Trung tâm Thông báo

Cách tính số lượng BGB cam kết trên Bitget Launchpad

Người dùng tham gia chương trình ưu đãi Launchpad trên Bitget có thể tính toán số lượng token được phân bổ dựa theo công thức sau:
Token được phân bổ = số BGB được cam kết + tổng số BGB được cam kết của tất cả người dùng x tổng token trong ưu đãi Launchpad
Lưu ý: Số lượng phân bổ không thể vượt mức giới hạn cá nhân (lấy mức giới hạn cá nhân sau đây để tham khảo)
Ví dụ, có 100,000,000 Token A dành cho chương trình ưu đãi Launchpad. Có 8 người dùng cam kết BGB. Một người dùng cam kết 5000 BGB và 7 người khác cam kết tổng cộng 65,000 BGB. Số lượng token được phân bổ cho người dùng đó = 5000 BGB ÷ 70,000 BGB x 100,000,000 = 7,142,857 Tokens A (khoảng 7.14% tổng phân bổ). Thông tin chi tiết như sau (Bảng 1):
Phân bổ (Bảng 1)
Người dùng Số lượng BGB cam kết Phần trăm Số lượng phân bổ
Người dùng A 20,000 28.57% 28,571,429
Người dùng B 15,000 21.43% 21,428,571
Người dùng C 12,000 17.14% 17,142,857
Người dùng D 8000 11.43% 11,428,571
Người dùng E 5000 7.14% 7,142,857
Người dùng F 4000 5.71% 5,714,286
Người dùng G 3000 4.29% 4,285,714
Người dùng H 3000 4.29% 4,285,714
Tổng 70,000 100,000,000 (Token A)
Về giới hạn cá nhân
Để quản lý rủi ro, Bitget luôn đặt giới hạn cho mỗi cá nhân đối với các chương trình ưu đãi Launchpad. Khi người dùng vượt quá giới hạn tối đa, số token vượt quá của họ sẽ được phân phối lại cho những người dùng khác chưa đạt giới hạn.
Lấy dự án Token A ở trên làm ví dụ (tham khảo tại Bảng 1). Nếu chương trình ưu đãi thiết lập giới hạn cá nhân là 20,000,00 cho Token A, người dùng A và người dùng B đã đạt đến giới hạn, phần vượt quá sẽ được trừ vào số lượng được phân bổ ban đầu. Thông tin chi tiết như sau (Bảng 2):
Phân bổ (Bảng 2)
Người dùng Số lượng BGB cam kết Phần trăm Số lượng phân bổ (đã tính Giới hạn Cá nhân)
Người dùng A 20,000 28.57% 20,000,000
Người dùng B 15,000 21.43% 20,000,000
Người dùng C 12,000 17.14% 17,142,857
Người dùng D 8000 11.43% 11,428,571
Người dùng E 5000 7.14% 7,142,857
Người dùng F 4000 5.71% 5,714,286
Người dùng G 3000 4.29% 4,285,714
Người dùng H 3000 4.29% 4,285,714
Vượt giới hạn 10,000,000
Tổng 70,000 100,000,000 (Token A)
Trong Bảng 2, số token vượt giới hạn của người dùng A và B là 10,000,000. Số token này sẽ được tái phân bổ dựa trên tỷ lệ cam kết của những người dùng chưa đạt đến giới hạn cá nhân (Bảng 3).
Phân bổ (Bảng 3)
Người dùng Số lượng BGB cam kết Phần trăm Số lượng phân bổ (cuối cùng)
Người dùng A 20,000 28.57% 20,000,000
Người dùng B 15,000 21.43% 20,000,000
Người dùng C 12,000 17.14% 20,000,000
Người dùng D 8000 11.43% 13,913,043
Người dùng E 5000 7.14% 8,695,652
Người dùng F 4000 5.71% 6,956,522
Người dùng G 3000 4.29% 5,217,391
Người dùng H 3000 4.29% 5,217,391
Tổng 70,000 100,000,000 (Token A)
Lấy người dùng C làm ví dụ (tham khảo Bảng 1 và Bảng 3). Trước khi áp dụng giới hạn cá nhân, người dùng C có thể nhận 17,142,857 Token A. Nhưng sau đó, người dùng C có thể nhận 20,000,000 Token A.
Về khấu trừ BGB
Sau khi kiểm tra số lượng token phân bổ cho tất cả người dùng, số lượng BGB khấu trừ sẽ được tính dựa trên tỷ lệ hoán đổi BGB ( Giá BGB sẽ được thông báo trong vòng 3 giờ trước khi giai đoạn đăng ký kết thúc) theo công thức sau:
Số lượng BGB khấu trừ = số lượng phân bổ x (token A ÷ BGB)
Lấy người dùng C làm ví dụ (Bảng 3). Giả sử Token A ÷ BGB = 0.000222222, thì số lượng BGB khấu trừ của người dùng C là 20,000,000 * 0.000222222 = 4,444.4 BGB.