Mua CryptoThị trườngGiao dịchGiao dịch Sao chépBots‌Earn

Hướng dẫn cách mua Ripple (XRP) tại Argentina

Cập nhật lúc:  2023/11/29 13:27:10(UTC+0)
Xếp hạng coin
4.4
intro-rocket.png
Are you interested in purchasing cryptocurrency but unsure about the process? Don't worry! Bitget provides numerous options to assist you. With Bitget, you can effortlessly buy Ripple (XRP) with the utmost security and lowest fees. Begin your seamless journey of purchasing your first Ripple using Bitget today!
1

Buying Ripple on Bitget

Create a free account on the Bitget site or app.

Your Bitget account acts as a gateway to buying crypto. But before you can buy Ripple (XRP), you’ll need to open an account and verify your identity.
Register via the Bitget app for iOS or Android
Register via the website using your email or mobile number
player.png
Đăng ký qua Website bằng Email hoặc Số điện thoại của bạn
2

Choose how you want to buy the Ripple (XRP) asset.

Click on the Buy Crypto link on the top left of the Bitget website navigation, which will show the available options for Ripple in your region. Bitget offers several purchase options:
Hint: To have a wider variety of payment methods, you can consider buying a stablecoin like USDT first and then use that coin to buy Ripple (XRP) on the spot market.
3

Explore the available options now:

Option 1 — Debit/Credit Card: If you are a new user, this is the easiest option for buying Ripple. Bitget supports both Visa and Mastercard.
player.png
Hướng dẫn mua Tiền điện tử bằng Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ
Option 2 — P2P Trading With 0 Fees: P2P trading enables direct transactions between private buyers and sellers, eliminating the need for intermediaries. This method provides a convenient and cost-effective way to buy cryptocurrencies. Explore the P2P trading feature to take advantage of zero-fee Ripple and other crypto purchases.
player.png
Mua tiền điện tử qua P2P
Option 3 — Third-Party Payment: Buy crypto from a third-party provider. The supported third-party service providers include Mercuryo, Xanpool, and Banxa. Bitget has carefully selected a number of service providers with trusted industry reputation, popularity, and security to provide users with streamlined services.
player.png
Cách nạp EUR & GBP bằng SEPA
4

Complete the purchase of Ripple

Check the payment details or fees for your selected purchasing method. If they suit you, follow our user-friendly buying process on our app or website.
Note: Want to keep tabs on coin prices? Visit our Coin prices directory or Ripple Price Page and bookmark them to stay updated!
Ripple
XRP / USDT
$0.61
0.00
+0.55%24H
Giá Ripple hiện tại ngày hôm nay là $0.61 USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $22712367.75 USD. Chúng tôi cập nhật giá XRP/USD theo thời gian thực. XRP biến động 0.55% trong 24 giờ qua.
Are you planning to buy XRP?
See if other users are buying XRP:
Yes
No
welcom-login.png
A welcome pack of 1000 USDT for new Bitgetters!
arrow-right.png

Bitget: Nơi Mọi Người Giao Dịch Ripple

Seamlessly blending cutting-edge technology with user-friendly design, Bitget offers a secure platform for buying Ripple and taking advantage of its unparalleled potential. With top-tier security features, including robust encryption and cold storage solutions, your investments are safeguarded at every step. Experience the thrill of trading with high liquidity, enabling smooth transactions and precise execution. Our intuitive interface empowers both new and experienced traders to harness the power of crypto, while our responsive customer support ensures you're never alone on your journey. Benefit from competitive fees, comprehensive educational resources, and a range of services that cater to various trading strategies. Join Bitget today, and embrace the future of digital finance with confidence.
bank.png

Nhanh chóng

Cơ chế khớp lệnh hàng đầu của Bitget có thể thực hiện đến 1,400,000 lệnh mỗi giây. Điều này đảm bảo tính nhanh chóng và đáng tin cậy cho trải nghiệm giao dịch tiền điện tử của bạn.

creditcard.png

Đơn giản

Giao dịch tiền điện tử dễ dàng và trực quan trên Bitget. Bạn chỉ cần một vài bước để mua Ripple tức thì.

trade.png

An toàn & Đáng tin cậy

Hàng triệu người dùng tiền điện tử tin tưởng chúng tôi. Cấu trúc hệ thống đa tầng & đa cụm cùng với quỹ bảo hiểm SAFE (Quỹ bảo vệ tài sản cho người dùng) bảo vệ tài khoản của bạn.

deposit.png

Thanh khoản

Bitget là sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản và khối lượng giao dịch các cặp tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Trade smarter

A welcome pack of 1000 USDT for new Bitgetters!

Tôi cần làm gì sau khi mua Ripple

Now that you've secured your share of the digital revolution, it's time to take the next steps. Whether you're a seasoned investor or just starting out, explore our advanced trading features, like margin trading and futures trading, to amplify your potential returns. Keep an eye on the market through our intuitive interface and real-time charts, helping you seize opportunities as they arise. Consider staying ahead of market trends with Bitget's insightful educational resources, providing you with the knowledge you need to make informed trading decisions. Your crypto journey has just begun. With Bitget, you're positioned to navigate the exciting world of cryptocurrencies with confidence. And remember, our dedicated customer support team is here to assist you on your journey, addressing any queries you might have.
store.png

Lưu trữ/Nắm giữ Ripple

Nhiều người dùng nắm giữ số Ripple của họ với hi vọng tăng giá trị sau này. Bạn có thể lưu trữ XRP an toàn trên tài khoản Bitget của bạn hoặc trên ví tiền điện tử thân thiện với người dùng và

sell.png

Giao dịch Ripple

Bạn có thể giao dịch Ripple cùng hơn 150 đồng tiền điện tử khác trên nền tảng giao dịch nhanh chóng và an toàn hàng đầu của Bitget. Bitget cung cấp nhiều cặp giao dịch dành cho Ripple để đáp ứng nhu c

trade2.png

Gửi Ripple

Đúng, Bitget cho phép bạn dễ dàng chuyển tài sản đi bất cứ đâu một cách nhanh chóng. Bạn có thể mua Ripple trực tuyến và gửi cho bất kỳ ai, tại bất cứ đâu với địa chỉ ví Ripple của họ.

send.png

Dùng Ripple

Bạn cũng có thể mua hàng hóa và dịch vụ bằng Ripple. Ngày càng có nhiều nhà cung cấp và người bán lẻ chấp nhận thanh toán bằng Ripple.

earn.png

Quyên góp Ripple

Bitget Charity chấp nhận các khoản quyên góp bằng Ripple cho các dự án toàn cầu nhằm cải thiện cuộc sống của những người gặp khó khăn. Bạn có thể quyên góp Ripple để không ai bị bỏ lại phía sau sự phá

learn.png

Tìm Hiểu Thêm Về Ripple

Bạn có thể đọc thêm các bài viết chuyên sâu về Ripple trên Nghiên cứu Bitget và tìm hiểu về cách thức hoạt động của những đồng tiền điện tử tương tự Ripple trên Học viện Bitget

Or still haven't decided if you want to buy Ripple?

Maybe you just need to know more about it. Let us briefly guide you through the most interesting Ripple facts from our Bitget Academy articles. Learn why people buy Ripple today!

XRP là gì?

Ripple, mt h thng thanh toán tng hp theo thi gian thc (RTGS) mang tính cách mng, ni bt vi kh năng h tr các giao dch tin t tc thì trên toàn cu. Native token, XRP, có vai trò quan trng trong XRP Ledger (XRPL), trong khi tính linh hot ca nn tng cho phép giao dch bng bt k loi tin t nào.

Đưc đng sáng lp bi Chris Larsen và Jed McCaleb vào năm 2012, Ripple va là mt loi tin k thut s va là mt mng lưi giao dch. H thng tiên tiến này đưc thiết kế cho các ngân hàng và t chc tài chính, cung cp mt phương pháp hiu qu đ x lý chuyn tin và chng khoán quc tế.

Thut ng 'Ripple' đ cp đến hai thành phn - công ty và mng lưi tài chính. Mt khác, XRP, token ca nn tng, hot đng như mt cu ni đ trao đi gia các loi tin t hoc mng khác nhau. V bn cht, XRP đóng vai trò trung gian tm thi cho vic thanh toán gia hai loi tin t.

Ngun thông tin v Ripple (XRP)

Whitepaper: https:// ripple.com/files/ripple_consensus_whitepaper.pdf

Website chính thc: https://xrpl.org/

XRP hot đng như thế nào?

Ripple là mt nn tng công ngh tài chính phi tp trung tìm cách đơn gin hóa các giao dch quc tế. Tham vng ca Ripple là to ra tri nghim chuyn tin quc tế lin mch, hoàn thành bng tính năng truyn tin theo thi gian thc, thanh toán bù tr và thanh toán giao dch tài chính. Tn dng công ngh blockchain và API hin đi, Ripple cho phép các t chc tài chính gi tin trên toàn cu ngay lp tc bng cách s dng ipple Network.

ipple Network h tr mt s sn phm, bao gm:

- xCurrent: Công c này cho phép các ngân hàng x lý thanh toán toàn cu trong thi gian thc, cung cp các dch v thanh toán xuyên biên gii mi cho khách hàng. xCurrent đưc thiết kế đ phù hp vi nhu cu tuân th, ri ro và bo mt ca ngân hàng.

- xRapid: Đưc phát trin đ gim chi phí thanh khon cho các ngân hàng và nhà cung cp dch v thanh toán, xRapid gii quyết vn đ chi phí cao khi thâm nhp các th trưng mi ni, nơi thưng yêu cu tài khon ni t đưc cp vn trưc. Nó s dng XRP đ cung cp thanh khon cho các doanh nghip, cung cp mt tùy chn thanh khon hiu qu và đáng tin cy hơn cho các khon thanh toán xuyên biên gii.

- xVia: Dch v này cho phép ngưi dùng gi thanh toán toàn cu hoàn toàn minh bch, cung cp thông tin phong phú như hóa đơn đính kèm. Đáng chú ý, xVia không yêu cu ngưi dùng ti xung bt k phn mm nào.

ipple Network cho phép khách hàng nhanh chóng khai thác các th trưng mi ni và m rng kinh doanh sang các khu vc khác nhau, t đó tiết kim đáng k chi phí hành chính và thi gian. Ch vi mt kết ni duy nht, khách hàng có th tiếp cn công ngh blockchain hàng đu đ thanh toán toàn cu vi hơn 40 loi tin t và thanh khon theo yêu cu, thay vì phi cp vn trưc. Ngoài ra, nó đm bo tính nht quán hot đng thông qua mt b quy tc chung.

Biến đng và thách thc pháp lý đi vi Ripple (XRP)

Ging như hu hết các loi tin đin t, giá ca XRP đã tri qua biến đng đáng k. XRP đã có nhng thi đim tăng giá mnh, sau đó là gim mnh do nhiu yếu t khác nhau, bao gm c tâm lý chung đi vi th trưng tin đin t, nhng thay đi trong quy đnh và tin tc v Ripple Labs.

Trong nhng năm qua, Ripple Labs đã phi đi mt vi s giám sát theo quy đnh, đc bit là t Hoa K. y ban Chng khoán và Giao dch (SEC) đã đ đơn kin công ty vào năm 2020 vi cáo buc rng Ripple Labs đã tiến hành chào bán chng khoán chưa đăng ký bng cách bán XRP.

Vào ngày 13/07/2023, Thm phán Analisa Torres ca Tòa án qun phía Nam New York ca Hoa K đã đưa ra phán quyết tóm tt v v kin gia SEC và Ripple, cho rng token XRP ca Ripple là mt phn chng khoán và mt phn không. Phán quyết sơ b này đã khiến token XRP tăng giá hơn 70% trong vòng 24 gi và toàn b th trưng tin đin t bt đu mt xu hưng tăng tng th.

Yếu t nh hưng giá ca XRP?

Giá XRP ngày nay b nh hưng bi nhiu yếu t và thưng liên quan đến công ty to ra nó, Ripple Labs. Ging như nhiu loi tin đin t khác, giá tr ca XRP đưc xác đnh bi cung và cu trên th trưng. Không ging như các loi tin k thut s khác, XRP không th đưc khai thác; gii hn ca XRP đưc đt mc 100 t token. Khong 52 t XRP hin đang đưc lưu hành tính đến tháng 09/2023.

Ripple Labs phát hành khong mt t XRP vào th trưng hàng năm, đm bo ngun cung n đnh. Chiến lưc này không ch ngăn giá XRP tăng quá nhanh mà còn góp phn vào s n đnh ca nó. Tuy nhiên, giá ca XRP có th biến đng do nh hưng bên ngoài, chng hn như lut pháp, tin ích ca token, giá ca các loi tin đin t khác như Bitcoin và phương din truyn thông.

Khi nói đến d đoán giá XRP, mt s yếu t có vai trò quan trng, bao gm danh tiếng, quy đnh và thuế ca tài sn các quc gia khác nhau, tin ích ca token XRP và giá ca các loi tin đin t ln khác. Phân tích giá XRP cũng tính đến kh năng tích hp ca nó vào lĩnh vc tài chính, đc bit là vai trò ca XRP trong thanh toán xuyên biên gii hiu qu, điu này làm tăng thêm giá tr ca XRP. B sn phm ca Ripple, như XRP Ledger và RippleNet, nhm mc đích gia tăng chuyn giao tài chính toàn cu, khiến XRP tr thành la chn ưu tiên ca nhiu t chc.

Cơ chế đng thun đc đáo ca XRP cho phép các giao dch din ra nhanh hơn và r hơn so vi các loi tin đin t khác. Hiu qu này làm cho XRP tr nên hp dn đi vi các t chc tài chính và là mt yếu t quan trng trong vic xác đnh giá XRP. Vn hóa th trưng XRP, khi lưng giao dch và t giá so vi các loi tin t như USD (thưng là XRP sang USD) cũng là nhng ch s quan trng v giá tr ca nó trong th trưng tin đin t.

Các nhà đu tư tim năng cn theo dõi tin tc XRP mi nht, cp nht giá XRP trc tiếp và lch s giá XRP đ có th đưa ra quyết đnh sáng sut. Dù tìm mua XRP, tham gia giao dch XRP hay đi sâu vào phân tích k thut XRP, bn cn hiu các yếu t nh hưng đến giá ca XRP đ có mt chiến lưc đu tư thành công.

Tng kết v Ripple (XRP)

Tóm li, XRP ca Ripple đang chuyn đi các giao dch toàn cu bng cách cung cp nhng dch v nhanh chóng, hiu qu v chi phí cho các ngân hàng và t chc tài chính. Bt chp biến đng giá và nhng thách thc v quy đnh, đáng chú ý nht là t SEC, XRP vn tiếp tc cho thy kh năng phc hi ca mình. Phán quyết sơ b gn đây trong v kin gia SEC và Ripple thm chí đã gây ra mt đt tăng giá. Tuy nhiên, s thay đi v quy đnh trong tương lai có th nh hưng đến ng dng và giá tr ca XRP. Mc dù công ngh ca Ripple tiếp tc đt phá trong bi cnh tài chính, các bên liên quan phi cnh giác đ qun lý nhng ri ro liên quan và chun b trưc vi nhng thay đi có th xy ra trong môi trưng pháp lý.

Nhng bài viết liên quan v XRP

Ripple (XRP) là gì?

Ripple (XRP) có th c s không ph i là ch ng khoán? Đ ng v i m ng!

Mua Ripple tại Argentina cùng Bitget 

hand-coin.png

Argentina (tên chính thức là Cộng hòa Argentina) là quốc gia lớn thứ hai ở Nam Mỹ, chỉ sau Brazil và là quốc gia lớn thứ tám trên thế giới. Dân số của Argentina là khoảng 44,49 triệu người. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Tây Ban Nha, được Bitget hỗ trợ đầy đủ trên cả ứng dụng và trang web. Đơn vị tiền tệ của Argentina là peso Argentina (ARS).

Tại Bitget, bạn có thể mua Ripple (XRP) và có toàn quyền truy cập vào Nạp Tiền tiền điện tử, giao dịch P2P, giao dịch giao ngay và giao dịch tương lai với ARS. Cho dù bạn đang ở Buenos Aires, Mendoza, Salta hay bất kỳ nơi nào khác ở Argentina, Bitget luôn ở đây để đáp ứng nhu cầu về tiền điện tử của bạn.

Với nền văn hóa và cảnh quan phong phú, đa dạng, Argentina có rất nhiều điều để cung cấp cho hàng triệu khách du lịch đến thăm đất nước này mỗi năm. Thác Iguazú trong Vườn quốc gia Iguazu là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Argentina; nó nằm dọc theo biên giới của Argentina với Brazil và được bảo vệ như một Di sản Thế giới của UNESCO. Khi ở trong Vườn Quốc gia Iguazu, bạn cũng có thể đi tàu để xem "Họng Tử Thần", là bức màn nước lớn nhất trong phạm vi của Thác Iguazu và rơi xuống hơn 84 mét. Mẹo du lịch chuyên nghiệp khi đến Vườn quốc gia Iguazu là mang theo áo mưa và đảm bảo thiết bị điện tử (máy ảnh, điện thoại di động) của bạn được bảo vệ hoặc chống thấm nước!

FAQ
How do I purchase Ripple?
Nowadays, you can purchase and store Ripple hassle-free on a CEX like Bitget. You can use your debit/credit card, bank transfer, or perform peer-to-peer trading to buy Ripple. You can easily do it on your computer, tablet, iOS, or Android.
Can I buy US$1 worth of Ripple?
In theory, Ripple can be divided and bought in an amount that is worth US$1, but on Bitget, the minimum order amount on the spot market is limited to US$5.
Can I buy US$10 of Ripple?
Yes, can be divided and bought in an amount that is worth US$10. On Bitget, the minimum order amount on the spot market is limited to US$5.
Where else can I buy Ripple?
If a token is not available for purchase via the P2P market or debit/credit card. You can place a buy order for it via the spot market.
Where is the best place to buy Ripple?
The best place to buy Ripple is the exchange that provides hassle-free and secure transactions combined with a convenient interface and high liquidity. Millions of users every day choose Bitget as a trusted crypto purchase platform.
Should I buy Ripple right now?
You should make a decision on purchasing or investing in Ripple or other tokens after performing your own research and analysis. Bitget provides user-friendly crypto trading and purchasing services. Additional resources such as Bitget Academy and Bitget Insights help users to navigate the current market news and trends.
Các hoạt động đầu tư tiền điện tử, bao gồm việc mua Ripple trực tuyến trên Bitget, đều chịu rủi ro thị trường. Bitget cung cấp những cách thức mua Ripple nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện, và chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để thông báo đầy đủ đến người dùng về mọi đồng tiền điện tử có trên sàn giao dịch, tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào đến từ việc mua Ripple của bạn. Trang này và bất kỳ thông tin nào khác trên trang đều không được xem là chứng thực cho bất kỳ đồng tiền điện tử nào hay cách thức mua chúng.