Trung tâm Thông báo

Thông báo về những thay đổi của phí giao dịch VIP

Để mang lại một môi trường giao dịch chất lượng cho người dùng VIP của chúng tôi, Bitget sẽ tiến hành một số điều chỉnh đối với phí giao dịch VIP bắt đầu từ ngày 16/08/2023.

Những thay đổi sắp tới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 16/8/2023.

Các bảng dưới đây hiển thị các khoản phí sửa đổi áp dụng cho từng cấp độ VIP.

Đối với người dùng VIP đủ điều kiện nhờ khối lượng giao dịch spot, chúng tôi sẽ giảm khối lượng giao dịch cần thiết để nâng cấp từ VIP 1 lên VIP 5, cùng với phí taker và maker cho từng cấp độ VIP tương ứng.

Biểu phí spot:

Khối lượng giao dịch (USD)

Bitget

Trước chỉnh sửa

Sau chỉnh sửa

Cấp VIP

Spot (maker)

Spot (taker)

Cấp VIP

Spot (maker)

Spot (taker)

Dưới 1 triệu USD

Thông thường

0.10%

0.10%

Thông thường

0.10%

0.10%

1 - 2 triệu USD

VIP 1

0.06%

0.08%

VIP 1

0.04%

0.06%

2 - 3 triệu USD

VIP 2

0.025%

0.05%

3 - 4 triệu USD

VIP 3

0.02%

0.045%

4 - 5 triệu USD

5 - 6 triệu USD

VIP 2

0.05%

0.07%

VIP 4

0.015%

0.04%

6 - 7 triệu USD

7 - 8 triệu USD

8 - 9 triệu USD

VIP 5

0.0125%

0.035%

9 - 10 triệu USD

10 - 15 triệu USD

VIP 3

0.04%

0.06%

15 - 20 triệu USD

20 - 25 triệu USD

25 - 30 triệu USD

30 - 40 triệu USD

VIP 4

0.03%

0.05%

40 - 50 triệu USD

50 - 75 triệu USD

VIP 5

0.01%

0.04%

75 - 100 triệu USD

100 - 150 triệu USD

Đối với người dùng VIP đủ điều kiện nhờ khối lượng giao dịch futures, yêu cầu cho mỗi cấp độ sẽ không thay đổi, nhưng chúng tôi sẽ tinh chỉnh các khoản phí liên quan đến từng cấp độ VIP.

Biểu phí futures

Khối lượng giao dịch (USD)

Bitget

Cấp VIP

Trước chỉnh sửa

Sau chỉnh sửa

Futures (maker)

Futures (taker)

Futures (maker)

Futures (taker)

Dưới 5 triệu USD

Thông thường

0.02%

0.06%

0.02%

0.06%

5 - 10 triệu USD

10 - 15 triệu USD

VIP 1

0.006%

0.0475%

0.016%

0.040%

15 - 20 triệu USD

20 - 25 triệu USD

VIP 2

0.0040%

0.0425%

0.0140%

0.0375%

25 - 30 triệu USD

30 - 40 triệu USD

40 - 50 triệu USD

50 - 60 triệu USD

VIP 3

0.002%

0.040%

0.012%

0.035%

60 - 70 triệu USD

70 - 80 triệu USD

80 - 90 triệu USD

90 - 100 triệu USD

100 - 150 triệu USD

VIP 4

0.0020%

0.0375%

0.0100%

0.0320%

150 - 200 triệu USD

200 - 250 triệu USD

VIP 5

0.0015%

0.0350%

0.0080%

0.0320%

250 - 300 triệu USD

300 - 400 triệu USD

400 - 500 triệu USD

Hơn 500 triệu USD

Bạn có thể liên hệ với Quản lý Quan hệ VIP của mình hoặc nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về chương trình Bitget VIP!