PoolX

Stake càng nhiều, phần thưởng càng lớn.
poolXBanner
Dự án
HODLHODL
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
182,416,690,000,000 HODL
Kết thúc trong
08
ngày
06:45:41
Pool ETH
Stake ETH để nhận HODL.
APR
27.10%
Tổng đã stake
4,576 ETH
DAOTDAOT
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
20,300 DAOT
Kết thúc trong
08
ngày
06:45:41
Pool BTC
Stake BTC để nhận DAOT.
APR
21.67%
Tổng đã stake
432.84 BTC
WSDMWSDM
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
449,000 WSDM
Kết thúc trong
06
ngày
06:45:41
Pool USDT
Stake USDT để nhận WSDM.
APR
8.76%
Tổng đã stake
36,147,810 USDT
ATSATS
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
26,100 ATS
Kết thúc trong
04
ngày
06:45:40
Pool BGB
Stake BGB để nhận ATS.
APR
4.32%
Tổng đã stake
13,666,563 BGB
GPTVGPTV
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
2,700,000 GPTV
Kết thúc trong
06:45:41
Pool BTC
Stake BTC để nhận GPTV.
APR
12.61%
Tổng đã stake
686.13 BTC
APRSAPRS
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
366,000 APRS
Kết thúc trong
06:45:40
Pool ETH
Stake ETH để nhận APRS.
APR
33.76%
Tổng đã stake
16,889 ETH
Hướng dẫn cách tham gia
 • poolx_faq_img_one
  1. Stake coin
  Chọn một pool staking để bắt đầu.
 • poolx_faq_img_two
  2. Phân phối coin
  Chia sẻ quỹ thưởng dựa trên tỷ lệ số coin staking của bạn so với tổng số coin trong pool staking. Phần thưởng được phân phối hàng giờ.
 • poolx_faq_img_three
  3. Hiển thị kết quả
  Người dùng có thể xem phân phối phần thưởng trong Lịch sử Tham gia.