task Force), danh sách "Quốc gia được chỉ định đặc biệt" của OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ) hoặc bất kỳ danh sách trừng phạt thương mại hoặc kinh tế nào khác, chẳng hạn như danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi duy trì quyền lựa chọn thị trường và khu vực pháp lý để hoạt động và có thể hạn chế hoặc từ chối cung cấp Dịch vụ ở một số quốc gia theo quyết định của mình.

Mục đích đăng ký

Bạn xác nhận và cam kết rằng bạn không đăng ký Website này với mục đích vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, hoặc phá hoại trật tự giao dịch tài sản kỹ thuật số trên Website này.

Quy trình đăng ký

1. Bạn đồng ý cung cấp địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin hợp lệ khác theo yêu cầu trên trang đăng ký người dùng của Website này. Bạn có thể sử dụng địa chỉ email, số điện thoại di động hoặc bất kỳ phương thức nào khác để đăng nhập theo sự cho phép của Website này. Đối với những trường hợp cần thiết và phù hợp với yêu cầu của các luật và quy định hiện hành tại các khu vực liên quan, bạn phải cung cấp tên thật của mình, số căn cước công dân và các thông tin khác được yêu cầu bởi các luật, quy định, Điều khoản Bảo mật và điều khoản chống rửa tiền, cũng như cập nhật thông tin đăng ký của mình liên tục để những thông tin này được cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác theo yêu cầu. Tất cả dữ liệu được nhập ban đầu sẽ được xem là thông tin đăng ký. Bạn phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ và chính xác của những thông tin đó, và chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp và hậu quả bất lợi phát sinh từ đó.

2. Nếu luật, quy tắc, quy định, lệnh và các tài liệu quy định hiện hành khác của quốc gia hoặc khu vực có chủ quyền nơi bạn sinh sống yêu cầu tài khoản số điện thoại di động phải dựa trên tên thật, thì bạn xác nhận rằng số điện thoại di động bạn cung cấp để đăng ký đã được đăng ký bằng tên thật của mình. Nếu bạn không thể cung cấp số điện thoại di động theo yêu cầu, bạn phải gánh chịu mọi tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp và hậu quả bất lợi phát sinh cũng như ảnh hưởng đến bạn từ đó.

3. Sau khi cung cấp thông tin đăng ký cần thiết một cách hợp pháp, đầy đủ và hợp lệ và thông tin đó vượt qua quá trình xác minh liên quan, bạn sẽ có quyền nhận tài khoản và mật khẩu của Website này. Khi có được tài khoản và mật khẩu, đăng ký của bạn sẽ được xem là thành công và bạn có thể đăng nhập vào Website này với tư cách là thành viên của Website.

4. Bạn đồng ý nhận email và/hoặc tin nhắn nhanh được gửi bởi Website này liên quan đến việc quản lý và vận hành.

5. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thêm tài liệu và thông tin để đăng ký thương nhân nếu bạn muốn trở thành thương nhân đã được chúng tôi xác minh sau khi hoàn tất đăng ký người dùng chung. Các tài liệu và thông tin bổ sung mà chúng tôi có thể yêu cầu bao gồm nhưng không giới hạn ở số điện thoại, tài khoản WeChat, tài khoản Telegram, bằng chứng doanh thu, kinh nghiệm giao dịch trước đây trên Website này hoặc bất kỳ sàn giao dịch OTC nào khác, chiến lược kiểm soát rủi ro cũng như các thông tin và tài liệu khác mà chúng tôi cho là cần thiết và các luật hiện hành có thể yêu cầu. Ngoài ra, để đăng ký trở thành thương nhân được xác minh, một phần tài sản kỹ thuật số sẽ bị khóa trong tài khoản OTC của bạn dưới dạng tiền đặt cọc để đảm bảo an toàn cho các giao dịch mà bạn tham gia và bạn không thể chuyển hay rút chúng trong các giao dịch của mình. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn, với tư cách là thương nhân được xác minh, được xác nhận là phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất và mọi khoản thanh toán nào khác trong bất kỳ giao dịch nào nhưng bạn từ chối thanh toán, thì chúng tôi có thể xử lý khoản đặt cọc đảm bảo của bạn để bù đắp cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào của bên thứ ba và bất kỳ khoản thanh toán nào khác mà bạn phải trả theo luật hiện hành. Sau khi hoàn tất đăng ký trở thành thương nhân được xác minh, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn logo của thương nhân được xác minh để phân biệt với những người dùng khác chưa hoàn tất đăng ký. Bạn có thể gửi yêu cầu hủy đến Website này để hủy bỏ xác minh của mình, sau đó Website này sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong vòng 3 ngày làm việc và mở khóa khoản tiền cọc bảo đảm của bạn nếu không có bất kỳ hồ sơ tranh chấp nào đang chờ xử lý với các bên thứ ba hoặc hồ sơ tiêu cực trước đó.

Dịch vụ

Website này chỉ cung cấp dịch vụ nền tảng giao dịch trực tuyến để bạn tham gia vào các hoạt động giao dịch tài sản kỹ thuật số (bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch tài sản kỹ thuật số) qua Website này. Website này không tham gia vào giao dịch tài sản kỹ thuật số với tư cách là người mua hoặc người bán; Website này không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến việc bổ sung và rút tiền tệ hợp pháp của bất kỳ quốc gia nào.

Nội dung của dịch vụ

1) Bạn có quyền xem báo giá và thông tin giao dịch của các sản phẩm tài sản kỹ thuật số trên Website này theo thời gian thực, gửi hướng dẫn giao dịch tài sản kỹ thuật số và hoàn tất giao dịch tài sản kỹ thuật số thông qua Website này.

2) Bạn có quyền xem thông tin bằng tài khoản thành viên của mình trên Website này và sử dụng các chức năng do Website này cung cấp.

3) Bạn có quyền tham gia vào các hoạt động do Website này tổ chức theo các quy tắc hoạt động được đăng trên Website này.

4) Các dịch vụ khác mà Website này hứa sẽ cung cấp cho bạn.

Quy tắc dịch vụ

Bạn cam kết tuân thủ các quy tắc dịch vụ sau của Website này.

8. Bạn phải tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, điều lệ và yêu cầu chính sách hiện hành, đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của tiền điện tử trong tài khoản của bạn và không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác gây tổn hại đến quyền và lợi ích của Website này hay bất kỳ bên thứ ba nào, chẳng hạn như gửi hoặc nhận thông tin bất hợp pháp, thông tin lậu hoặc vi phạm quyền và lợi ích của bất kỳ người nào khác, gửi hoặc nhận thông tin chương trình lừa đảo dưới dạng đa cấp hay các thông tin, nhận xét gây tổn hại khác, sử dụng hoặc giả mạo thông tin tiêu đề email của Website này và các hoạt động tương tự khác.

9. Bạn phải tuân thủ các luật và quy định hiện hành, đồng thời sử dụng và giữ tài khoản của bạn trên Website này đúng cách, cũng như mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch tài chính và số điện thoại di động liên kết với tài khoản của bạn mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản, và bảo mật mã xác minh nhận được qua điện thoại di động của bạn. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của bạn trên Website này và mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch tài chính, mã xác minh được gửi đến điện thoại di động của bạn, cũng như mọi hậu quả của các hoạt động đó. Khi bạn phát hiện ra rằng tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch tài chính hoặc mã xác minh điện thoại di động của mình trên Website này đang được sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba không được ủy quyền nào khác, hoặc phát hiện bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến bảo mật tài khoản của bạn, bạn phải thông báo kịp thời và hiệu quả đến Website này và yêu cầu tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ cho tài khoản của bạn trên Website này. Website này có quyền hành động theo yêu cầu của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý, nhưng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hậu quả phát sinh trước khi thực hiện hành động đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Bạn không được chuyển nhượng tài khoản của mình trên Website này cho bất kỳ người nào khác bằng cách quyên góp, cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng hoặc bằng cách nào khác mà không có sự đồng ý của Website này.

10. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ thông tin, truyền thông tin, nhấp chuột phê duyệt trực tuyến hoặc gửi các thỏa thuận quy tắc, gia hạn thỏa thuận trực tuyến hoặc mua dịch vụ khác nhau) được thực hiện bằng tài khoản và mật khẩu của bạn trên Website này.

11. Trong các giao dịch tài sản kỹ thuật số của bạn trên Website này, bạn không được can thiệp một cách ác ý vào tiến trình bình thường của giao dịch tài sản kỹ thuật số hoặc làm gián đoạn trật tự giao dịch; bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện kỹ thuật hoặc phương tiện nào khác để can thiệp vào hoạt động bình thường của Website này hoặc can thiệp vào việc sử dụng dịch vụ của những người dùng khác; bạn không được phỉ báng thiện chí kinh doanh của Website này một cách ác ý dựa trên những thông tin sai lệch.

12. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa bạn và bất kỳ người dùng nào khác liên quan đến giao dịch trực tuyến, bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện nào ngoài phương tiện tư pháp hoặc chính phủ để yêu cầu Website này cung cấp thông tin liên quan.

13. Tất cả các khoản thuế phải nộp cũng như các khoản phí liên quan đến phần cứng, phần mềm và dịch vụ mà bạn phải chịu trong quá trình sử dụng các dịch vụ do Website này cung cấp sẽ do bạn tự chịu.

14. Bạn phải tuân thủ thỏa thuận này cùng các điều khoản dịch vụ và quy tắc hoạt động khác do Website này ban hành và bạn có quyền chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ do Website này cung cấp bất cứ lúc nào.

15. Quy tắc sản phẩm

1) Quy tắc giao dịch sản phẩm

Bạn cam kết rằng trong quá trình bạn đăng nhập vào Website này và tham gia giao dịch với những người dùng khác thông qua Website này, bạn sẽ tuân thủ các quy tắc giao dịch sau đây.

16. Xem thông tin giao dịch

Khi bạn xem thông tin giao dịch trên Website này, bạn nên đọc kỹ tất cả nội dung trong thông tin giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá cả, hàng hoá, phí xử lý, hướng mua hoặc bán và bạn cần chấp nhận tất cả nội dung trong thông tin giao dịch trước khi nhấp vào nút để tiến hành giao dịch.

17. Gửi hoa hồng

Sau khi xem và xác minh thông tin giao dịch, bạn có thể gửi hoa hồng giao dịch của mình. Sau khi gửi hoa hồng giao dịch, điều đó được xem là bạn đã ủy quyền Website này môi giới cho bạn các giao dịch tương ứng và Website này sẽ tự động hoàn tất hoạt động môi giới khi có đề xuất giao dịch đáp ứng báo giá của bạn mà không cần thông báo trước.

18. Truy cập thông tin giao dịch

Bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch tương ứng trong bảng sao kê giao dịch tại Trung tâm Quản lý và xác nhận lịch sử giao dịch chi tiết của mình.

19. Thu hồi/sửa đổi hoa hồng giao dịch. Bạn có quyền thu hồi hoặc sửa đổi hoa hồng giao dịch của mình bất cứ lúc nào trước khi giao dịch được ký kết.

Quyền và nghĩa vụ của Website này

20. Nếu bạn không có đủ điều kiện đăng ký đã thỏa thuận trong Thỏa thuận, Website này sẽ có quyền từ chối cho phép bạn đăng ký; nếu bạn đã đăng ký, Website này sẽ có quyền thu hồi tài khoản thành viên của bạn và có quyền buộc bạn hoặc đại lý được ủy quyền của bạn chịu trách nhiệm. Ngoài ra, Website này có quyền quyết định việc có chấp nhận đơn đăng ký của bạn trong bất kỳ trường hợp nào khác hay không.

21. Khi Website này nhận thấy rằng người dùng hiện tại của tài khoản không phải là người đăng ký ban đầu của tài khoản, Website này có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào tài khoản.

22. Nếu thông qua kiểm tra kỹ thuật hoặc lấy mẫu thủ công, Website này nghi ngờ thông tin bạn cung cấp không chính xác, sai sự thật, không hợp lệ, không đầy đủ hoặc đáng ngờ thì Website có quyền thông báo cho bạn để chỉnh sửa, cập nhật thông tin hoặc tạm ngừng, chấm dứt các dịch vụ đã cung cấp cho bạn.

23. Website này có quyền sửa bất kỳ thông tin nào được hiển thị trên Website khi phát hiện ra bất kỳ lỗi rõ ràng nào trong thông tin đó.

24. Website này có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt các dịch vụ được cung cấp bất cứ lúc nào và có quyền sửa đổi hoặc tạm dừng các dịch vụ mà không cần thông báo trước cho bạn; nếu Website này chấm dứt một hoặc nhiều dịch vụ, việc chấm dứt sẽ có hiệu lực vào ngày Website thông báo về việc chấm dứt đó.

25. Website này sẽ thực hiện các phương tiện kỹ thuật, biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của Website và cung cấp môi trường, dịch vụ giao dịch cần thiết và đáng tin cậy để duy trì trật tự giao dịch tài sản kỹ thuật số.

26. Nếu bạn không thể đăng nhập vào Website này bằng tài khoản và mật khẩu thành viên của mình trong khoảng thời gian một năm, Website này sẽ có quyền thu hồi tài khoản của bạn. Sau khi tài khoản của bạn bị thu hồi, Website này có quyền cung cấp tên thành viên được đại diện bởi tài khoản cho những người đăng ký khác.

27. Website này sẽ đảm bảo an toàn cho tài sản kỹ thuật số của bạn bằng cách tăng cường đầu tư vào kỹ thuật và các biện pháp phòng ngừa bảo mật, đồng thời có nghĩa vụ thông báo trước cho bạn về các rủi ro bảo mật có thể thấy trước trong tài khoản của bạn.

28. Website này có quyền xóa tất cả các loại nội dung và thông tin không phù hợp với luật pháp và quy định hoặc các quy tắc của Website bất cứ lúc nào và việc thực hiện này không phải thông báo trước cho bạn.

29. Website này có quyền, theo đúng luật pháp, quy định hành chính, các điều lệ, quy định và tài liệu quy định khác của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn sở tại, yêu cầu bạn cung cấp thông tin hoặc dữ liệu bổ sung và có thể thực hiện các biện pháp hợp lý để đáp ứng tiêu chuẩn địa phương và bạn có trách nhiệm cung cấp hỗ trợ thích hợp cho những biện pháp đó; Website này có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt vĩnh viễn quyền truy cập của bạn vào Website này cũng như một phần hoặc toàn bộ dịch vụ được cung cấp bởi Website.

Cam kết bồi thường

30. Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, trách nhiệm của chúng tôi đối với thiệt hại trực tiếp của bạn sẽ không vượt quá tổng phí giao dịch đã thu được từ hoạt động giao dịch của bạn trong ba (3) tháng sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Website.

31. Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận hoặc bất kỳ luật, quy định hành chính hiện hành nào, bạn phải trả cho chúng tôi ít nhất hai triệu USD tiền bồi thường và chịu mọi chi phí liên quan đến vi phạm đó (bao gồm phí luật sư và những chi phí khác). Nếu khoản bồi thường đó không bù đắp được tổn thất thực tế, bạn phải bù thêm phần chênh lệch.

Dịch vụ Fiat

1. Để làm rõ, Công ty không cung cấp bất kỳ dịch vụ tiền pháp định (fiat) nào như trao đổi fiat thành tiền điện tử và ngược lại, tuy nhiên bạn có thể sử dụng các dịch vụ tương tự trên Website này.

2. Tất cả các dịch vụ tiền fiat được cung cấp (dù là trên Website của chúng tôi hay thông qua việc chuyển hướng đến website của bên thứ ba) đều được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (được gọi là “nhà cung cấp dịch vụ tiền fiat”).

3. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng các dịch vụ tiền fiat, bạn phải đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện, quy tắc, chính sách (hoặc tài liệu tương tự) do các nhà cung cấp dịch vụ tiền fiat của chúng tôi cung cấp và cung cấp bất kỳ thông tin cần thiết nào cho mục đích sử dụng các dịch vụ đó. Về vấn đề này, tất cả các dịch vụ fiat, bao gồm hủy bỏ, thu hồi, hoàn tiền hoặc yêu cầu bồi hoàn, sẽ tuân theo những điều khoản và điều kiện của các nhà cung cấp dịch vụ fiat của chúng tôi.

4. Trừ khi có quy định khác trên Website của chúng tôi, tất cả các dịch vụ liên quan đến fiat sẽ được cung cấp đến bạn bởi MultiExchange UAB (Số đăng ký 306065972), một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân đã đăng ký với Dịch vụ Điều tra Tội phạm Tài chính ở Litva với tư cách là nhà điều hành ví lưu ký tiền ảo và nhà vận hành giao dịch tiền ảo theo luật pháp của Cộng hòa Litva.

5. MultiExchange UAB không phải là nhà cung cấp dịch vụ tài chính được cấp phép nhưng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ fiat được quản lý để cung cấp dịch vụ fiat.

6. Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc, chấp nhận và sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện (bao gồm các quy tắc, chính sách hoặc các tài liệu tương tự khác) do MultiExchange UAB cung cấp.

Với mục đích trong phần này, dịch vụ fiat được hiểu là bao gồm các dịch vụ sau đây:


1) Ghi nhận vào tài khoản fiat của bạn bằng một hoặc nhiều loại tiền fiat thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng/ghi nợ và giữ hộ các loại tiền fiat đó (được ghi nhận vào tài khoản fiat của bạn thành công) cho bạn;

2) mua tài sản kỹ thuật số bằng một hoặc nhiều loại tiền fiat (thông qua số dư tài khoản fiat hoặc thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng của bạn);

3) bán tài sản kỹ thuật số sang tiền fiat và ghi nhận số tiền fiat tương ứng vào tài khoản fiat của bạn; hoặc

4) rút một hoặc nhiều loại tiền fiat từ tài khoản fiat về tài khoản ngân hàng của bạn.

Quyền được cứu trợ tạm thời

Cả bạn và chúng tôi đều nhận thấy rằng các biện pháp pháp lý chung cho việc vi phạm thỏa thuận hoặc có thể vi phạm hợp đồng có thể không đủ để đền bù tất cả các thiệt hại mà chúng tôi gánh chịu; do đó, trong trường hợp vi phạm hoặc có thể vi phạm hợp đồng, bên không phá vỡ hợp đồng có quyền yêu cầu các biện pháp chấm dứt vi phạm cũng như tất cả các biện pháp khác được phép bởi luật hoặc luật công bằng chung.

Giới hạn và miễn trừ trách nhiệm pháp lý

1. Bạn hiểu và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự kiện nào sau đây:

1) tổn thất thu nhập;

2) tổn thất lợi nhuận giao dịch hoặc hợp đồng;

3) gián đoạn hoạt động kinh doanh

4) tổn thất do thất thoát tiền tệ dự kiến

5) thất thoát thông tin

6) mất cơ hội, tổn thất lợi thế thương mại hoặc danh tiếng

7) dữ liệu bị hỏng hoặc mất;

8) chi phí mua các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế;

9) Bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào (bao gồm cả sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác, bất kể có thể dự đoán được bởi chúng tôi, hay được thông báo trước cho chúng tôi về khả năng xảy ra thiệt hại hay không.

10) Các mục từ 1 đến 9 độc lập với nhau.

2. Bạn hiểu và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại nào sau đây:

1) Khi chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng các giao dịch cụ thể của bạn có thể liên quan đến các hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm pháp luật hoặc thỏa thuận;

2) Khi chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng hành vi của bạn trên Website này bị nghi ngờ là bất hợp pháp hoặc trái đạo đức;

3) Chi phí và tổn thất phát sinh từ việc mua hoặc thu thập bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc giao dịch nào,... thông qua các dịch vụ do Website này cung cấp.

4) Sự hiểu lầm của bạn về Dịch vụ do Website này cung cấp;

5) Bất kỳ thiệt hại nào khác liên quan đến các dịch vụ được cung cấp trên Website không liên quan đến chúng tôi.

3. "Nếu chúng tôi không cung cấp được Dịch vụ hoặc trì hoãn việc cung cấp Dịch vụ do bảo trì thiết bị mạng thông tin, sự cố kết nối mạng thông tin, lỗi hệ thống máy tính, truyền thông hoặc hệ thống khác, mất điện, điều kiện thời tiết, tai nạn bất ngờ, đình công, tranh chấp lao động, nổi dậy, bạo động, đình công, thiếu năng suất hoặc nguyên vật liệu sản xuất, hỏa hoạn, lũ lụt, bão tố, cháy nổ, chiến tranh, sự cố của các ngân hàng hoặc đối tác khác, sụp đổ của thị trường tài sản kỹ thuật số, các hành động từ phía chính phủ, tòa án hoặc cơ quan hành chính, các hành động khác không nằm trong hoặc vượt quá khả năng kiểm soát của chúng tôi, hoặc do các nguyên nhân từ bên thứ ba, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không cung cấp hoặc trì hoãn việc cung cấp dịch vụ đó, hay bất kỳ thiệt hại phát sinh nào mà bạn có thể gánh chịu do sự cố hoặc trì hoãn đó.

4. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả thông tin, chương trình, văn bản,... có trong Website này là hoàn toàn an toàn, không bị can thiệp và phá hoại bởi bất kỳ chương trình độc hại nào như vi-rút, mã độc,... do đó, việc bạn đăng nhập vào Website này hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Website này cung cấp, tải xuống bất kỳ chương trình, thông tin và dữ liệu nào từ Website này và sử dụng chúng là quyết định cá nhân của bạn và do đó bạn sẽ phải chịu mọi rủi ro và tổn thất có thể phát sinh.

5. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm và cam kết nào liên quan đến bất kỳ thông tin, sản phẩm và hoạt động kinh doanh của bất kỳ bên thứ ba nào được liên kết với Website này, cũng như bất kỳ dạng nội dung nào khác không thuộc về chúng tôi; việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ, thông tin và sản phẩm nào do website bên thứ ba cung cấp là quyết định cá nhân của bạn và do đó bạn sẽ phải chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ đó.

6. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm rõ ràng hoặc ám chỉ nào về việc bạn sử dụng Dịch vụ do Website này cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng áp dụng, không có lỗi hoặc thiếu sót, tính nhất quán, chính xác, độ tin cậy và khả năng áp dụng cho một mục đích cụ thể của các dịch vụ được cung cấp bởi Website này. Ngoài ra, chúng tôi không đưa ra bất kỳ hứa hẹn hay đảm bảo nào về tính hợp lệ, chính xác, đúng đắn, đáng tin cậy, chất lượng, ổn định, đầy đủ và kịp thời của công nghệ và thông tin liên quan đến các dịch vụ được cung cấp trên Website này. Việc truy cập Website này hay sử dụng các dịch vụ do Website này cung cấp là quyết định cá nhân của bạn và do đó bạn phải chịu mọi rủi ro và tổn thất có thể phát sinh từ quyết định này. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết rõ ràng hoặc ám chỉ nào liên quan đến thị trường, giá trị và giá cả của tài sản kỹ thuật số; bạn hiểu rõ và công nhận rằng thị trường tài sản kỹ thuật số không ổn định, giá trị và giá cả của tài sản có thể dao động hoặc sụp đổ bất cứ lúc nào, và việc giao dịch tài sản kỹ thuật số dựa trên ý chí và quyết định cá nhân của bạn, do đó bạn phải chịu mọi rủi ro và tổn thất có thể phát sinh từ đó.

7. Các đảm bảo và cam kết được nêu trong Thỏa thuận này sẽ là đảm bảo và tuyên bố duy nhất mà chúng tôi đưa ra liên quan đến Dịch vụ do chúng tôi cung cấp theo Thỏa thuận này và thông qua Website này, đồng thời sẽ thay thế tất cả các đảm bảo, cam kết phát sinh theo bất kỳ cách thức nào khác, dù bằng văn bản hay lời nói, rõ ràng hay ngụ ý. Tất cả những đảm bảo và tuyên bố này chỉ đại diện cho các cam kết và cam đoan của chúng tôi và không đảm bảo sự tuân thủ của bất kỳ bên thứ ba nào đối với các đảm bảo và cam kết có trong Thỏa thuận này.

8. Chúng tôi không từ bỏ bất kỳ quyền nào không được đề cập trong Thỏa thuận này và trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, để hạn chế, miễn trừ hoặc bù đắp trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với các thiệt hại.

9. Khi đăng ký tài khoản trên Website này, bạn sẽ được coi là đã chấp thuận mọi hoạt động do chúng tôi thực hiện theo các quy tắc được quy định trong Thỏa thuận này và mọi rủi ro phát sinh từ các hoạt động đó sẽ do bạn chịu trách nhiệm.

Chấm dứt Thỏa thuận

10. Website này có quyền hủy tài khoản của bạn với Website bất cứ lúc nào và Thỏa thuận này sẽ bị chấm dứt vào ngày tài khoản của bạn bị hủy.

11. Website này có quyền chấm dứt tất cả Dịch vụ do Website này cung cấp cho bạn bất cứ lúc nào và Thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày chấm dứt tất cả các dịch vụ do Website này cung cấp cho bạn.

12. Sau khi Thỏa thuận này kết thúc, bạn không có quyền yêu cầu Website tiếp tục cung cấp hoặc thực hiện bất kỳ dịch vụ hay nghĩa vụ nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu Website giữ hoặc tiết lộ cho bạn bất kỳ thông tin nào trong tài khoản cũ của bạn hoặc chuyển tiếp cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào các thông tin chưa được đọc hoặc gửi đi.

13. Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không ngăn cản bên tuân thủ quy trách nhiệm cho bên vi phạm đối với các trách nhiệm pháp lý khác.

Sở hữu trí tuệ

14. Quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các tác phẩm trí tuệ trên Website này, bao gồm nhưng không giới hạn ở logo Website, cơ sở dữ liệu, thiết kế Website, văn bản và đồ họa, phần mềm, ảnh, video, âm nhạc, âm thanh và bất kỳ sự kết hợp nào của các tài sản trên, tổng hợp phần mềm, mã nguồn và phần mềm liên quan (bao gồm các ứng dụng và tập lệnh nhỏ), đều thuộc sở hữu của Website này. Bạn không được sao chép, sửa đổi, mô phỏng hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào ở trên cho mục đích thương mại.

15. Tất cả các quyền có trong tên của Website này (bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi thế thương mại, nhãn hiệu và logo) đều thuộc sở hữu của Công ty.

16. Khi chấp nhận Thỏa thuận này, sẽ được xem là bạn, trên cơ sở ý muốn tự do của riêng mình, đã chuyển nhượng và giao toàn bộ các quyền tác giả liên quan đến bất kỳ hình thức thông tin nào bạn đăng tải trên Website này, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả, quyền phân phối, quyền cho thuê, quyền triển lãm, quyền biểu diễn, quyền chiếu phim, quyền phát sóng, quyền phổ biến trên mạng thông tin, quyền quay phim, quyền thích nghi sửa đổi, quyền dịch thuật, quyền biên dịch và các quyền có thể chuyển nhượng khác mà chủ sở hữu quyền tác giả được phép có và Website này có quyền kiện tụng bất kỳ vi phạm nào đối với các quyền tác giả này và được bồi thường đầy đủ đối với những vi phạm như vậy. Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho mọi nội dung do bạn đăng trên Website này và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bất kể nội dung đó được tạo ra trước hay sau khi ký Thỏa thuận này.

17. Bạn không được sử dụng trái phép hoặc hủy bỏ quyền sở hữu trí tuệ của Website này hoặc bất kỳ người nào khác một cách bất hợp pháp trong quá trình sử dụng các dịch vụ do Website này cung cấp. Đối với bất kỳ thông tin nào bạn đăng trên Website này, bạn không được đăng hoặc cho phép các bên (hoặc phương tiện) khác sử dụng thông tin đó dưới bất kỳ hình thức nào.

18. Việc bạn đăng nhập vào Website này hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Website cung cấp sẽ không được xem là việc chúng tôi chuyển giao bất kỳ tài sản trí tuệ nào cho bạn.

Tính toán

Tất cả tính toán giao dịch đều được chúng tôi xác minh và tất cả phương pháp tính toán đều được đăng trên Website này, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo việc sử dụng Website của bạn sẽ không bị xáo trộn hoặc không có lỗi.

Kiểm soát xuất bản

Bạn hiểu và thừa nhận rằng, theo các luật pháp liên quan, bạn không được xuất bản, tái xuất bản, nhập hoặc chuyển giao bất kỳ tài liệu nào (bao gồm phần mềm) trên Website này; do đó, bạn cam kết rằng bạn sẽ không tham vi phạm, hỗ trợ hoặc tham gia vào bất kỳ việc xuất bản, chuyển giao liên quan hoặc vi phạm luật định có liên quan khác; nếu bạn phát hiện bất kỳ sự kiện nêu trên, bạn cần báo cho chúng tôi và hỗ trợ chúng tôi xử lý chúng.

Chuyển nhượng

Các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ ràng buộc như nhau đối với những người được chuyển nhượng, người thừa kế, người thi hành và người quản lý các bên được hưởng lợi từ chúng. Không có sự đồng ý của chúng tôi, bạn không thể chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn dưới Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào, tuy nhiên, chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bên thứ ba bất cứ lúc nào nếu thông báo cho bạn trước đó ba mươi (30) ngày.

Tính nghiêm trọng

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào phát hiện là không thể thi hành, không hợp lệ hoặc bất hợp pháp, hiệu lực của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng.

Không phải đại lý

Không có điều gì trong Thỏa thuận này được xem là đã chỉ rõ, ngụ ý hoặc cho rằng chúng tôi là đại lý, nhà quản trị tài sản hoặc đại diện khác của bạn, trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này.

Từ bỏ

Việc chúng tôi hoặc bạn từ bỏ quyền yêu cầu bên kia chịu trách nhiệm pháp lý đối với các vi phạm thỏa thuận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác theo thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ không được hiểu hoặc coi là từ bỏ quyền yêu cầu bên kia chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm hợp đồng khác; việc không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào sẽ không được hiểu, theo bất kỳ cách nào, là từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó.

Tiêu đề

Tất cả các tiêu đề được sử dụng ở đây chỉ để thuận tiện và không nhằm mục đích mở rộng, giới hạn nội dung hoặc phạm vi của các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Hiệu lực và giải thích Thỏa thuận

1. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi bạn nhấp qua trang đăng ký của Website, hoàn tất quy trình đăng ký, nhận được tài khoản và mật khẩu từ Website và bị ràng buộc với Website này.

2. Website nắm giữ quyền giải thích cuối cùng về Thỏa thuận này.

3. Tài sản của chúng tôi đảm bảo đủ 100% và được sao lưu. Chúng tôi sẽ không dùng bất kỳ tài sản nào để kiếm lãi suất dưới bất kỳ hình thức nào.

Nhắc nhở quan trọng:

Chúng tôi xin lưu ý bạn rằng:

1. Bản thân các tài sản kỹ thuật số không được cung cấp bởi bất kỳ tổ chức tài chính hay công ty nào, ngay cả Website này;

2. Thị trường tài sản kỹ thuật số vẫn còn mới và chưa được chứng minh, và không nhất thiết phải mở rộng.

3. Tài sản kỹ thuật số chủ yếu được sử dụng bởi những nhà đầu cơ và được sử dụng ít hơn trên thị trường bán lẻ và thương mại; các giao dịch tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi thực tế được giao dịch cả ngày mà không có giới hạn tăng hoặc giảm giá, ngoài ra các nhà tạo lập thị trường và chính sách của các chính phủ toàn cầu có thể gây ra biến động lớn đối với giá tài sản kỹ thuật số;

4. Công ty sở hữu quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn, hoặc quá trình xử lý bất kỳ giao dịch tài sản kỹ thuật số nào (bao gồm bất kỳ việc chuyển tài sản kỹ thuật số từ tài khoản của bạn đến bất kỳ tài khoản bên ngoài nào không được lưu trữ bởi Công ty hoặc nhận tài sản kỹ thuật số từ bất kỳ tài khoản bên ngoài nào nói trên), vào bất kỳ thời điểm nào, bao gồm (nhưng không giới hạn) nếu Công ty đưa ra quyết định của riêng mình rằng

1) nếu Công ty quyết định theo quyền hạn độc quyền và tuyệt đối của mình rằng bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc việc cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng Dịch vụ tại khu vực của bạn là bất hợp pháp.;

2) trong trường hợp thị trường biến động cực đoan (có thể làm tắc nghẽn mạng lưới blockchain cơ sở), theo quyết định hợp lý của Công ty;

3) khi nghi ngờ bất kỳ giao dịch tài sản kỹ thuật số nào là gian lận, sai sót hoặc bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào trong tài khoản của bạn đến từ các hành vi gian lận, bất hợp pháp;

4) khi nghi ngờ rằng tài khoản của bạn đã bị xâm phạm; và/hoặc

5) các trường hợp khác mà Công ty có thể cho là phù hợp, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, có thể ảnh hưởng đến các quyền của Công ty và Dịch vụ.

Giao dịch tài sản kỹ thuật số có nhiều rủi ro và do đó không phù hợp với đại đa số mọi người. Bạn công nhận và hiểu rằng đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể gây tổn thất một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của bạn, do đó bạn nên quyết định số tiền đầu tư dựa trên khả năng chịu thua lỗ của mình. Bạn công nhận và hiểu rằng tài sản kỹ thuật số có thể có rủi ro phát sinh. Vì vậy, nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, trước tiên bạn nên nhờ chuyên viên cố vấn tài chính hỗ trợ. Ngoài ra, bên cạnh những rủi ro nêu trên, cũng có thể có những rủi ro không lường trước. Do đó, bạn nên cân nhắc kỹ và sử dụng nhận thức rõ ràng để đánh giá tình hình tài chính của mình và các rủi ro nói trên trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc mua bán tài sản kỹ thuật số; bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ đó sẽ do bạn chịu và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm theo bất kỳ hình thức nào. Bạn được thông báo rằng:

1. Bạn hiểu rằng Website này chỉ phục vụ như một địa điểm để bạn lấy thông tin về tài sản kỹ thuật số, tìm đối tác giao dịch, tổ chức đàm phán và thực hiện giao dịch tài sản kỹ thuật số. Website này không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào của bạn và do đó, bạn sẽ tùy ý đánh giá cẩn thận tính xác thực, hợp pháp và hợp lệ của các tài sản kỹ thuật số và/hoặc thông tin có liên quan, đồng thời tự chịu trách nhiệm và tổn thất có thể phát sinh từ đó.

2. Tất cả ý kiến, thông tin, thảo luận, phân tích, giá cả, lời khuyên và các thông tin khác trên Website này là đánh giá thị trường chung và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp khi bạn dựa vào các thông tin được nhắc đến ở trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào.

3. Nội dung của Website này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên Website này; tuy nhiên, chúng tôi không và không thể đảm bảo mức độ chính xác như vậy, hoặc chịu bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ thông tin trên Website này hoặc do bất kỳ sự chậm trễ hoặc lỗi nào do không kết nối được với internet, truyền hoặc nhận bất kỳ thông báo và thông tin nào.

4. Việc sử dụng các hệ thống giao dịch dựa trên internet cũng tiềm ẩn rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi phần mềm, phần cứng hoặc link Internet,... Vì chúng tôi không kiểm soát được độ tin cậy và khả dụng của Internet, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thay đổi, chậm trễ hoặc lỗi link nào.

5. Bitget.com là nền tảng phát hành thông tin bên ngoài chính thức duy nhất của Bitget;

6. Nghiêm cấm sử dụng Website này cho bất kỳ hoạt động giao dịch bất hợp pháp nào, chẳng hạn như rửa tiền, buôn lậu và hối lộ. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào như vậy, Website này sẽ áp dụng tất cả các biện pháp có sẵn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng băng tài khoản của người vi phạm, thông báo cho các cơ quan có liên quan, v.v., và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ đó và có quyền yêu cầu người liên quan chịu trách nhiệm;

7. Nghiêm cấm sử dụng Website này để thao túng gây hại đến thị trường, giao dịch không phù hợp hoặc bất kỳ hoạt động giao dịch bất hợp pháp nào khác. Khi phát hiện bất kỳ hoạt động giao dịch bất hợp pháp nào như vậy, Website này sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ như cảnh báo, hạn chế giao dịch và đóng tài khoản đối với bất kỳ hành vi thao túng giá cả nào, ảnh hưởng đến hệ thống giao dịch một cách ác ý và bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào khác; chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ đó và có quyền yêu cầu người liên quan chịu trách nhiệm.

Affiliate cần hiểu rõ các quy định sau:

  • Nếu bạn bị phát hiện đã mời người dùng đã đăng ký hoặc thực hiện các hành vi gian lận khác, Bitget sẽ hủy trạng thái affiliate và điều chỉnh tỷ lệ hoa hồng của bạn thành 0%.
  • Nếu bạn bị phát hiện đã bí mật cung cấp hoa hồng cao hơn so với Bitget cho người khác, Bitget sẽ hủy trạng thái affiliate và điều chỉnh tỷ lệ phần trăm hoa hồng của bạn thành 0%.
  • Nếu bạn bị phát hiện đã cố gắng gây nhầm lẫn cho người dùng với các website / trang lừa đảo tương tự như website / trang web của Bitget, Bitget sẽ hủy trạng thái affiliate và điều chỉnh tỷ lệ phần trăm hoa hồng của bạn thành 0%.
  • Bạn không được phép đưa ra bất kỳ tuyên bố gây hiểu lầm nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, ở việc thực hiện bất kỳ nỗ lực tối ưu hóa công cụ tìm kiếm nào bằng cách sử dụng các từ khóa như "Mua Bitget", "Đăng nhập Bitget", "Bitget chính thức" và "Bitget P2P". Hành vi trên sẽ khiến bạn không đủ điều kiện nhận phần thưởng và trạng thái affiliate của bạn sẽ bị hủy.
  • Bitget có quyền hủy bỏ trạng thái của affiliate, thu hồi quyền nhận hoa hồng, điều chỉnh tỷ lệ phần trăm hoa hồng thành 0%, thu hồi tất cả các khoản hoa hồng đã thanh toán và yêu cầu affiliate bồi thường thiệt hại bất cứ lúc nào nếu affiliate gây thiệt hại cho Bitget, bôi nhọ hoặc có các hành vi chống đối Bitget. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, các trường hợp sau:
    1. Đăng thông tin không chính xác và nhận xét tiêu cực về Bitget trên các nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm, nhưng không giới hạn ở Facebook, Instagram và Twitter.
    2. Tổ chức một vụ kiện tập thể với các khiếu nại tài chính chống lại Bitget.