Tin tức sản phẩm

Bitget Giao dịch Sao chép Một nhấp: Các trường hợp đặc biệt dành cho quy tắc chia sẻ lợi nhuận của nhà giao dịch

Kính gửi người dùng Bitget,

Vui lòng lưu ý [các trường hợp đặc biệt dành cho quy tắc chia sẻ lợi nhuận của nhà giao dịch] sau đây.
  1. Thông thường, khi một nhà giao dịch đóng một vị thế, nếu bất kỳ khoản lợi nhuận nào được tạo ra từ người theo dõi của họ và đã đạt đến mức chia sẻ lợi nhuận, một phần lợi nhuận sẽ được khấu trừ trước từ tài khoản của người theo dõi và được ghi nhận vào tài khoản của nhà giao dịch tại 11:00 (Giờ VN) hôm sau;
  2. Trong những trường hợp đặc biệt khi việc khấu trừ trước có thể làm thanh lý vị thế của người theo dõi hoặc ảnh hưởng tới vị thế đang mở của người theo dõi, việc khấu trừ trước sẽ không được thực hiện. Biện pháp này được thực hiện để bảo vệ lợi ích của những người theo dõi.
  3. Nhà giao dịch không cần lo lắng vì những trường hợp đặc biệt như vậy chỉ xảy ra trong những điều kiện đặc biệt với khả năng rất thấp. Quy tắc chia sẻ lợi nhuận chung không bị ảnh hưởng.