Trung tâm Thông báo

Thông báo điều chỉnh kiểm soát rủi ro

Để tránh tình trạng tập trung rủi ro thị trường quá mức vào một số ít nhà giao dịch và phòng ngừa thao túng thị trường, Bitget đã áp đặt giới hạn tỷ lệ số lượng vị thế của một người dùng đối với tổng số hợp đồng mở ròng của các vị thế long và short (chênh lệch giữa khối lượng mở hoạt động của vị thế long và short) cho một cặp giao dịch cụ thể. Nếu vượt quá giới hạn này, yêu cầu mở lệnh của người dùng sẽ bị từ chối.

Để biết thêm thông tin: https://www.bitget.com/futures/introduction/position-limit

Lưu ý rằng đối với các cặp giao dịch rủi ro cao, kích thước vị thế được tính bằng cách kết hợp tài khoản chính và tất cả các tài khoản phụ trong tài khoản chính, bao gồm tất cả các vị thế mở. Không tính tài khoản phụ môi giới và tài khoản phụ giao dịch lưu ký trong giai đoạn hiện tại.