xx

您好,Bitget提示您

检测到您的Internet Explorer浏览器版本过低,
为了您在Bitget获得更好的体验,推荐您使用以下浏览器。
继续访问>>
xx

Hello, Bitget prompts you

Detected that your Internet Explorer browser version is too low.
For a better experience with your Bitget, we recommend the following browsers.。
Continue to visit>>
xx

안녕하세요. Bitget이 묻습니다.

Internet Explorer 브라우저 버전이 너무 낮습니다.
비트 젯에 대한 더 나은 경험을 위해 다음 브라우저를 사용하는 것이 좋습니다.
계속 방문하십시오>>
Đang tải....

Bạn đang ở tên miền sao lưu của Bitget, vui lòng sử dụng phiên bản desktop để có trải nghiệm tốt hơn.

Tôi đã tải xuống

Đừng nhắc lại
Tỷ lệ Spot Tỷ lệ Swap Phí rút

Phí giao dịch sẽ được trả reduce 30% bằng BFT

Khi số dư BFT không đủ để hỗ trợ phí giao dịch, phí giao dịch sẽ được thanh toán đầy đủ theo phương thức ban đầu.
  • Cặp Maker Taker Maker(Phương thức trả phí bằng BFT) Taker(Phương thức trả phí bằng BFT)
Cơ chế giao dịch Maker-Taker khuyến khích đặt lệnh giới hạn và đặt lệnh sớm, với mục đích thúc đẩy giao dịch tiền kỹ thuật số và duy trì sự ổn định về giá
Telegram