Tin tức sản phẩm

Giới thiệu về phiếu giảm lãi vay Bitget

1. Phiếu giảm lãi vay

1.1 Phiếu giảm lãi vay cho phép người dùng được hưởng lãi suất ký quỹ thấp hơn.

1.2 Bạn có thể tìm kiếm và nhận các phiếu giảm lãi vay trong Trung tâm Phiếu thưởng.

2. Tìm kiếm và nhận phiếu giảm lãi vay

Website

Trên trang chủ, truy cập Hồ sơ > Bảng điều khiển > Trung tâm Phiếu thưởng > Phiếu giảm Lãi vay.

Ứng dụng

Trên trang chủ, nhấn vào biểu tượng Hồ sơ, sau đó truy cập Trung tâm Phiếu thưởng > Phiếu giảm Lãi vay.

Phiếu giảm lãi vay có thể sử dụng sau khi nhận (không cần thực hiện bất kỳ thao tác chuyển khoản nào).

3. Sử dụng phiếu giảm lãi vay

3.1 Phiếu giảm lãi vay có thể được sử dụng để giảm lãi suất ký quỹ. Mỗi phiếu nêu rõ các loại tiền điện tử được hỗ trợ và mức giảm lãi suất.

3.2 Đối với ký quỹ gồm nhiều hơn một loại tiền điện tử, phiếu giảm lãi vay sẽ chỉ được sử dụng cho các loại tiền điện tử được hỗ trợ.

3.3 Khi bạn sử dụng ký quỹ, các phiếu giảm lãi vay hợp lệ sẽ tự động được sử dụng và bắt đầu được tính ngược ngay lập tức.

3.4 Nếu có nhiều hơn một phiếu giảm lãi vay, phiếu đang hoạt động sẽ được sử dụng trước, tiếp theo là phiếu có mức chiết khấu cao nhất và thời hạn hiệu lực ngắn nhất. Phiếu đang hoạt động không thể được thay thế bằng phiếu mới.

3.5 Sau khi sử dụng phiếu, lãi suất sẽ được chiết khấu bắt đầu từ lần thanh toán lãi tiếp theo. Khi bạn không có ký quỹ, chiết khấu lãi suất sẽ có hiệu lực kể từ lần tiếp theo bạn sử dụng ký quỹ.

4. ‌Lưu ý

4.1 Phiếu giảm lãi vay sẽ hết hạn nếu không được nhận trong thời hạn có thể nhận.

4.1 Sau khi được nhận, các phiếu giảm lãi vay sẽ hết hạn nếu không được sử dụng trong thời gian hiệu lực.

5. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

5.1 Bitget có quyền thực hiện các biện pháp kỷ luật đối với tài khoản có hành vi gây hại và thu hồi mọi tổn thất.

5.2 Bitget có quyền giải thích cuối cùng về những quy tắc và điều kiện sử dụng phiếu giảm lãi vay.