ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดการใช้งาน

เรียน Bitgetter ทั่วโลก

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานอย่างละเอียด

BG Limited (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐเซเชลส์ ภายใต้กฎหมายของเซเชลส์ โดยเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้ใช้ได้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและให้บริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริการ”) ทั้งนี้ บริษัทให้บริการเว็บไซต์ https://www.bitget.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์นี้" หรือ "เว็บไซต์") เพื่อความสะดวกของข้อตกลงฉบับนี้บริษัทและเว็บไซต์จะเรียกรวมกันว่า "เรา" หรือใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งอื่นๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ โดยตราบเท่าที่บุคคลธรรมดาหรือบุคคลอื่นที่เข้าชมเว็บไซต์เป็นผู้ใช้ เพื่อความสะดวกของข้อตกลงฉบับนี้ ให้เรียกบุคคลดังกล่าวว่า คุณหรือใช้สรรพนามบุรุษที่สองอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของข้อตกลงฉบับนี้ ให้เรียกเราและคุณรวมกันว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในข้อตกลงฉบับนี้ และให้เรียกเราหรือคุณว่า คู่สัญญาเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้และอาจมีให้บริการในหลายภาษา ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือการตกหล่นของเนื้อหา ให้ยึดตามเนื้อหาภาษาอังกฤษเป็นหลัก

บททั่วไป

1. ข้อตกลงสำหรับการใช้งาน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ข้อตกลงฉบับนี้หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้”) ประกอบด้วยเนื้อความหลัก ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว นโยบายการทำความรู้จักกับลูกค้า (Understanding Your Client) และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering) รวมถึงกฎ คำแถลง วิธีปฏิบัติใดๆ ฯลฯ ที่เว็บไซต์ได้เผยแพร่หรืออาจทำการเผยแพร่ในอนาคต

2. ก่อนเริ่มใช้บริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการ ให้คุณอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียด โปรดปรึกษานักกฎหมายที่เป็นมืออาชีพหากคุณมีข้อสงสัยหรือหากมีข้อจำเป็นโดยประการอื่น ทั้งนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวโดยประการใดที่ได้กระทำเป็นครั้งคราวเมื่อใดก็ได้ โปรดยุติการใช้บริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการ หรือยุติการเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์นี้ทันที อนึ่ง เมื่อคุณทำการเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์นี้หรือใช้บริการใดๆ ที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการหรือเข้าทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยที่คุณได้เข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้แล้วทุกประการ รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้นที่เว็บไซต์อาจกระทำต่อข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวเมื่อใดก็ได้ด้วย

3. หลังจากที่คุณได้ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คุณจะถือว่าได้ทำการสมัครสมาชิกเว็บไซต์นี้สำเร็จแล้ว (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า สมาชิก”) ทั้งนี้ ระหว่างกระบวนการลงทะเบียน หากคุณได้คลิกปุ่ม ฉันยอมรับ / I Agree” ให้ถือว่าคุณได้เข้าตกลงกับบริษัทโดยวิธีลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว หรือเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ หากคุณคลิกปุ่ม ฉันยอมรับ / I Agree” หรือปุ่มอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน หรือหากคุณใช้บริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการในทางใดๆ ที่เว็บไซต์นี้ให้กระทำได้ ให้ถือว่าท่านเข้าใจและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงนี้ทุกประการ และในกรณีนี้ การที่คุณไม่ได้ลงลายมือชื่อด้วยลายมือเขียนห้ามมิให้ถือว่ามีผลต่อการที่ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันคุณโดยประการใด

4. หลังจากที่คุณได้เข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้แล้ว คุณจะได้รับบัญชีสมาชิกเว็บไซต์และรหัสผ่านสำหรับบัญชีดังกล่าว ซึ่งให้คุณเก็บรักษาไว้โดยวิธีที่เหมาะสมในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ให้สมาชิกมีความรับผิดต่อการกระทำและพฤติการณ์ที่ได้กระทำผ่านบัญชีของตนทั้งหมด

5. คุณจะไม่สามารถทำการเทรดบนแพลตฟอร์มเทรด สินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการโดยเว็บไซต์นี้และได้รับการเข้าถึงบริการที่มีให้แก่สมาชิกเท่านั้นตามกฎและข้อบังคับของเว็บไซต์นี้ได้ หากและจนกว่าคุณจะเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูเว็บไซต์ และได้เข้าถึงบริการอื่นๆ ที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ภายใต้กฎและข้อบังคับของเว็บไซต์นี้เท่านั้น

6. เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้และใช้บริการและฟังก์ชันใดๆ ที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการ ให้ถือว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงฉบับนี้แล้ว และ

1) ยอมรับจะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ทุกประการ

2) คุณยืนยันว่าคุณมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุครบตามกฎหมายแล้วสำหรับการเข้าทำสัญญาตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับต่างๆ และการลงทะเบียนกับเว็บไซต์นี้ การซื้อหรือขายผ่านเว็บไซต์นี้ การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ และพฤติกรรมอื่นๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าคุณยอมรับบริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของรัฐหรือภูมิภาคที่มีอธิปไตยซึ่งมีเขตอำนาจศาลเหนือคุณ และคุณยืนยันว่าคุณมีความสามารถเพียงพอที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เข้าทำธุรกรรม และใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้

3) คุณรับจะดำเนินการให้สินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่คุณได้มาและเป็นเจ้าของอย่างถูกกฎหมาย

4) คุณตกลงรับความรับผิดใดๆ ทั้งสิ้นในการกระทำการของคุณเองทั้งที่เป็นธุรกรรมและไม่เป็นธุรกรรม รวมถึงผลกำไรและขาดทุนทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าวด้วย

5) คุณยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ ณ เวลาที่ทำการลงทะเบียนเป็นข้อมูลจริงและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

6) คุณตกลงปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการรายงานผลกำไรจากธุรกรรมใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีด้วย

7) ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันสิทธิและหน้าที่ระหว่างคุณและเรา และไม่เกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์และข้อพิพาททางกฎหมายที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างผู้ใช้ต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ และระหว่างคุณและเว็บไซต์อื่นๆ แต่อย่างใด

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้ได้เป็นครั้งคราวและเปิดเผยการแก้ไขดังกล่าวโดยวิธีการประกาศไว้บนเว็บไซต์ โดยจะไม่ส่งข้อความแยกถึงคุณเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ ทั้งนี้ วันที่เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะลงไว้บนหน้าแรกของข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับทันทีที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ อนึ่ง ให้คุณเข้าดูเว็บไซต์เป็นครั้งคราวและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและเนื้อหาของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้ (ถ้ามี) และหากคุณไม่ตกลงตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้คุณยุติการบริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการทันที หากคุณยังคงใช้บริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการอยู่ ให้ถือว่าคุณยอมรับและตกลงเข้าผูกพันกับข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน

คุณยืนยันและให้สัญญาว่า คุณเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือองค์กรอย่างอื่นซึ่งมีสิทธิ์ที่จะลงลายมือชื่อในข้อตกลงฉบับนี้ และมีความสามารถที่จะใช้บริการของเว็บไซต์นี้ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่คุณลงทะเบียนเสร็จสิ้น หรือ ณ เวลาที่คุณใช้บริการที่เว็บไซต์นี้เสนอบริการโดยประการอื่นตามที่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณคลิกปุ่มที่ชี้ว่าคุณตกลงทำการลงทะเบียน ให้ถือว่าคุณเองหรือตัวแทนที่มีอำนาจกระทำการแทนคุณได้ตกลงตามเนื้อหาของข้อตกลงนี้ และตัวแทนที่มีอำนาจกระทำการแทนของคุณจะลงทะเบียนกับเว็บไซต์นี้และใช้บริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการแทนคุณ หากคุณมิได้เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือองค์กรที่มีความสามารถดังข้างต้น ให้คุณและตัวแทนที่มีอำนาจกระทำการแทนคุณรับผลทั้งหมดที่ตามมาจากเหตุข้างต้นเอง และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณเป็นการถาวร และเรียกให้คุณและตัวแทนที่มีอำนาจกระทำการแทนคุณรับผิดชอบต่อการดังกล่าวด้วย

ในขณะเดียวกัน การที่คุณเข้าถึงและใช้บริการดังกล่าว คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้มีชื่ออยู่ในรายชื่อ “Specially Designated Nationals” ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) หรือสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (Office of Foreign Assets Control: OFAC) หรือรายชื่อการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจการค้าอื่นๆ เช่น รายชื่อบุคคลและองค์กรภายใต้มาตรการลงโทษของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ (UN Security Council Sanctions List) ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกตลาดและเขตอำนาจศาลที่จะเข้าดำเนินการ และอาจจำกัดหรือปฏิเสธการบริการในบางประเทศตามดุลยพินิจของเรา

วัตถุประสงค์ของการลงทะเบียน

คุณยืนยันและให้สัญญาว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่ใช้บังคับ หรือเพื่อบ่อนทำลายความเรียบร้อยของการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์นี้

กระบวนการลงทะเบียน

1. คุณตกลงจะให้ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกต้องตามที่กำหนดในหน้าลงทะเบียนผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้ โดยคุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และวิธีการใดๆ ที่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์นี้ในการเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ เมื่อมีความจำเป็นและภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ให้คุณระบุชื่อจริง บัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้หมั่นอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนของท่านให้เป็นปัจจุบัน มีความละเอียดและถูกต้องตามที่กำหนดอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลที่ได้พิมพ์ด้วยตนเองทั้งหมดจะเรียกว่าเป็นข้อมูลลงทะเบียน อนึ่ง ให้คุณรับผิดชอบความจริงแท้ ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและรับผิดชอบต่อผลกระทบในแง่ลบหรือความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาจากข้อมูลดังกล่าวด้วย

2. หากกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ คำสั่ง หรือเอกสารทางการกำกับดูแลอื่นที่ใช้บังคับของประเทศหรือภูมิภาคที่มีอธิปไตยซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ที่ตั้งของคุณกำหนดให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือต้องใช้ชื่อจริง คุณยืนยันโดยข้อตกลงฉบับนี้ว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณระบุเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนได้กระทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนโดยใช้ชื่อจริงเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากคุณไม่สามารถระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ตามที่กำหนดนั้น ให้คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลกระทบในแง่ลบหรือความสูญเสียเองทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาจากการไม่ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามที่กำหนดดังกล่าว

3. หลังจากที่คุณได้ให้ข้อมูลลงทะเบียนตามที่กำหนดโดยประการที่ถูกกฎหมาย สมบูรณ์ และถูกต้องแล้ว และเมื่อข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการยืนยันตามที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้คุณมีสิทธิ์จะได้รับบัญชีและรหัสผ่านของเว็บไซต์นี้ โดยเมื่อได้รับบัญชีและรหัสผ่านดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าการลงทะเบียนของคุณสำเร็จ และคุณจะสามารถเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์นี้นี้ในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์ดังกล่าว

4. คุณตกลงรับอีเมล และ/หรือข้อความสั้นที่เว็บไซต์นี้เป็นผู้ส่ง ในอันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและดำเนินการเว็บไซต์ดังกล่าว

5. คุณทราบและเข้าใจว่าคุณจะต้องให้หลักฐานและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการลงทะเบียนเป็นผู้ค้า หากคุณต้องการสมัครเป็นผู้ค้าที่ได้รับการยืนยันจากเราหลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ทั่วไปเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ หลักฐานและข้อมูลที่เราอาจเรียกจากคุณอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขโทรศัพท์, บัญชี WeChat, บัญชี Telegram, หลักฐานรายได้, ข้อมูลประสบการณ์การดำเนินการบนเว็บไซต์นี้หรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนอกตลาด (OTC) ในอดีต กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง อีกทั้งหลักฐานและข้อมูลอื่นๆ ตามที่เราเห็นว่าจำเป็นต้องระบุและตามที่อาจกำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ นอกจากนี้ ในการลงทะเบียนเป็นผู้ค้าที่ได้รับการยืนยัน ระบบจะมีการล็อกสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนหนึ่งไว้ในบัญชี OTC ของคุณเพื่อเป็นมัดจำที่ประกันความปลอดภัยของธุรกรรมที่คุณเข้ามีส่วนร่วม ซึ่งคุณไม่สามารถทำการโอนและถอนได้ระหว่างทำธุรกรรมดังกล่าว คุณทราบและตกลงว่าหากคุณ ในฐานะที่เป็นผู้ค้าที่ได้รับการยืนยัน ถูกพิสูจน์ว่ามีความรับผิดเพื่อความเสียหาย สูญหาย และเงินต้องชำระอื่นใดระหว่างธุรกรรมใดๆ แต่คุณปฏิเสธที่จะชำระ เราอาจดำเนินการชำระด้วยมัดจำของคุณเพื่อรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายแก่บุคคลที่สาม และการชำระเงินอื่นใดที่คุณควรชำระภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ หลังจากที่คุณทำการลงทะเบียนเป็นผู้ค้าที่ได้รับการยืนยันเสร็จสิ้น เราจะให้เครื่องหมายผู้ค้าที่ได้รับการยืนยันแก่คุณเพื่อแยกแยะคุณออกจากผู้ใช้อื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นเป็นผู้ค้าที่ได้รับการยืนยัน ทั้งนี้ คุณอาจส่งคำร้องเพื่อยกเลิกการสมัครมาที่เว็บไซต์นี้เพื่อยกเลิกการยืนยัน โดยเว็บไซต์นี้จะดำเนินการตามคำร้องของคุณภายใน 3 วันทำการเพื่อปลดล็อกมัดจำของคุณออก หากไม่มีประวัติข้อพิพาทกับบุคคลที่สามที่รอดำเนินการอยู่หรือประวัติในเชิงลบใดๆ

บริการ

เว็บไซต์นี้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับธุรกรรมออนไลน์ให้คุณได้กระทำการเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล) โดยเว็บไซต์นี้ไม่ได้เข้าร่วมธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขายแต่อย่างใด ทั้งไม่ได้ให้บริการเกี่ยวกับการเติมและถอนสกุลเงินตามกฎหมายของประเทศใดๆ ด้วย

เนื้อหาของบริการ

1) คุณมีสิทธิ์ในการดูราคาและข้อมูลธุรกรรมของผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลได้แบบเรียลไทม์บนเว็บไซต์นี้ และในการส่งวิธีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและการดำเนินการธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้เสร็จสิ้นผ่านเว็บไซต์นี้

2) คุณมีสิทธิ์ในการดูข้อมูลภายใต้บัญชีสมาชิกต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ และในการใช้ฟังก์ชันที่ให้บริการโดยเว็บไซต์นี้

3) คุณมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของเว็บไซต์ที่เว็บไซต์นี้เป็นผู้จัดขึ้น ตามกฎของกิจกรรมที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์นี้

4) บริการอื่นๆ ที่เว็บไซต์นี้ให้สัญญาว่าจะเสนอแก่คุณ

กฎของบริการ

คุณรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎของบริการของเว็บไซต์นี้ ดังต่อไปนี้

8. ให้คุณปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และข้อกำหนดตามนโยบายที่ใช้บังคับ และดำเนินการให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาของสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดในบัญชีของคุณถูกต้องตามกฎหมาย และห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือกระทำการอื่นที่จะเป็นการเสียหายต่อสิทธิและประโยชน์ของเว็บไซต์นี้ หรือบุคคลที่สามใดๆ เช่นการส่งหรือรับข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิและประโยชน์ของบุคคลอื่นใด การส่งหรือรับข้อมูลธุรกิจพีระมิด (Pyramid Scheme) หรือข้อมูลหรือข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเกิดเสียหาย การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปลอมซึ่งข้อมูลหัวอีเมลของเว็บไซต์นี้ เป็นต้น

9. ให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับและใช้งานและเก็บรักษาบัญชีของคุณในเว็บไซต์นี้ รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ รหัสธุรกรรมทางการเงินของคุณ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผูกกับบัญชีที่คุณได้ระบุไว้เมื่อลงทะเบียนบัญชีของคุณอย่างเหมาะสม รวมถึงรักษาความปลอดภัยของรหัสยืนยันที่ระบบส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือของคุณด้วย โดยคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้นที่กระทำโดยใช้บัญชีของคุณที่มีกับเว็บไซต์นี้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบของคุณ รหัสธุรกรรมทางการเงินของคุณ และรหัสยืนยันที่ระบบส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมถึงผลที่ตามมาทั้งหมดของการดำเนินการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เมื่อคุณพบว่าบัญชีของคุณที่มีกับเว็บไซต์นี้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบของคุณ รหัสธุรกรรมทางการเงินของคุณ และรหัสยืนยันที่ระบบส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือของคุณ ถูกใช้โดยบุคคลที่สามบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือพบปัญหาอื่นใดเกี่ยวกับความปลอดภัยของบัญชีของคุณให้คุณแจ้งเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีที่มีประสิทธิผลโดยพลัน และร้องขอให้เว็บไซต์นี้ทำการระงับบการให้บริการแก่บัญชีของคุณที่มีกับเว็บไซต์นี้ไว้เป็นการชั่วคราว โดยให้เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำร้องขอภายในระยะเวลาตามสมควร อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์นี้จะไม่มีความรับผิดต่อผลที่ตามมาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะได้มีการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียที่เกิดแก่คุณด้วย อนึ่ง ห้ามมิให้คุณมอบบัญชีที่คุณมีกับเว็บไซต์นี้ให้แก่บุคคลอื่นใดโดยวิธีการบริจาค ให้ยืม ให้เช่า โอนให้ หรือโดยประการอื่นโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากเว็บไซต์นี้

10. คุณตกลงเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การอนุมัติหรือการส่งความตกลงต่างๆ ผ่านการคลิกทางออนไลน์สำหรับกฎ การต่ออายุข้อตกลงผ่านทางออนไลน์หรือการซื้อบริการ) โดยใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณที่มีกับเว็บไซต์นี้

11. ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้คุณแทรกแซงโดยมีเจตนาร้ายซึ่งกระบวนการปกติของธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือขัดขวางคำสั่งธุรกรรม ห้ามมิให้คุณใช้วิธีการทางเทคนิคใดๆ หรือวิธีการอื่นในการแทรกแซงการดำเนินการตามปกติของเว็บไซต์ตี้ หรือแทรกแซงการใช้บริการของผู้ใช้คนอื่น และห้ามมิให้คุณหมิ่นประมาทโดยมีเจตนาร้ายซึ่งกู๊ดวิลล์ทางธุรกิจของเว็บไซต์นี้โดยวิธีการใส่ความอันเป็นเท็จ

12. หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณและผู้ใช้คนอื่นใดในอันที่เกี่ยวกกับธุรกรรมออนไลน์ ห้ามมิให้คุณใช้วิธีใดๆ นอกจากวิธีการทางศาลหรือทางรัฐบาลในการร้องขอให้เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

13. ให้คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวซึ่งภาษีที่ต้องชำระทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบริการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกิดแก่คุณในระหว่างการใช้บริการที่เว็บไซต์นี้ให้บริการ

14. ให้คุณปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้และข้อกำหนดในการให้บริการและกฎการดำเนินการฉบับอื่นๆ ที่เว็บไซต์นี้อาจทำการเผยแพร่เป็นครั้งคราว และคุณมีสิทธิ์ในการเลิกใช้บริการที่เว็บไซต์นี้ให้บริการเมื่อใดก็ได้

15. กฎของผลิตภัณฑ์

1) กฎสำหรับการเทรดผลิตภัณฑ์

คุณรับว่าในกระบวนการที่คุณเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์นี้และการเข้าทำธุรกรรมกับผู้ใช้อื่นๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ คุณจะปฏิบัติตามกฎการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้เป็นอย่างดี

16. การดูข้อมูลธุรกรรม

เมื่อคุณดูข้อมูลธุรกรรมบนเว็บไซต์นี้ คุณควรอ่านเนื้อหาทั้งหมดในข้อมูลธุรกรรมอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา การฝากขาย ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ทิศทางการซื้อหรือการขาย และให้คุณยอมรับเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในข้อมูลธุรกรรมก่อนที่คุณจะคลิกปุ่มเพื่อดำเนินการธุรกรรมต่อไป

17. การส่งคำสั่ง

หลังจากทำการดูและยืนยันข้อมูลธุรกรรมแล้ว คุณสามารถส่งคำสั่งธุรกรรมได้ หลังจากคุณส่งคำสั่งธุรกรรม ให้ถือว่าคุณอนุญาตให้เว็บไซต์นี้เป็นนายหน้าเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องแทนคุณ และเว็บไซต์นี้จะดำเนินการจับคู่ให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อเสนอธุรกรรมที่ตรงกับราคาที่คุณเรียกโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

18. การเข้าถึงรายละเอียดธุรกรรม

คุณสามารถตรวจสอบประวัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และยืนยันประวัติธุรกรรมโดยละเอียดของตัวคุณเองได้ในรายการธุรกรรม ที่ศูนย์การจัดการ

19. การเพิกถอน/เปลี่ยนแปลงคำสั่งธุรกรรม คุณมีสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งธุรกรรมได้ตลอดเวลาก่อนที่ธุรกรรมจะดำเนินการสิ้นสุด

สิทธิและหน้าที่ของเว็บไซต์นี้

20. หากคุณไม่มีคุณสมบัติในการลงทะเบียนตามที่ตกลงภายในข้อตกลงฉบับนี้ ให้เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ปฏิเสธมิให้คุณลงทะเบียน ทั้งนี้ หากคุณได้ลงทะเบียนไปแล้ว ให้เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการเพิกถอนบัญชีสมาชิกของคุณ และเว็บไซต์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกให้คุณหรือตัวแทนที่มีอำนาจในการกระทำการแทนคุณรับผิดชอบ อีกทั้ง เว็บไซต์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการวินิจฉัยได้ว่าจะยอมรับการที่คุณสมัครเข้าลงทะเบียนหรือไม่ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

21. เมื่อเว็บไซต์นี้พบว่าผู้ใช้ที่มีบัญชีมิใช่ผู้ทำการลงทะเบียนบัญชีดังกล่าวในตอนแรก ให้เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบัญชีนั้นๆ ของผู้ใช้ดังกล่าวได้

22. หากโดยวิธีการ เช่น การทดสอบทางเทคนิคหรือโดยการสุ่มตรวจด้วยมือ เว็บไซต์มีข้อสงสัยตามสมควรว่าข้อมูลที่คุณระบุให้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ผิด เป็นเท็จ ไม่สามารถใช้ได้ หรือไม่สมบูรณ์ ให้เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการแจ้งเตือนให้คุณแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน หรือระงับหรือยกเลิกการให้จัดหาบริการให้แก่คุณได้

23. ให้เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลสารสนเทศใดๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้เมื่อได้พบว่าข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวมีข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน

24. ให้เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกบริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการได้ตลอดเวลา และมีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือระงับการบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากเว็บไซต์ทำการยกเลิกบริการหนึ่งรายการหรือมากกว่าที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการ ให้การยกเลิกดังกล่าวโดยเว็บไซต์นี้มีผลบังคับในวันที่ประกาศการยกเลิกดังกล่าวบนเว็บไซต์

25. ให้เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยวิธีทางเทคนิคและมาตรการจัดการเพื่อการดำเนินการตามปกติของเว็บไซต์นี้ และให้เว็บไซต์นี้ให้บริการสภาพแวดล้อมและบริการการเทรดและการทำธุรกรรมที่จำเป็นและเชื่อถือได้ และรักษาความเรียบร้อยในการเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล

26. หากคุณไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์นี้โดยการใช้เลขบัญชีสมาชิกและรหัสผ่านติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี ให้เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการเพิกถอนบัญชีของคุณ ทั้งนี้ หลังจากทื่บัญชีของคุณถูกเพิกถอนแล้ว ให้เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อสมาชิกที่แทนบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้สมัครสมาชิกคนอื่นๆ ได้

27. ให้เว็บไซต์นี้ดำเนินการเพื่อประกันความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ ด้วยการเพิ่มความแข็งแกร่งของสิ่งนำเข้าทางเทคนิค (Technical Input) และเสริมสร้างมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น และให้มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนให้คุณทราบล่วงหน้าถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่มีแก่บัญชีของคุณอันอาจคาดเห็นได้

28. ให้เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการลบเนื้อหาและข้อมูลสารสนเทศทุกประเภทซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ หรือกฎของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา และให้การใช้สิทธิ์ในข้อนี้โดยเว็บไซต์นี้กระทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

29. ให้เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการร้องขอข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมจากคุณ และในการใช้มาตรการตามสมควรเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานท้องถิ่น ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับทางปกครอง กฎ คำสั่ง และเอกสารทางการกำกับดูแลที่ใช้บังคับของประเทศหรือภูมิภาคที่มีอธิปไตยซึ่งคุณมีถิ่นที่ตั้งอยู่ และให้คุณมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตามที่เหมาะสมแก่มาตรการดังกล่าวด้วย อนึ่ง ให้เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงของคุณไปยังเว็บไซต์นี้ รวมถึงบริการส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการได้ด้วย

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

30. ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ความรับผิดของเราต่อความเสียหายทางตรงจากคุณจะไม่เกินค่าธรรมเนียมการเทรดทั้งหมดที่ได้รับจากกิจกรรมการเทรดสำหรับการใช้บริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

31. หากคุณกระทำการผิดข้อตกลงฉบับนี้หรือกฎหมายหรือข้อบังคับทางปกครองที่ใช้บังคับ ให้คุณชำระค่าชดเชยแก่เราเป็นจำนวนอย่างน้อย 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และให้คุณรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผิดข้อตกลงดังกล่าว (เช่น ค่าทนาย เป็นต้น) ทั้งนี้ หากค่าชดเชยดังกล่าวไม่พอชดใช้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงได้ทั้งหมด ให้คุณรับผิดชอบส่วนต่างดังกล่าวด้วย

บริการ Fiat

1. เพื่อความชัดเจนสิ้นสงสัย บริษัทไม่ได้ให้บริการ Fiat เช่น Fiat-to-Crypto และ/หรือ Crypto-to-Fiat ในประการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณอาจสามารถใช้ประโยชน์จากบริการดังกล่าวได้บนเว็บไซต์

2. บริการ Fiat ทั้งหมดที่มีให้บริการ (ไม่ว่าจะอยู่บนเว็บไซต์ของเราหรือผ่านการเปลี่ยนทิศทางไปที่เว็บไซต์บุคคลที่สาม) ให้บริการโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม (ผู้ให้บริการดังกล่าวเรียกว่า ผู้ให้บริการ Fiat”)

3. ในกรณีที่คุณต้องการใช้บริการ Fiat คุณต้องตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข กฎ นโยบาย (หรือเอกสารในลักษณะเดียวกัน) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้ไว้โดยผู้ให้บริการ Fiat ของเรา และให้ข้อมูลสารสนเทศใดๆ ที่อาจกำหนดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการดังกล่าว ในการนี้ บริการ Fiat ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการยกเลิก เรียกคืน คืนเงิน หรือการร้องขอปฏิเสธการชำระเงิน ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ Fiat ของเรา

4. นอกเสียจากว่าจะได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของเรา บริการที่เกี่ยวข้องกับ Fiat ทั้งหมดจะให้บริการโดย MultiExchange UAB (หมายเลขทะเบียน 306065972) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสิบสวนอาชญากรรมทางการเงิน (Financial Crime Investigation Service) ของประเทศลิทัวเนียไว้เป็นผู้ดำเนินการ Wallet สำหรับฝากสกุลเงินเสมือนและผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐลิทัวเนีย

5. MultiExchange UAB ไม่ใช่ผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้ขึ้นทะเบียนเอง แต่มีการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการ Fiat ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเพื่อให้บริการ Fiat

6. โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณทราบและตกลง ณ ที่นี้ว่าคุณได้อ่าน ยอมรับ และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (ซึ่งรวมถึงกฎ นโยบาย หรือเอกสารอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน) ที่ให้ไว้โดย MultiExchange UAB

เพื่อวัตถุประสงค์ของความในส่วนนี้ ให้บริการ Fiat หมายความถึงข้อใดก็ได้ต่อไปนี้


1) การโอนเงินในสกุลเงิน Fiat สกุลหนึ่งหรือหลายสกุลเข้าบัญชี Fiat ของคุณ ไม่ว่าจะด้วยการโอนผ่านธนาคาร หรือด้วยบัตรเครดิต/เดบิต และถือครองสกุลเงิน Fiat ดังกล่าว (ซึ่งได้โอนไปที่บัญชี Fiat ของคุณสำเร็จแล้ว) เป็นการดูแลรักษาสินทรัพย์ (Custody) ให้คุณ

2) การซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยสกุลเงิน Fiat สกุลหนึ่งหรือหลายสกุล (ผ่านยอดคงเหลือในบัญชี Fiat ของคุณหรือผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิตของคุณก็ตาม)

3) การขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสกุลเงิน Fiat และการโอนสกุลเงิน Fiat ที่เกี่ยวข้องไปยังบัญชี Fiat ของคุณ หรือ

4) การถอนสกุลเงิน Fiat สกุลหนึ่งหรือหลายสกุลจากบัญชี Fiat ของคุณไปที่บัญชีธนาคารของคุณ

สิทธิ์ในการขอคุ้มครองชั่วคราว

ทั้งคุณและเราทราบว่ามาตรการเยียวยาภายใต้กฎหมายคอมมอนลอว์สำหรับการผิดสัญญาหรือการเป็นไปได้ที่จะมีการผิดสัญญาอาจไม่เพียงพอชดใช้ความสูญเสียที่เกิดแก่เราได้ ดังนั้น ในกรณีที่มีการผิดสัญญาหรือการเป็นไปได้ที่จะมีการผิดสัญญา ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามีสิทธิ์ในการขอคุ้มครองชั่วคราวและขอการเยียวยาโดยประการอื่นทั้งสิ้นซึ่งภายใต้กฎหมายคอมมอนลอว์หรือกฎหมายเอควิตี (Equity) อนุญาตให้กระทำได้

การจำกัดและการยกเว้นความรับผิด

1. คุณเข้าใจและตกลงว่าไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เราจะไม่มีความรับผิดในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้

1) การขาดรายได้

2) การเสียกำไรจากธุรกรรมหรือการสูญเสียตามสัญญา

3) การหยุดชะงักของธุรกิจ

4) การสูญเสียสกุลเงินที่คาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าจะสูญเสีย

5) การสูญเสียข้อมูลสารสนเทศ

6) การเสียโอกาส ความเสียหายต่อกู๊ดวิลล์หรือชื่อเสียง

7) ความเสียหายหรือสูญหายต่อข้อมูล

8) ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเลือก

9) ความสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อม พิเศษ หรือสืบเนื่องจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงโดยความประมาทเลินเล่อ) การผิดสัญญา หรือด้วยเหตุอื่นใด ไม่ว่าความสูญเสียหรือเสียหายดังกล่าวนั้นเราอาจคาดเห็นได้ตามสมควรหรือไม่ และไม่ว่าเราได้รับแจ้งความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความสูญเสียหรือเสียหายดังกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม

10) รายการที่ 1 ถึง 9 เป็นรายการที่แยกจากกัน ไม่ส่งผลถึงกันและกัน

2. คุณเข้าใจและตกลงว่าไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เราจะไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้

1) ในกรณีที่เรามีเหตุให้เชื่อได้จริงว่าธุรกรรมรายการหนึ่งรายการใดของคุณอาจมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ซึ่งผิดกฎหมายหรือผิดสัญญาอย่างร้ายแรง

2) ในกรณีที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการกระทำของคุณบนเว็บไซต์นี้ถูกสงสัยว่าจะผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม

3) ค่าใช้จ่ายและการขาดทุนที่เกิดจากการซื้อหรือการได้รับข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ หรือธุรกรรม ฯลฯ ใดๆ ผ่านบริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการ

4) ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการ

5) ความสูญเสียอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการ ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุจากเรา

3. ในกรณีที่เราไม่ให้บริการหรือให้บริการล่าช้าเนื่องจากการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล การล้มเหลวของการเชื่อมต่อของเครือข่ายข้อมูล ข้อผิดพลาดในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารหรือระบบอื่นๆ ระบบจ่ายไฟล้มเหลว สภาพอากาศ อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด การกระทำเพื่อผลทางเศรษฐกิจ (Industrial Action) ข้อพิพาทแรงงาน การประท้วง การลุกฮือ การจลาจล การขาดผลิตผลในการทำงานหรือวัสดุเพื่อการผลิต อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การระเบิด สงคราม การที่ธนาคารหรือพาร์ทเนอร์รายอื่นมีการล้มเหลว ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีการล้ม การกระทำของหน่วยงานรัฐบาล ตุลาการ หรือปกครอง การกระทำอื่นซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราหรือนอกเหนือความสามารถที่เราจะควบคุมได้ หรือเนื่องจากเหตุจากบุคคลที่สาม เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการไม่ให้บริการหรือความล่าช้าในการให้บริการ หรือต่อความสูญเสียที่คุณอาจได้รับตามมาโดยเป็นผลจากการไม่ให้บริการหรือความล่าช้าดังกล่าว

4. เราไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูล โปรแกรม ข้อความ ฯลฯ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้จะปลอดภัยโดยสมบูรณ์ ไม่มีการแทรกแซงและการถูกทำลายโดยโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี เช่น ไวรัส โทรจัน ฯลฯ ดังนั้น การเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซ์ตี้หรือการใช้บริการใดๆ ที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการ การดาวน์โหลดโปรแกรม ข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์นี้และการใช้สิ่งดังกล่าวเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลของคุณ คุณจึงต้องรับความเสี่ยงและการสูญเสียใดๆ ทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้นได้

5. เราไม่ทำรับประกันและเข้าผูกมัดใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจใดๆ ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่กับเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหารูปแบบอื่นใดๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของอยู่ด้วย ทั้งนี้ การใช้บริการ ข้อมูลสารสนเทศ และผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เว็บไซต์บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลของคุณ คุณจึงต้องรับความเสี่ยงและการสูญเสียใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้น

6. เราไม่ทำการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายสำหรับการใช้บริการที่เว็บไซต์นี้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสามารถในการใช้งาน การไม่มีข้อผิดพลาดหรือข้องดเว้นข้อมูลที่ควรแจ้ง ความสอดคล้องกัน ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ และความใช้งานได้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยเฉพาะ ของบริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการ นอกจากนี้ เราไม่ทำการเข้าผูกมัดหรือรับรองอะไรเกี่ยวกับความใช้ได้ ความถูกต้อง ความแม่นยำ ความเชื่อถือได้ คุณภาพ ความเสถียร ความสมบูรณ์ และความเป็นปัจจุบันของเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมภายใต้บริการที่เว็บไซต์นี้ให้บริการ การจะเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์นี้หรือการจะใช้บริการที่เว็บไซต์นี้ให้บริการหรือไม่นั้นเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น ให้คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงและการสูญเสียใดๆ ทั้งสิ้นจากการตัดสินใจดังกล่าว เราไม่ทำการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับตลาด มูลค่าและราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ คุณทราบและเข้าใจว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นตลาดที่ไม่เสถียร ราคาและมูลค่าของสินทรัพย์อาจผันผวนหรือร่วงลงได้ตลอดเวลา และธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเป็นไปด้วยเจตจำนงค์และการตัดสินใจที่เป็นอิสระส่วนบุคคลของคุณเอง ดังนั้น ให้คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงและการสูญเสียใดๆ ทั้งสิ้นจากกการดังกล่าว

7. การรับรองและการรับจะกระทำการต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นเพียงการรับรองและเป็นคำแถลงที่เราให้ไว้เกี่ยวกับบริการที่เราเป็นผู้ให้บริการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น และให้ยึดการดังกล่าวเป็นสำคัญเหนือการรับประกันและการเข้าผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดโดยประการอื่นทางอื่น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือโดยวาจา ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม ทั้งนี้ การรับรองและคำแถลงเหล่านี้เป็นความผูกมัดและการรับจะกระทำการของเราเท่านั้น และไม่ได้รับรองว่าบุคคลที่สามบุคคลใดจะปฏิบัติตามการรับรองและการเข้าผูกมัดในข้อตกลงฉบับนี้แต่อย่างใด

8. เรามิได้ทำการสละสิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ และมิได้ทำการสละสิทธิ์ใดๆ ในการจำกัด ยกเว้น และหักกลบลบหนี้ความรับผิดต่อความเสียหายของเรา เท่าที่จะกระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

9. เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีของคุณกับเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าคุณอนุมัติการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้นที่เรากระทำตามกฎที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ และให้คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว

การเลิกสัญญา

10. ให้เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีที่คุณมีกับเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา และให้ข้อตกลงฉบับนี้เป็นอันยกเลิกด้วย ณ วันที่ยกเลิกบัญชีของคุณ

11. ให้เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์เลิกให้บริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการแก่คุณทั้งหมดได้ตลอดเวลา และให้ข้อตกลงฉบับนี้เป็นอันยกเลิกด้วย ณ วันที่เลิกให้บริการที่เว็บไซต์นี้ให้บริการแก่คุณทั้งหมด

12. หลังจากการเลิกข้อตกลงฉบับนี้แล้ว คุณไม่มีสิทธิ์ในการบังคับให้เว็บไซต์นี้ให้บริการใดๆ หรือกระทำตามหน้าที่อื่นใดแก่คุณอีก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การร้องขอให้เว็บไซต์นี้เก็บรักษาหรือเปิดเผยแก่คุณซึ่งข้อมูลสารสนเทศใดๆ ในบัญชีที่เคยเป็นของคุณแต่เดิม หรือให้ส่งต่อให้คุณหรือให้แก่บุคคลที่สามบุคคลใดซึ่งข้อมูลใดๆ ในบัญชีดังกล่าวที่ยังไม่ได้อ่านหรือส่งออกไป

13. ในการเลิกข้อตกลงฉบับนี้ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติตามข้อตกลงยังคงมีสิทธิ์เรียกร้องให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญารับผิดชอบต่อความรับผิดอื่นๆ ด้วย

ทรัพย์สินทางปัญญา

14. ผลงานทางปัญญาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายเว็บไซต์ ฐานข้อมูล งานออกแบบเว็บไซต์ ตัวอักษรและกราฟิค ซอฟต์แวร์ ภาพ วิดิโอ ดนตรี เสียง และการผสมผสานใดๆ ของไฟล์ข้างต้น และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญหาของการแปลคำสั่งซอฟต์แวร์ (Software Compilation) ซอร์ซโค้ดและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแอปพลิเคชันขนาดเล็กและสคริปต์) ให้เป็นสิทธิ์ของเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้คุณทำการคัดลอง ดัดแปลง ถ่ายทอด หรือใช้วัสดุหรือเนื้อหาใดๆ ข้างต้นในทางการค้า

15. สิทธิ์ในชื่อของเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกู๊ดวิลล์ในทางธุรกิจและเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย) ให้เป็นสิทธิ์ของบริษัท

16. เมื่อยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือว่าคุณได้โอนและมอบหมายให้เว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นเจตจำนงค์เสรีของคุณเอง ซึ่งลิขสิทธิ์ในข้อมูลสารสนเทศทุกรูปแบบที่คุณเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเผยแพร่ สิทธิ์การเช่า สิทธิ์การนำออกแสดง สิทธิ์ในการแสดง สิทธิ์ในการฉายภาพ สิทธิ์ในการถ่ายทอดออกอากาศ สิทธิ์ในเการเผยแพร่ผ่านครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ สิทธิ์ในการถ่ายทำ สิทธิ์ในการดัดแปลง สิทธิ์ในการแปล สิทธิ์ในการรวบรวม และสิทธิ์อื่นๆ ที่โอนให้กันได้ซึ่งเป็นสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และให้เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการฟ้องร้องต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวและรับค่าชดเชยเต็มจำนวนสำหรับการละเมิดนั้น ทั้งนี้ ข้อตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้และอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะได้สร้างก่อนหรือหลังการลงลายมือชื่อในข้อตกลงฉบับนี้ก็ตาม

17. ห้ามมิให้คุณใช้หรือจำหน่ายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญหาของเว็บไซต์นี้หรือของบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายระหว่างการใช้บริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้บริการ โดยสำหรับข้อมูลสารสนเทศใดๆ ที่คุณเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้คุณเผยแพร่หรืออนุญาตให้เว็บไซต์อื่น (หรือสื่ออื่น) ใช้ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวในทางใดๆ ทั้งสิ้น

18. ห้ามมิให้ถือว่าการที่คุณเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์นี้หรือการใช้บริการใดๆ ที่เว็บไซต์นี้เป็นผู้เสนอให้บริการเป็นการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ให้แก่คุณ

การคำนวณ

เราเป็นผู้ยืนยันการคำนวณธุรกรรมทั้งสิ้น และวิธีการคำนวณทั้งหมดมีเผยแพร่อยู่แล้วบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถประกันได้ว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณจะไม่มีข้อรบกวนหรือจะปราศจากข้อผิดพลาด

การควบคุมการส่งออก

คุณทราบและเข้าใจว่าภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้คุณส่งออก ส่งออกซ้ำ นำเข้า หรือโอนวัสดุใดๆ (ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ด้วย) บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น โดยข้อตกลงฉบับนี้ คุณรับว่าคุณจะไม่กระทำการหรือช่วยหรือเข้าร่วมกระทำการโดยเจตนา ซึ่งการส่งออกหรือการโอน ที่เกี่ยวข้องข้างต้น หรือการกระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับโดยประการอื่น ทั้งนี้ หากคุณพบเหตุใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะรายงานเหตุดังกล่าวแก่เราและช่วยเหลือเราในการจัดการเหตุดังกล่าวนั้น

การโอน

สิทธิและหน้าที่ที่ตกลงกันภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้มีผลผูกพันผู้รับโอน ทายาท ผู้จัดการมรดก (Executor and Administrator) ของคู่สัญญาตามข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งได้รับประโยชน์จากสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเรา ห้ามมิให้คุณทำการโอนสิทธิและหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้แก่บุคคลที่สามบุคคลใด ทั้งนี้ เราอาจโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลที่สามบุคคลใดก็ได้ ได้ตลอดเวลา โดยจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน

โมฆะแยกส่วน

หากความใดของข้อตกลงฉบับนี้ปรากฏแก่ศาลในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจแห่งใดว่าไม่สามารถบังคับได้ เป็นโมฆะ หรือผิดกฎหมาย ห้ามมิให้กระทบต่อการใช้บังคับของความที่เหลือในข้อตกลงฉบับนี้

ไม่มีการเป็นตัวแทน

ห้ามมิให้ถือว่าความใดในข้อตกลงนี้เป็นการแต่งตั้ง การกระทำโดยปริยาย หรือการกระทำโดยประการใดที่ให้เราเป็นตัวแทน ทรัสตี หรือผู้แทนโดยประการอื่นของคุณ เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้

การสละสิทธิ์

การที่เราหรือคุณสละสิทธิ์ที่จะเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรับผิดต่อการผิดสัญญาหรือต่อความรับผิดอื่นใดตามที่ได้ตกลงในข้อตกลงนี้ ห้ามมิให้นับหรือถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ที่จะเรียกให้อีกฝ่ายรับผิดในการผิดสัญญาอื่นๆ ทั้งนี้ การไม่ใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ ห้ามมิให้รับโดยประการใดว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าวนั้น

หัวข้อ

หัวข้อภายในข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมดมีไว้เพื่อความสะดวกในการอธิบายเท่านั้น และไม่มีเจตนาขยายหรือจำกัดเนื้อหาหรือขอบเขตของข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้

การมีผลบังคับใช้และการตีความข้อตกลง

1. ข้อตกลงฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้เมื่อคุณคลิกผ่านหน้าลงทะเบียนของเว็บไซต์นี้ ดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสิ้น และได้รับหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของเว็บไซต์นี้ของคุณมาแล้ว และให้มีผลผูกพันคุณและเว็บไซต์นี้

2. ทั้งนี้ ให้เว็บไซต์นี้มีอำนาจในการตีความข้อตกลงนี้โดยให้ถือเป็นที่สุด

3. สินทรัพย์ของเรามีอยู่เพียงพอและสำรองไว้ 100% โดยเราจะไม่ใช้สินทรัพย์ใดๆ ในการรับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในประเภทใดๆ ทั้งสิ้น

โปรดอย่าลืม

เราขอเตือนคุณเป็นการช่วยจำมา ณ ที่นี่ว่า

1. ตัวสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ เองนั้นไม่ได้เสนอซื้อขายโดยสถาบันการเงิน บริษัท หรือเว็บไซต์นี้แต่อย่างใด

2. ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นตลาดใหม่ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใด และอาจไม่เกิดการขยายตัวอีกก็เป็นได้

3. การใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหลักแล้วเป็นการใช้งานโดยผู้ที่ทำการเก็งราคา และไม่ได้มีการใช้งานในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์มากเท่าตลาดดังกล่าว ทั้งนี้ ธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากการที่สินทรัพย์ดังกล่าวทำการเทรดกันทั้งวันโดยไม่มีการจำกัดการปรับตัวเพิ่มลดของราคาแต่อย่างใด โดยที่ Market Maker และนโยบายของรัฐบาลทั่วโลกอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างมากต่อราคาขอสินทรัพย์ดังกล่าวได้

4. บริษัทอาจสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีหรือการใช้บริการของคุณ หรือการประมวลผลธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ (ซึ่งรวมถึงการโอนใดๆ สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลจากบัญชีของคุณไปที่บัญชีภายนอกใดๆ ที่ไม่ได้โฮสต์โดยบริษัท หรือการรับสินทรัพย์ดิจิทัลจากบัญชีภายนอกใดๆ อย่างที่กล่าวมาข้างต้น) ได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ในกรณีที่บริษัทถือโดยดุลยพินิจของตนฝ่ายเดียวได้ดังต่อไปนี้

1) หากบริษัทถือโดยดุลยพินิจของตนฝ่ายเดียวซึ่งเป็นที่สุดว่าคุณได้ทำการฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้หรือความในข้อตกลงฉบับนี้ หรือการใช้บริการในเขตอำนาจศาลของคุณเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

2) ในกรณีที่บริษัทอาจถือตามสมควรว่ามีความผันผวนสุดขีดในตลาด (ซึ่งอาจทำให้เครือข่าย บล็อกเชนเบื้องหลังเกิดการติดขัดได้)

3) เมื่อเป็นที่น่าสงสัยว่าธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลรายการได้เป็นการฉ้อโกงหรือมีข้อผิดพลาด หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ ในบัญชีของคุณได้มาจากพฤติกรรมฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย

4) เมื่อเป็นที่น่าสงสัยว่าบัญชีของคุณถูกเจาะ และ/หรือ

5) ในกรณีอื่นๆ ที่บริษัทอาจเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจฝ่ายเดียวซึ่งเป็นที่สุด ว่าอาจกระทบต่อสิทธิ์และบริการของบริษัทได้

สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับคนส่วนใหญ่ คุณรับทราบและเข้าใจว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ดังนั้นคุณควรตัดสินใจเลือกจำนวนเงินลงทุนของคุณโดยพิจารณาจากขีดจำกัดในการสูญเสียของตนเองด้วย คุณรับทราบและเข้าใจว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ได้ หากคุณมีข้อสงสัยประการใด ขอแนะนำให้คุณขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาด้านการเงินก่อน นอกจากนี้ นอกเหนือจากความเสี่ยงที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วยังอาจมีความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้อีกด้วย ดังนั้นขอแนะนำให้คุณพิจารณาอย่างรอบคอบและใช้วิจารณญาณที่ชัดเจนในการประเมินสถานะทางการเงินของคุณและความเสี่ยงที่กล่าวถึงข้างต้น ก่อนที่จะทำการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการซื้อและการขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้คุณเป็นผู้รับภาระความสูญเสียใดๆ ทั้งสิ้นจากการดังกล่าว และเราจะไม่มีความรับผิดโดยประการใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ โดยข้อตกลงฉบับนี้ คุณทราบแล้วว่า

1. คุณเข้าใจว่าเว็บไซต์นี้มีเจตนาทำหน้าที่เป็นที่ให้คุณรับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หาคู่สัญญาสำหรับการเทรด ทำการเจรจาและดำเนินการให้ธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีผลบังคับเท่านั้น โดยเว็บไซต์นี้มิได้มีส่วนร่วมในธุรกรรมใดๆ ของคุณทั้งสิ้น ดังนั้น คุณต้องประเมินความจริง ความถูกต้องตามกฎหมาย และการที่สินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องใช้งานได้หรือไม่อย่างรอบคอบตามดุลยพินิจของคุณเองแต่ผู้เดียว และรับภาระความรับผิดชอบต่างๆ และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการดังกล่าวแต่ผู้เดียว

2. ความคิดเห็น ข้อมูลสารสนเทศ การสนทนา การวิเคราะห์ราคา คำแนะนำ และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้เป็นการวิเคราะห์ตลาดทั่วไปและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเชื่อถือข้อมูลดังกล่าวข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไรใดๆ

3. เนื้อหาของเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเราได้มีการใช้มาตรการตามสมควรเพื่อประกันความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถและไม่ทำการรับรองระดับความถูกต้องดังกล่าว หรือรับความภาระความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์นี้ หรือจากความล่าช้าหรือการล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่งหรือรับการแจ้งเตือนหรือข้อมูลสารสนเทศใดๆ

4. นอกจากนี้ การใช้ระบบการเทรดบนอินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ฯลฯ เกิดการล้มเหลวได้ ทั้งนี้ เมื่อคำนึงถึงการที่เราไม่สามารถควบคุมความเชื่อถือได้และความพร้อมให้บริการของอินเทอร์เน็ต เราจึงจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดเพี้ยน ความล่าช้า และการเชื่อมต่อที่ล้มเหลวใดๆ

5. Bitget.com เป็นแพลตฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภายนอกอย่างเป็นทางการช่องทางเดียวของ Bitget

6. ทั้งนี้ ห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์นี้ในการเข้ากระทำการธุรกรรมผิดกฎหมายใดๆ เช่น การฟอกเงิน การขนของเถื่อน และการให้สินบนการค้า ในกรณีที่พบการกระทำใดๆ ดังกล่าว เว็บไซต์นี้จะดำเนินการตามมาตรการทั้งหมดที่สามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับบัญชีของผู้กระทำผิด การแจ้งเตือนหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และเราจะไม่รับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าว และสงวนสิทธิ์ในการเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อการดังกล่าว

7. ห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างราคาบิดเบือนตลาด การทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทำการเทรดที่ผิดกฎหมายใดๆ โดยประการอื่น ในกรณีที่พบการกระทำใดๆ ดังกล่าว เว็บไซต์นี้จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและคุ้มครอง เช่น การตักเตือน การจำกัดการเทรด และการปิดบัญชีเป็นการตอบโต้การบิดเบือนราคาโดยทุจริตดังกล่าว การใช้อิทธิพลเหนือระบบการเทรดโดยทุจริต และพฤติกรรมผิดกฎหมายอื่นใด ทั้งนี้ เราไม่รับความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าว และสงวนสิทธิ์ในการเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อการดังกล่าว

พันธมิตรโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

  • หากพบว่าคุณได้เชิญผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วหรือกระทำการฉ้อโกงอื่นใด Bitget จะยกเลิกสถานะพันธมิตรของคุณและปรับเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นของคุณไปเป็น 0%
  • หากพบว่าคุณได้นำเสนอค่าคอมมิชชั่นให้กับผู้อื่นเป็นการลับ ซึ่งสูงกว่าที่ Bitget นำเสนอ Bitget จะยกเลิกสถานะพันธมิตรของคุณและปรับเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นของคุณไปเป็น 0%
  • หากพบว่าคุณได้พยายามทำให้ผู้ใช้สับสนด้วยหน้าเพจ/เว็บไซต์ฟิชชิ่งที่คล้ายกับเว็บไซต์/หน้าเว็บของ Bitget ทาง Bitget จะยกเลิกสถานะพันธมิตรของคุณและปรับเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นของคุณไปเป็น 0%
  • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพยายามเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาใดๆ โดยใช้คำสำคัญเช่น “ซื้อ Bitget / Buy Bitget”, “เข้าสู่ระบบ Bitget / Bitget Login”, “Bitget อย่างเป็นทางการ / Bitget Official” และ “Bitget P2P” การทำดังกล่าวจะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลและสถานะพันธมิตรของคุณจะถูกยกเลิก
  • Bitget ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะของพันธมิตร เพิกถอนสิทธิ์ในการรับค่าคอมมิชชั่น ปรับเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นไปเป็น 0% เรียกคืนค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่จ่ายไป และฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อพันธมิตรได้ทุกเมื่อหากพันธมิตรก่อความเสียหายต่อ Bitget, ทำลายชื่อเสียง Bitget หรือกระทำการอื่นใดที่ขัดกับ Bitget ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ต่อไปนี้:
    1. การโพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับ Bitget บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Instagram และ Twitter
    2. จัดให้มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มด้วยการเรียกร้องทางการเงินต่อ Bitget