Tin tức sản phẩm

Điều khoản sử dụng Khóa API

Điều khoản sử dụng Khóa API (hoặc “Điều khoản”) được áp dụng cho việc bạn sử dụng khóa API trên nền tảng Bitget.

Thỏa thuận này sẽ được coi là có hiệu lực khi bạn bắt đầu sử dụng các khóa API hoặc đã chấp nhận Điều khoản Sử dụng, bạn đã nhận được thông báo theo Điều khoản (được xác định bởi Bitget, bao gồm nhấp vào Đồng ý hoặc bất kỳ trường nào khác liên quan đến Điều khoản này).

Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa Điều khoản và các điều khoản sử dụng khác của Bitget, các Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng liên quan đến các dịch vụ sau, trừ khi có quy định rõ ràng khác.

1. Định nghĩa

Khóa API

Là một mã định danh duy nhất (sử dụng khóa API, khóa công khai, khóa riêng tư hoặc chữ ký số), khóa API cho phép chủ sở hữu truy cập theo chương trình vào tài khoản Bitget và các tính năng liên quan của nền tảng Bitget. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo tính an toàn, bảo mật và việc sử dụng đúng các khóa API của mình theo luật hiện hành. Bạn có thể tạo nhiều khóa API với các cấp và quyền truy cập khác nhau trên Bitget.

Bạn thừa nhận rằng Bitget không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động nào xảy ra đối với bất kỳ khóa API nào do bạn sử dụng hoặc tạo ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở truy cập và sử dụng trái phép tài khoản của bạn, xâm phạm dữ liệu và mất tiền. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua khóa API do bạn sử dụng hoặc tạo ra.

Bạn sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và bảo mật thích hợp để bảo vệ các khóa API của bạn khỏi bị đánh mất, trộm cắp, hack, bị tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Bạn phải báo cáo bất kỳ khóa API nào bị mất hoặc nghi ngờ bị lạm dụng cho Bitget ngay lập tức.

Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện bất kỳ hoạt động hoặc hướng dẫn nào bằng khóa API và Bitget cũng như các affiliate của Bitget đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ các hoạt động hoặc hướng dẫn trên. Bạn hiểu và đồng ý rằng Bitget có thể chia sẻ hoặc cho phép truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các hành động và hướng dẫn của bạn.

Bạn cũng thừa nhận rằng bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng các khóa API của bạn đều được phép thay mặt bạn để đưa ra các quyết định và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc đó. Bitget có thể tạm ngưng khóa API của bạn nếu chúng tôi có lý do phù hợp để tin rằng tính bảo mật của khóa API đã bị xâm phạm.

Công nghệ Bitget

Các khóa API và bất kỳ công nghệ độc quyền nào của Bitget, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phần mềm, quy trình, tập lệnh, thuật toán, giao diện người dùng, thiết kế và các tài liệu hoặc thông tin kỹ thuật hữu hình hay vô hình khác do Bitget cung cấp cho bạn trong thời gian hiệu lực của Điều khoản và tất cả các bản cập nhật và quyền sở hữu trí tuệ trong đó.

Sở hữu trí tuệ

Bằng sáng chế, quyền phát minh, bản quyền, các quyền khác tương tự, thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ, tên doanh nghiệp và tên miền, quyền về diện mạo và thiết kế thương mại, lợi thế thương mại, quyền khởi kiện hàng giả hoặc hành vi thiếu công bằng, quyền thiết kế, quyền phần mềm máy tính, quyền cơ sở dữ liệu, quyền sử dụng thông tin bí mật và duy trì tính bảo mật của nó (bao gồm công nghệ độc quyền và bí mật thương mại) và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác (dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, và bao gồm tất cả các đăng ký và quyền được cấp cho đăng ký), quyền gia hạn, mở rộng và quyền yêu cầu ưu tiên, và tất cả các quyền tương tự hoặc tương đương đang tồn tại hoặc có thể xuất hiện trong tương lai.

Trừng phạt

Bất kỳ biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc tài chính hoặc cấm vận thương mại nào được áp đặt, quản lý hoặc thi hành bởi bất kỳ cơ quan xử phạt nào.

Cơ quan xử phạt

Bất kỳ cơ quan chính nào áp đặt các biện pháp trừng phạt, bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu, bất kỳ quốc gia thành viên Liên minh châu Âu nào, Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như bất kỳ cơ quan chính phủ của bất kỳ cơ quan xử phạt nào, ví dụ như Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ và Kho bạc Anh.

2. Quyền sử dụng khóa API

Tùy thuộc vào phạm vi của Điều khoản, Bitget cấp cho bạn quyền và quyền cá nhân, giới hạn thời gian và có thể thu hồi mà không thể cấp phép lại, chuyển nhượng hoặc ủy quyền độc quyền cho người khác, để tích hợp khóa API với Bitget và sử dụng nền tảng Bitget theo những cách do Bitget chỉ định và tuân thủ luật hiện hành. Bitget bảo lưu tất cả quyền không được nêu rõ trong các Điều khoản này.

Quyền sử dụng các khóa API được cấp bởi Điều khoản này phụ thuộc vào việc bạn tuân thủ các điều kiện sau đây và trách nhiệm được nêu trong bản tài liệu này.

Bạn không được, trực tiếp hoặc gián tiếp, trong hoặc sau thời hạn hiệu lực của các Điều khoản này:

Đảo ngược thiết kế hoặc tháo rời các khóa API hoặc dữ liệu liên quan đến API hoặc cố gắng khám phá mã nguồn, cấu trúc cơ bản, phát minh, thuật toán, bí quyết hoặc ý tưởng (gọi chung là “tài liệu nguồn”) của khóa API hoặc dữ liệu liên quan đến API, trừ trường hợp kỹ thuật đảo ngược chỉ bị cấm nếu nó vi phạm luật hiện hành.

Sửa đổi hoặc dịch các khóa API hoặc dữ liệu liên quan đến API hoặc tạo các dẫn xuất, cải tiến, sửa đổi, tăng cường hoặc mở rộng cho khóa API hoặc dữ liệu liên quan đến API dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Bitget.

Truy cập hoặc tìm cách truy cập (bao gồm cả việc tìm kiếm các phương thức truy cập) bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được kiểm soát bởi Bitget.

Không sử dụng khóa API theo các Điều khoản này hoặc các hướng dẫn bằng văn bản khác từ Bitget và tất cả các luật, quy định và các biện pháp trừng phạt hiện hành.

Trừ khi được cho phép đặc biệt theo các Điều khoản này, nếu không việc sử dụng hoặc khai thác khóa API hoặc dữ liệu liên quan đến API dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ mục đích nào là không được phép.

Thách thức (cho dù tại tòa án hoặc bằng cách can thiệp, kháng cáo hoặc cách khác) quyền sở hữu trí tuệ của Bitget đối với các công nghệ của Bitget được cấp phép tuân theo các Điều khoản này.

Cấp hoặc cố gắng cấp quyền bảo mật trong hoặc hạn chế khóa API hoặc dữ liệu liên quan đến API.

Sử dụng khóa API cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc gây hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng khóa API để thao túng thị trường, giao dịch nội gián, giao dịch front-running, bơm thổi và bán phá giá, giao dịch wash trading hoặc các hành vi gian lận.

Cho phép hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ hành vi nào nêu trên.

Việc bạn truy cập website hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên website của chúng tôi sẽ không được coi là sự chuyển nhượng từ chúng tôi đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào dành cho bạn.

3. Rủi ro

Bạn hiểu và đồng ý rằng có một số rủi ro nhất định liên quan đến việc sử dụng khóa API và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các khóa API không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn không muốn chia sẻ quyền kiểm soát tài khoản Bitget của mình. Để tránh nghi ngờ, bạn đồng ý coi các khóa API của mình là mật khẩu và sẽ không vô tình hoặc cố ý tiết lộ các khóa API của mình. Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro và tổn thất tiềm ẩn nào phát sinh từ việc sử dụng khóa API, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truy cập trái phép, xâm phạm dữ liệu hoặc mất tiền. Cả Bitget và các affiliate của Bitget đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các khóa API. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý các khóa API và bảo mật tài khoản của mình bằng các biện pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Sử dụng khóa API cho một mục đích duy nhất hoặc ứng dụng duy nhất.

Chỉ bật quyền khóa API trên cơ sở cần thiết.

Không bật bất kỳ khóa API không sử dụng nào và ngay lập tức xóa tất cả các khóa API không sử dụng.

Áp dụng danh sách ưu tiên địa chỉ IP cho tất cả các khóa API để chặn truy cập từ bất kỳ địa chỉ IP không cần thiết nào.

Hạn chế đặt các khóa API của bạn trực tiếp vào mã nguồn hoặc các kho lưu trữ có sẵn công khai hoặc không an toàn.

Không lưu trữ khóa API của bạn ở bất cứ đâu trên các ứng dụng đám mây.

Không chia sẻ khóa API của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn không muốn chia sẻ quyền kiểm soát tài khoản Bitget của mình.

Sử dụng các cặp khóa RSA để tăng cường bảo mật.

Khi bạn tin rằng khóa API có nguy cơ hoặc bị xâm phạm, hãy xóa khóa đó và tạo một khóa mới.

4. Ủy quyền

Bằng cách sử dụng khóa API, bạn gửi hướng dẫn lập trình tới Bitget dựa trên các quyền khóa API của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện bất kỳ hoạt động hoặc hướng dẫn nào bằng cách sử dụng khóa API của bạn và Bitget (cũng như các affiliate, người được chuyển nhượng,...) không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ các hoạt động hoặc hướng dẫn đó. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Bitget có thể chia sẻ hoặc cho phép truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên hành động và hướng dẫn của bạn.

5. Hủy bỏ

Bitget có quyền hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng các khóa API bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng của mình và không cần có lý do. Bạn có thể hủy hoặc vô hiệu hóa bất kỳ khóa API nào được ủy quyền cho bạn bất kỳ lúc nào theo các quy trình được chỉ định bởi Bitget.

6. Trách nhiệm hữu hạn

Bitget không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, ngoại lệ hoặc do hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất lợi nhuận) phát sinh từ việc sử dụng các khóa API.

Ngoài ra, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Bitget không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại do các hậu quả ngẫu nhiên, gián tiếp, kiểu mẫu, ngoại lệ hoặc trừng phạt nào, cho dù đó là vi phạm hợp đồng, lỗi cá nhân (bao gồm các sơ suất) hoặc cách khác, cho dù thiệt hại đó có được báo trước hay không và liệu bạn có được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó hay không.

Trách nhiệm pháp lý của Bitget sẽ được giới hạn hơn nữa như được nêu trong các Điều khoản này.

7. Đền bù

Nếu Bitget và/hoặc bất kỳ giám đốc, người quản lý hoặc nhân viên nào của affiliate Bitget phải chịu thiệt hại do bạn (hoặc người dùng được bạn ủy quyền) vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này hoặc bất kỳ vi phạm pháp luật, chế tài, quy định hiện hành nào hoặc bất kỳ hành vi sai trái nào trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp dưới đây, thì bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Bitget và/hoặc giám đốc, cán bộ và nhân viên của affiliate Bitget, không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác mà Bitget có thể có theo luật.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, bạn đồng ý bảo vệ Bitget và các affiliate và/hoặc giám đốc, người quản lý, nhân viên và đại lý tương ứng của họ (“Bên được bảo vệ”) chống lại tất cả các khiếu nại của bên thứ ba trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ lệnh hành chính hoặc kiện tụng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc lạm dụng các khóa API (“Khiếu nại”). Bạn cũng phải bồi thường bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bên được bồi thường phải chịu do bất kỳ khiếu nại nào tương tự, bao gồm cả chi phí của các thủ tục tố tụng và bào chữa.

8. Chấm dứt

Bitget có quyền chấm dứt các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Sau khi chấm dứt:

Bạn phải chấm dứt ngay lập tức tất cả các quyền và quyền hạn được cấp cho bạn theo Điều khoản, trả lại tất cả quyền cho Bitget đồng thời ngừng truy cập và sử dụng các khóa API.

Bitget sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào dưới bất kỳ hình thức nào mà các bên khác phải chịu hoặc phát sinh do việc chấm dứt Điều khoản (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), cho dù một trong hai bên có biết về những thiệt hại đó hay không.

9. Hoạt động

Bitget không đảm bảo rằng các hoạt động khóa API sẽ không bị gián đoạn hoặc hoàn toàn không có lỗi. Bitget cũng không đảm bảo tính chính xác, phù hợp, độ tin cậy, tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của các khóa API. Bạn đồng ý sử dụng các khóa API theo quyết định của riêng mình và tự chịu các rủi ro phát sinh từ đó.

10. Luật hiện hành

Khi sử dụng khóa API, bạn phải tuân thủ các luật và đảm nhận tất cả nghĩa vụ hiện hành theo Điều khoản này.

Bạn không được làm cho Bitget vi phạm bất kỳ luật hoặc nghĩa vụ hiện hành nào với bất kỳ cơ quan quản lý nào. Bạn sẽ cung cấp tất cả hỗ trợ và thông tin liên quan đến việc sử dụng khóa API để Bitget thực hiện tất cả nghĩa vụ của mình theo bất kỳ luật hoặc cơ quan quản lý hiện hành nào.

Bạn không được cho phép bất kỳ quyền truy cập nào vào nền tảng Bitget từ Iran, Bắc Triều Tiên hoặc bất kỳ quốc gia đang bị trừng phạt nào khác.

Bất cứ lúc nào, theo yêu cầu hợp lý của Bitget, bạn sẽ xác nhận bằng văn bản cho Bitget rằng bạn tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản và cung cấp bằng chứng tuân thủ hợp pháp.

11. Sửa đổi

Bitget có quyền sửa đổi Điều khoản này bất cứ lúc nào và sẽ tiết lộ những sửa đổi đó trên website của mình. Bitget sẽ không đưa ra thông báo bổ sung nào khác. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Điều khoản thường xuyên để cập nhật những thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng các khóa API sau bất kỳ sửa đổi nào sẽ được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau sửa đổi.

12. Toàn bộ thỏa thuận

Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản. Các điều khoản và điều kiện nêu trên cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Bitget liên quan đến việc sử dụng khóa API và, trừ khi có thỏa thuận khác, thay thế tất cả các thông tin và đề xuất trước đó, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và Bitget.