Announcement Center

ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเทรดสำหรับ VIP

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ VIP ของเรา Bitget จะดำเนินการปรับค่าธรรมเนียมการเทรดสำหรับ VIP โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2023

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะมีผลในวันที่ 16 สิงหาคม 2023

ตารางด้านล่างจะแสดงค่าธรรมเนียมที่ปรับปรุงใหม่สำหรับแต่ละระดับ VIP

Bitget จะลดเกณฑ์ปริมาณการเทรดสำหรับการเลื่อนระดับจาก VIP 1 ถึง VIP 5 ให้กับผู้ใช้ VIP ทุกคนที่มีปริมาณ การเทรด Spot ถึงเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งยังลดค่าธรรมเนียม Taker และ Maker ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละระดับ VIP ดังกล่าวให้อีกด้วย

ตารางค่าธรรมเนียม Spot

ปริมาณการเทรด (US$)

Bitget

ก่อน

หลัง

ระดับ VIP

Spot (Maker)

Spot (Taker)

ระดับ VIP

Spot (Maker)

Spot (Taker)

น้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ไม่ใช่ VIP

0.10%

0.10%

ไม่ใช่ VIP

0.10%

0.10%

1-2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

VIP 1

0.06%

0.08%

VIP 1

0.04%

0.06%

2-3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

VIP 2

0.025%

0.05%

3-4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

VIP 3

0.02%

0.045%

4-5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

5-6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

VIP 2

0.05%

0.07%

VIP 4

0.015%

0.04%

6-7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

7-8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

8-9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

VIP 5

0.0125%

0.035%

9-10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

10-15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

VIP 3

0.04%

0.06%

15-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

20-25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

25-30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

30-40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

VIP 4

0.03%

0.05%

40-50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

50-75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

VIP 5

0.01%

0.04%

75-100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

100-150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เกณฑ์สำหรับแต่ละระดับ VIP จะยังคงเดิมสำหรับผู้ใช้ VIP ทุกคนที่มีปริมาณการ BTCUSDT">เทรด Futures ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด แต่ Bitget จะปรับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละระดับ VIP ให้กับคุณ

ตารางค่าธรรมเนียม Futures

ปริมาณการเทรด (US$)

Bitget

ระดับ VIP

ก่อน

หลัง

Futures (Maker)

Futures (Taker)

Futures (Maker)

Futures (Taker)

น้อยกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ไม่ใช่ VIP

0.02%

0.06%

0.02%

0.06%

5-10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

10-15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

VIP 1

0.006%

0.0475%

0.016%

0.040%

15-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

20-25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

VIP 2

0.0040%

0.0425%

0.0140%

0.0375%

25-30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

30-40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

40-50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

50-60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

VIP 3

0.002%

0.040%

0.012%

0.035%

60-70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

70-80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

80-90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

90-100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

100-150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

VIP 4

0.0020%

0.0375%

0.0100%

0.0320%

150-200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

200-250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

VIP 5

0.0015%

0.0350%

0.0080%

0.0320%

250-300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

300-400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

400-500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คุณสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่าย VIP สัมพันธ์ หรือคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม VIP ของ Bitget ได้เลย!