Bitget Launchpool
Farm và nhận token mới miễn phí
Tài Sản Của Tôi
**** Đã Stake
**** Pool Đang Mở
$--- Tổng Số Tiền Đã Stake(USDT)
-- Số lượng Dự án
FAQ
1. Bitget Launchpool là gì?
2. Ai có thể tham gia Launchpool?
3. Tôi cần những gì để tham gia Launchpool?
4. Các pool nào được hỗ trợ?
5. Số token tối đa mà tôi có thể stake là bao nhiêu?
6. Khi nào tôi có thể nhận những token mình kiếm được?
7. Lợi suất hàng ngày của tôi được tính toán như thế nào?
8. Tôi đã stake một số tài sản trên Launchpool. Liệu số tài sản đó có được tính để tham gia Launchpad, airdrop và các sự kiện, sản phẩm khác của Bitget không?
9. Tôi có thể xem Lợi suất hàng năm (APY) của mỗi pool ở đâu?