Tin tức sản phẩm

Giao dịch Sao chép Bitget: Quy tắc tính toán mức giảm tối đa

Giao dịch sao chép futures:

ROI tối đa = ROI tối đa từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm hiện tại

Mức giảm = (ROI tối đa - ROI hiện tại) ÷ (ROI tối đa - ROI ban đầu + 1)

Mức giảm tối đa = mức giảm tối đa từ trước đến nay

Ví dụ:

Mức giảm tối đa từ trước đến nay:

Giả sử elite trader A có ROI tối đa 80% từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm hiện tại và ROI hiện tại là 67%:

Mức giảm = (80% - 67%) ÷ (80% + 1) = 7.2%

Mức giảm tối đa = mức giảm tối đa từ trước đến nay

Mức giảm tối đa trong ba tuần qua:

Giả sử elite trader B có ROI tối đa 80% trong ba tuần qua (từ 04:00 chiều 21 ngày trước đến thời điểm hiện tại) với ROI hiện tại là 67%. Hãy tìm hiểu tính toán mức giảm tối đa cho khoảng thời gian này.

Giả thuyết:

ROI vào lúc 04:00 chiều 21 ngày trước là 70%, ROI tối đa trong khoảng thời gian này là 80% và ROI hiện tại là 67%:

Mức giảm hiện tại = (80% - 67%) ÷ (80% - 70% + 1) = 1.29%

Mức giảm tối đa = Mức giảm tối đa trong ba tuần qua

[Các kênh chính thức]

elite trader chính thức trên Telegram