Tin tức sản phẩm

Thỏa thuận Dịch vụ cho vay Tiền điện tử Bitget

1. Lưu ý quan trọng

Bằng việc sử dụng các dịch vụ cho vay tiền điện tử của Bitget, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Dịch vụ cho vay Tiền điện tử Bitget. Nếu bạn không hiểu và chấp nhận toàn bộ các điều khoản theo Thỏa thuận này, bạn không nên sử dụng bất kỳ dịch vụ cho vay tiền điện tử nào.

2. ‌Phạm vi

 1. Các điều khoản sau đây áp dụng cho tất cả người dùng truy cập và sử dụng các dịch vụ cho vay tiền điện tử do Bitget cung cấp.

 1. Thỏa thuận này là tài liệu bổ sung cho Thỏa thuận Người dùng Bitget, và tất cả các điều khoản được nêu trong Thỏa thuận Người dùng sẽ tiếp tục được áp dụng. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận Người dùng, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng, trừ khi có quy định rõ ràng khác.

3. Điều kiện

 1. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ cho vay tiền điện tử, bạn phải đáp ứng các điều kiện hợp lệ được nêu trong các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc nền tảng giao dịch Bitget.

 1. Chúng tôi có thể thay đổi các điều kiện hợp lệ cho việc sử dụng các dịch vụ cho vay tiền điện tử bất cứ lúc nào, bao gồm cả việc đưa ra các yêu cầu bổ sung.

 1. Nếu bạn không còn đáp ứng các điều kiện hợp lệ của chúng tôi để sử dụng dịch vụ cho vay tiền điện tử bất cứ lúc nào sau khi bạn đã truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ (kể cả do thay đổi hoàn cảnh của bạn hoặc điều kiện hợp lệ của chúng tôi), bạn phải thông báo cho chúng tôi kịp thời và chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng dịch vụ cho vay tiền điện tử của bạn.

4. Dịch vụ cho vay Tiền điện tử

 1. Bạn tuyên bố và bảo đảm với chúng tôi rằng: (a) bạn được ủy quyền và được phép sử dụng dịch vụ cho vay tiền điện tử; (b) các điều khoản của Thỏa thuận này cấu thành các nghĩa vụ pháp lý, hợp lệ và ràng buộc có thể thực thi với bạn; và (c) việc bạn sử dụng dịch vụ cho vay tiền điện tử và việc Bitget cung cấp dịch vụ đó cho bạn không vi phạm luật pháp và quy định của bất kỳ khu vực tài phán nào mà bạn phải tuân thủ. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào về luật pháp và quy định, hoặc các trường hợp khác có thể làm cho tuyên bố và bảo đảm của bạn không hợp lệ. Bạn đồng ý bồi thường cho Bitget bất kỳ tổn thất nào đối với Bitget phát sinh từ việc bạn vi phạm tuyên bố và bảo đảm này hoặc nghĩa vụ thông báo cho chúng tôi về những thay đổi về luật pháp và quy định.

 1. Khi vay tài sản kỹ thuật số theo Thỏa thuận này, bạn đang tham gia vào một khoản vay mà bạn là bên vay và Bitget là bên cho vay. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Bitget có quyền, theo các điều khoản của Thỏa thuận này, cung cấp cho bạn một khoản vay và thực thi bất kỳ hành động nào liên quan đến khoản vay này.

 1. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho vay tiền điện tử liên quan đến bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào (toàn bộ hoặc một phần) bất cứ lúc nào và giảm, hủy bỏ, ngừng hoặc sửa đổi các dịch vụ cho vay tiền điện tử mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn.

 1. Bạn sẽ chịu trách nhiệm và chịu mọi rủi ro thua lỗ cho tất cả các hành vi liên quan đến dịch vụ cho vay tiền điện tử. Bitget không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thua lỗ hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ cho vay tiền điện tử.

5. Vay và trả nợ

 1. Khi đăng ký vay tiền, bạn phải ghi rõ tài sản kỹ thuật số bạn muốn vay và tài sản kỹ thuật số mà bạn muốn dùng làm tài sản thế chấp cho khoản vay.

 1. Nếu bạn đáp ứng tất cả các điều kiện hợp lệ được xác định bởi Bitget và bạn có đủ tài sản thế chấp hợp lệ trong tài khoản Bitget của bạn, bạn có thể đăng ký vay tiền. Nếu Bitget đồng ý cung cấp cho bạn một khoản vay, tài sản vay sẽ được chuyển vào tài khoản Bitget của bạn. Bạn có thể sử dụng tài sản trên nền tảng của Bitget theo bất kỳ cách nào mà Bitget có thể cho phép, hoặc rút tài sản.

 1. Bitget có thể đưa ra các điều kiện cho việc sử dụng bất kỳ tài sản vay hoặc tài sản thế chấp hợp lệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xác định số tiền vay tối thiểu và tối đa đối với một tài sản cụ thể.

 1. Bitget có thể xác định tài sản kỹ thuật số nào cấu thành tài sản vay và tài sản thế chấp hợp lệ theo quyết định của riêng mình. Nếu Bitget xác định rằng một tài sản kỹ thuật số không còn đủ điều kiện là tài sản thế chấp hợp lệ hoặc tài sản vay, chúng tôi có thể chấm dứt tất cả các khoản vay có liên quan trước thời hạn và bắt đầu thanh lý mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn.

 1. Nếu bạn không hoàn trả khoản vay đúng hạn, lãi suất sẽ được tính gấp 2 lần tiền gốc của khoản vay cho đến khi khoản vay được hoàn trả đủ.. Cụ thể, bắt đầu từ thời điểm khoản vay quá hạn, lãi suất theo giờ = tiền gốc chưa trả × 2 × lãi suất ngày ÷ 24.

 1. Bạn có thể hoàn trả toàn bộ hoặc một phần khoản vay bất cứ lúc nào trước khi đến hạn mà không phải chịu bất kỳ khoản phí bổ sung hoặc hình phạt nào đối với việc trả nợ sớm.

 1. Nếu tỷ lệ khoản vay so với giá trị (LTV) của bạn đạt giá trị do Bitget quy định, tài sản thế chấp của bạn sẽ ngay lập tức bị thanh lý, và bạn sẽ phải trả phí thanh lý bên cạnh các phụ phí và chi phí liên quan đến thanh lý. LTV = (giá trị của tiền gốc tính bằng USDT + giá trị lãi suất tích lũy tính bằng USDT) ÷ giá trị tài sản thế chấp tính bằng USDT.

Thanh lý đề cập đến quá trình chuyển đổi tài sản thế chấp của bên vay thành tài sản cho vay, sau đó trả lại giá trị còn lại của tài sản thế chấp cho bên vay sau khi khấu trừ tiền gốc, lãi suất, phí thanh lý, và bất kỳ chi phí phát sinh nào khác.

6. Tài sản thế chấp

 1. Trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ cho vay tiền điện tử của Bitget, Bitget sẽ xác định số lượng tài sản thế chấp trong tài khoản spot của bạn. Khi tham gia vào một khoản vay, tài sản thế chấp sẽ được khấu trừ từ tài khoản spot của bạn và do Bitget nắm giữ. Sau khi bạn trả tiền gốc và lãi suất theo yêu cầu, Bitget sẽ trả lại tài sản thế chấp vào tài khoản spot của bạn. Hình thức và số lượng tài sản thế chấp sẽ do Bitget quyết định.

 1. Một số tài sản kỹ thuật số nhất định chỉ có thể được định giá như tài sản thế chấp trên cơ sở chiết khấu theo quyết định riêng của Bitget.

 1. Bitget có quyền stake, đầu tư, cho vay, xử lý, hoặc chuyển bất kỳ tài sản thế chấp nào theo quyết định của riêng mình. Bitget sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải thông báo cho bạn về điều đó, cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ khoản tiền lãi, phần thưởng staking hoặc thu nhập nào có thể phát sinh từ đó. Bạn sẽ không nhận được tiền lãi cho bất kỳ tài sản thế chấp nào, trừ khi được nêu rõ trên nền tảng Bitget. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ khoản tiền lãi hoặc thu nhập nào kiếm được từ tài sản thế chấp (nếu có) theo các điều khoản của Thỏa thuận này có thể được Bitget giữ lại vì lợi ích của riêng mình. Bitget sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về việc mất bất kỳ tài sản thế chấp nào trực tiếp hoặc gián tiếp do đóng cửa, phá sản, mất khả năng thanh toán, thanh lý, tiếp nhận, tấn công mạng, vi phạm bảo mật, sự cố kỹ thuật hoặc các sự kiện bất khả kháng khác.

7. Lãi suất

 1. Lãi suất đơn sẽ được tích lũy theo giờ đối với bất kỳ khoản vay nào vào đầu mỗi giờ (ví dụ: 13:00, 15:00,...) Thời gian dưới một giờ được tính là một giờ. Lãi suất đối với khoản vay bất kỳ được tính theo giờ như sau: Lãi suất = tiền gốc chưa thanh toán × lãi suất ngày ÷ 24.

 1. Bitget có quyền sửa đổi mức phí, lãi suất, hoa hồng và lệ phí, hoặc áp đặt các khoản phí, hoa hồng và lệ phí khác theo quyết định riêng của mình.

8. Không đủ khả năng thanh toán và Chấm dứt

 1. Không đủ khả năng thanh toán sẽ được cho là xảy ra trong trường hợp:

 • Bất kỳ khoản thanh toán hoặc trả nợ nào liên quan đến bất kỳ khoản vay nào trở nên quá hạn.

 • Số dư tài sản thế chấp giảm xuống dưới mức tài sản thế chấp yêu cầu do Bitget quy định.

 • Bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào của bạn đối với Bitget trở nên không đúng, không chính xác, không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm, khi bạn không thông báo kịp thời cho Bitget.

 • Bạn không tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn theo Thỏa thuận này.

 • Bạn đã bị phát hiện vi phạm hoặc đang bị các cơ quan chức có thẩm quyền điều tra vì vi phạm bất kỳ luật và quy định hiện hành nào.

 • Bạn không kịp thời cung cấp cho Bitget xác minh danh tính của bạn hoặc danh tính của bất kỳ người nào được bạn ủy thác để hành động thay mặt bạn.

 1. Nếu trường hợp không đủ khả năng thanh toán, Bitget có thể ngay lập tức thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

 • Tạm ngưng (vô thời hạn hoặc có thời hạn), hủy bỏ hoặc chấm dứt bất kỳ tài khoản nào của bạn trên Bitget, hoặc cấm bạn sử dụng dịch vụ Bitget.

 • Thanh lý hoặc đóng bất kỳ giao dịch nào chưa thanh toán. Bitget có thể xác định giá trị của vị thế đó kể từ thời điểm đóng tài khoản theo quyết định của riêng mình.

 • Sửa đổi các yêu cầu tài sản thế chấp, hoặc bán tài sản thế chấp và sử dụng số tiền thu được để thực hiện nghĩa vụ của bạn.

 • Thực hiện bất kỳ quyền hạn hoặc quyền lực nào khác mà chúng tôi cho là phù hợp.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này đã được dịch và xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa các bản dịch bất kỳ so với tài liệu gốc, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sai sót, thiếu sót hoặc dịch sai, thì phiên bản tiếng Trung giản thể sẽ được ưu tiên.