Tin tức sản phẩm

Tương lai Bitget của PnL

Để giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về LờiLỗ futures, chúng tôi sẽ đưa ra từng yếu tố và mối liên hệ giữa chúng.

1. Giá vào lệnh trung bình

2. LờiLỗ chưa ghi nhận

3. LờiLỗ thực tế

4. LờiLỗ đã đóng

5. LờiLỗ vị thế

1. Giá vào lệnh trung bình

Trên Bitget, giá vào lệnh trung bình thay đổi bất kể khi nào nhà giao dịch gửi lệnh để mở một vị thế mới.

Ví dụ: Nhà giao dịch A nắm giữ vị thế long 0.8 BTCUSDT với giá vào lệnh là 25,000 USDT. Một giờ sau, Nhà giao dịch A quyết định thêm 0.6 BTCUSDT vào vị thế của mình với giá vào lệnh là 28,000 USDT.

Giá vào lệnh trung bình được tính như sau:

Giá vào lệnh trung bình = tổng giá trị vị thế tính bằng USDT ÷ tổng số lượng của vị thế.

Tổng giá trị vị thế tính bằng USDT = ((số lượng 1 × giá 1) + (số lượng 2 × giá 2)...).

Chúng ta có thể sử dụng dữ liệu này để tính toán như sau:

Tổng giá trị vị thế tính bằng USDT

= ((số lượng 1 × giá 1) + (số lượng 2 × giá 2)).

= ((0.8 × 25,000) + (0.6 × 28,000)).

= 36,800 USDT.

Tổng số lượng của vị thế

= 0.8 + 0.6.

= 1.4 BTC.

Giá vào lệnh trung bình

= 36,800 ÷ 1.4.

= 26,285.7 USDT.

2. LờiLỗ chưa ghi nhận

Khi một lệnh mở được khớp, vị thế và LờiLỗ chưa ghi nhận có thể được xem trong thời gian thực tại mục Vị thế.

Công thức tính LờiLỗ chưa ghi nhận khác nhau một chút tùy thuộc vào hướng giao dịch của bạn.

Đối với các vị thế long:

Ví dụ:

Nhà giao dịch B nắm giữ vị thế long 0.3 BTCUSDT với giá vào lệnh là 27,000 USDT. Khi giá thị trường mới nhất là 27,500 USDT, LờiLỗ chưa ghi nhận sẽ là 150 USDT.

LờiLỗ chưa ghi nhận = số lượng × (giá thị trường mới nhất - giá vào lệnh).

= 0.3 × (27,500 – 27,000).

= 150 USDT.

Đối với các vị thế short:

Ví dụ:

Nhà giao dịch C nắm giữ vị thế short 0.4 BTCUSDT với giá vào lệnh là 27,000 USDT. Khi giá thị trường mới nhất là 26,500 USDT, LờiLỗ chưa ghi nhận sẽ là 200 USDT.

LờiLỗ chưa ghi nhận = số lượng × (giá vào lệnh - giá thị trường).

= 0.4 × ( 27,000 – 26,500).

= 200 USDT.

Tương lai Bitget của PnL image 0

‌Lưu ý:

 • USDT-M Futures được thanh toán bằng USDT, USDC-M Futures được thanh toán bằng USDC, trong khi Coin-M Futures được thanh toán bằng coin ký quỹ (ví dụ: BTCUSD được thanh toán bằng BTC).

 • Tăng đòn bẩy sẽ không nhân LờiLỗ của bạn với cùng một số tiền. LờiLỗ được xác định bởi số lượng và biến động giá. Tóm lại:

  • Đòn bẩy càng cao, bạn càng cần ít ký quỹ để mở một vị thế.

  • Số lượng càng lớn, LờiLỗ càng cao.

  • Giá thị trường và giá vào lệnh càng xa nhau thì LờiLỗ càng lớn.

 • LờiLỗ chưa ghi nhận được hiển thị mặc định được tính dựa trên giá thị trường mới nhất. Di chuột qua con số được hiển thị để mở cửa sổ bật lên. Từ đây, bạn có thể chọn cách tính LờiLỗ theo giá đánh dấu hoặc giá thị trường.

 • LờiLỗ chưa ghi nhận không bao gồm bất kỳ khoản phí giao dịch hoặc phí funding nào được trả hoặc thu trong quá trình mở, đóng hoặc nắm giữ một vị thế.

3. LờiLỗ thực tế

Tương lai Bitget của PnL image 1

Trên tab Vị thế, bạn có thể thấy LờiLỗ thực tế của các vị thế mà bạn đã đóng một phần. LờiLỗ thực tế cũng không bao gồm bất kỳ khoản phí giao dịch hoặc phí funding nào được trả hoặc thu trong quá trình mở, đóng hoặc nắm giữ một vị thế.

Giả sử Nhà giao dịch C mở một vị thế long USDT-M Futures.

Nhà giao dịch C giữ vị thế long 1.4 BTCUSDT với giá vào lệnh trung bình là 25,000 USDT. Nếu Nhà giao dịch C đóng 0.9 vị thế ở mức giá trung bình là 27,000 USDT, LờiLỗ thực tế sẽ là 0.9 × (27,000 – 25,000) = 1800 USDT.

Nếu Nhà giao dịch C đóng 0.5 vị thế còn lại ở mức giá trung bình là 24,000, LờiLỗ thực tế sẽ là 0.5 × (24,000 – 25,000) = –500 USDT.

Tổng LờiLỗ thực tế cho vị thế 1.4 BTCUSDT của Nhà giao dịch C là 1800 – 500 = 1300 USDT.

4. LờiLỗ đã đóng

Khi một nhà giao dịch đóng vị thế, LờiLỗ sẽ được ghi nhận và lịch sử chi tiết về LờiLỗ đã đóng sẽ được hiển thị trong lịch sử giao dịch futures. LờiLỗ đã đóng được tính khác với LờiLỗ thực tế, như hình dưới đây.

LờiLỗ thực tế

LờiLỗ đã đóng

LờiLỗ vị thế

Bao gồm

Bao gồm

Phí giao dịch

Không bao gồm

Bao gồm

Phí funding

Không bao gồm

Bao gồm

Giả sử rằng toàn bộ vị thế đã được đóng trong một giao dịch, công thức tính LờiLỗ đã đóng là:

LờiLỗ đã đóng = LờiLỗ thực tế - phí giao dịch được trả để mở vị thế - phí giao dịch được trả để đóng vị thế - phí funding đã nhận/trả.

Giả sử Nhà giao dịch D mở một vị thế short USDT-M Futures.

Nhà giao dịch D nắm giữ vị thế short 0.4 ETHUSDT với giá vào lệnh là 6000 USDT.

Khi giá thị trường giảm xuống 5000 USDT, Nhà giao dịch D quyết định đóng một nửa vị thế theo giá thị trường. Giả sử Nhà giao dịch D cũng mở vị thế theo giá thị trường thì sẽ phải chịu phí funding tổng cộng là 2.10 USDT khi nắm giữ vị thế.

LờiLỗ thực tế = (6000 - 5000) × 0.2 = 200 USDT.

Phí giao dịch trả để mở vị thế = số lượng × giá vào lệnh × 0.06% = 0.72 USDT.

Phí giao dịch trả để đóng vị thế = số lượng × giá thoát lệnh × 0.06% = 0.6 USDT.

Phí funding đã nhận/trả × vị thế đã đóng ÷ tổng số vị thế = 1.05 USDT.

LờiLỗ đã đóng = 200 – 0.72 – 0.6 – 1.05 = 197.63 USDT.

‌Lưu ý:

 • Đối với các vị thế đóng một phần, LờiLỗ thực tế và LờiLỗ đã đóng được tính theo tỷ lệ phần trăm của vị thế đã đóng cho cả phí giao dịch và phí funding.

Tương lai Bitget của PnL image 2

Lưu ý: Tính năng này được ra mắt vào ngày 24/08/2023. Như vậy, LờiLỗ thực tế cho các vị thế được mở và đóng sau ngày 24/08/2023 sẽ được tính toán chính xác và đưa vào dữ liệu LờiLỗ đã đóng.

5. LờiLỗ vị thế

Khi một nhà giao dịch đóng toàn bộ vị thế, một bản ghi sẽ được tạo để hiển thị tất cả LờiLỗ của vị thế. Công thức tính toán là: LờiLỗ vị thế = tổng LờiLỗ thực tế của vị thế - tổng phí giao dịch được trả để mở các vị thế - tổng phí giao dịch được trả để đóng các vị thế - tổng phí funding đã nhận/trả.

Hãy tiếp tục sử dụng Nhà giao dịch C làm ví dụ.

Phí giao dịch trả để mở các vị thế = số lượng × giá vào lệnh × 0.06% = 1.4 × 25,000 × 0.06% = 21 USDT.

Phí giao dịch trả để đóng các vị thế = [(số lượng 1 × giá thoát lệnh 1 × 0.06%) + (số lượng 2 × giá thoát lệnh 2 × 0.06%)] = 0.9 × 27,000 × 0.06% + 0.5 × 24,000 × 0.06% = 21.78 USDT.

Phí funding đã nhận/trả = 9.15 USDT.

LờiLỗ đã đóng = 1300 – 21 – 21.78 – 9.15 = 1248.07 USDT.

Tương lai Bitget của PnL image 3

Lưu ý: Tính năng này được ra mắt vào ngày 14/07/2023. Như vậy, các vị thế đã được mở và đóng hoàn toàn sau ngày 14/07/2023 sẽ được tính toán chính xác.

Tóm tắt

 • LờiLỗ vị thế = tổng LờiLỗ đã đóng của tất cả các lệnh của vị thế.

 • LờiLỗ đã đóng = LờiLỗ thực tế - phí giao dịch - phí funding.