Tin tức sản phẩm

Tùy chỉnh cấp vị thế

Để giúp người dùng mở nhiều vị thế hơn với cùng mức đòn bẩy, chúng tôi đã thiết kế một hệ thống ba cấp độ: Cấp đặc biệt 1, Cấp đặc biệt 2 và Cấp đặc biệt 3.

Khối lượng mở vị thế của Cấp đặc biệt 1 nhiều hơn 50% so với cấp thông thường. Ví dụ: khối lượng vị thế cấp thông thường của BTCUSDT là 150,000 USDT, thì Cấp đặc biệt 1 tương ứng sẽ là 225,000 USDT. Tương tự, giới hạn vị thế của Cấp đặc biệt 2 và 3 lần lượt là 200% và 300% so với cấp thông thường.

Lấy BTCUSDT làm ví dụ.

‌Cấp

Giá trị vị thế cấp thông thường (USDT)

Cấp đặc biệt 1 (USDT)

Cấp đặc biệt 2 (USDT)

Cấp đặc biệt 3 (USDT)

Đòn bẩy

Tỷ lệ ký quỹ duy trì

1

0-150,000

0-225,000

0-300,000

0-450,000

125

0.40%

2

150,000
-
900,000

225,000
-1,350,000

300,000
-1,800,000

450,000
-
2,700,000

100

0.50%

3

900,000
-
3,000,000

1,350,000-4,500,000

1,800,000-6,000,000

2,700,000
-
9,000,000

50

1%

4

3,000,000-6,000,000

4,500,000-9,000,000

6,000,000-12,000,000

9,000,000
-18,000,000

40

1.50%

5

6,000,000-9,000,000

9,000,000-13,500,000

12,000,000-18,000,000

18,000,000-27,000,000

20

2%