Szczegóły produktu

Umowa użytkownika Web3

Korzystając bezpośrednio lub pośrednio z usług Bitget Web3, użytkownik wyraża zgodę i przestrzega warunków niniejszej umowy użytkownika, w tym wszelkich modyfikacji niniejszej umowy, które mogą zostać wprowadzone przez Bitget w dowolnym momencie. Użytkownik potwierdza, że uważnie przeczytał i zaakceptował poniższe warunki:

  1. Zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami użytkownik posiada pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz wystarczającą wiedzę i doświadczenie, aby w pełni zrozumieć charakter produktów, którymi zamierza handlować, a także ryzyko, które może wystąpić.

2. Użytkownik jest prawnym właścicielem środków na swoim koncie Bitget. Użytkownik musi upewnić się, że źródło jego środków lub aktywów jest legalne i że nie korzysta z platformy do celów niezgodnych z prawem.

3. Nie jesteśmy zobowiązani do weryfikacji uprawnień do korzystania z usług. Korzystając z usług, użytkownik potwierdza, że spełnia wymogi prawne dotyczące wieku obowiązujące w danej jurysdykcji i posiada zdolność prawną niezbędną do zaciągania wszelkich zobowiązań finansowych. W przypadku braku wymaganych kwalifikacji do korzystania z naszych usług, nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z korzystania z tych usług.

4. Użytkownik powinien przeprowadzić własny research i zachować należytą staranność w odniesieniu do kryptowalut takich jak Bitcoin lub do autentyczności, legalności i skuteczności informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego zobowiązania i straty. O ile nie jest to wyraźnie wymagane przez przepisy ustawowe i wykonawcze, Bitget nie jest zobowiązany do przeprowadzania przeglądów informacji o kryptowalutach, działalności handlowej lub innych kwestii związanych z handlem.

5. Bitget jest wyłącznie dostawcą usług wymiany kryptowalut, oferującym najnowsze informacje handlowe dla niektórych kryptowalut i ułatwiającym usługi wymiany kryptowalut oraz odwołującym się do informacji z innych platform wymiany. Informacje te można również uzyskać bezpośrednio z innych giełd lub oficjalnych stron internetowych, aplikacji, DAppów i powiązanych źródeł odpowiednich kryptowalut. Ponadto użytkownik może również angażować się w negocjacje i transakcje z użytkownikami zewnętrznymi na giełdach kryptowalut.

6. Bitget nie gwarantuje dokładności i aktualności informacji na stronach internetowych, aplikacjach i DAppach dotyczących kryptowalut. W związku z tym Bitget nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tę kwestię.

7. Bitget nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty spowodowane nieaktualnymi informacjami, opóźnieniami w sieci, zakłóceniami łączności internetowej, opóźnieniami w przesyłaniu danych, powiadomień push lub wiadomości.

8. Bitget świadczy wyłącznie usługi Bitget Web 3 i nie jest zaangażowany w żadne transakcje użytkownika. W związku z tym należy zachować ostrożność, identyfikować autentyczność, legalność i skuteczność aktywów i informacji oraz ponosić odpowiedzialność w ramach swojej jurysdykcji.

9. Bitget będzie pomagać użytkownikowi w udostępnianiu stronom trzecim istotnych informacji dotyczących jego zainteresowań lub wymiany aktywów kryptowalutowych na inne formy (w tym między innymi trendów rynkowych i aktualizacji handlowych), aby ułatwić korzystanie z usług Bitget Web3 do wymiany kryptowalut.

10. Korzystając z usług, użytkownik domyślnie wyraża zgodę na warunki umowy i upoważnia Bitget do przesyłania informacji handlowych. Nie gwarantujemy dokładności, skuteczności, terminowości, integralności, niezawodności, jakości, legalności, dostępności i bezpieczeństwa dostawców informacji handlowych, operatorów projektów lub odbiorców.

11. Podczas korzystania z naszych usług użytkownik będzie obciążany pewnymi opłatami za usługi lub transakcje. Użytkownik akceptuje i stosuje się do naszego okresowo ogłaszanego i aktualizowanego cennika opłat.

12. Umowa ma również sporadycznie zastosowanie do usług świadczonych przez strony trzecie w ramach korzystania z naszych usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku korzystania z usług świadczonych przez strony trzecie, mogą one również pobierać od użytkownika opłaty za usługi lub transakcje. Opłaty te są pobierane bezpośrednio przez stronę trzecią, a szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej przez stronę trzecią. Ponadto użytkownik będzie odpowiedzialny uiszczanie wszelkich opłat za gaz poniesionych w związku z transakcjami na blockchainie. Obsługujemy transakcje cross-chain dla ponad 220 000 tokenów. Każda transakcja składa się z wielu kroków kupna i sprzedaży. Zdajesz sobie sprawę, że istnieje pewne prawdopodobieństwo niepowodzenia transakcji i pewien stopień niepewności podczas procesu nadawania z powodu przeciążenia lub niestabilności sieci.

13. Użytkownik nie może angażować się w żadne niezgodne z prawem działania poprzez handel lub korzystanie z niniejszej umowy, w tym między innymi w nielegalny hazard, pranie pieniędzy, oszustwa, szantaż, wymuszenia, finansowanie terroryzmu, naruszanie własności intelektualnej, nadużycia lub przemoc oraz wszelkie nielegalne zachowania zabronione przez prawo i przepisy obowiązujące w jurysdykcji użytkownika. Jeśli mamy uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że transakcje użytkownika wiążą się z wysokim ryzykiem, nielegalnymi zamiarami lub niezgodnym z prawem zachowaniem, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania odpowiednich informacji, w tym między innymi transakcji i wymiany danych związanych z takimi niezgodnymi z prawem działaniami. Może to wiązać się ze zgłoszeniem do odpowiednich organów ścigania w jurysdykcji, w której mieszka użytkownik. W przypadku wykrycia takich incydentów Bitget zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, w tym między innymi do zawieszenia dostępu użytkownika do usługi. Bitget nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego zobowiązania lub straty i zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.

14. Aby korzystać z usług, użytkownik musi przestrzegać odpowiednich przepisów prawa i regulacji obowiązujących w jego jurysdykcji. Jeśli kraj/region, w którym się znajdujesz, zabrania korzystania z podobnych usług, Twoje działania nie będą chronione, a wszelkie straty poniesione w tym okresie będą wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

15. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że Bitget nie ma kontroli nad ceną, kursem wymiany, dostawą, jakością, bezpieczeństwem, legalnością i innymi aspektami kryptowalut i nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego zobowiązania i konsekwencje. Użytkownik sam decyduje o wymianie kryptowalut, a Bitget nie ponosi odpowiedzialności za usługi, informacje, ceny i kursy kryptowalut stron trzecich.

16. Handel aktywami kryptowalutowymi jest wysoce ryzykowny i dlatego nie jest odpowiedni dla zdecydowanej większości ludzi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że inwestycja w krypto aktywa może skutkować utratą części lub całości inwestycji. W związku z tym zalecamy ustalenie kwoty inwestycji w oparciu o własną tolerancję na ryzyko straty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że aktywa krypto wiążą się z ryzykiem instrumentów pochodnych. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań zalecamy zwrócenie się o pomoc do doradcy finansowego. Handel aktywami kryptowalutowymi może wiązać się z nieprzewidywalnym ryzykiem, które nie zostało określone w umowie. W związku z tym, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o zakupie lub sprzedaży aktywów kryptowalutowych, zaleca się dokładne rozważenie i wykorzystanie jasnego osądu w ocenie swojej sytuacji finansowej i ryzyka opisanego w niniejszym dokumencie. Wszelkie wynikające z tego straty będą ponoszone wyłącznie przez użytkownika, a Bitget nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

17. Wszystkie opinie, informacje, dyskusje, analizy, ceny, porady i inne informacje na tej stronie są ogólnymi przeglądami rynku i nie stanowią żadnych porad inwestycyjnych. Nie ponosimy żadnych strat wynikających bezpośrednio lub pośrednio z polegania na wyżej wymienionych informacjach, w tym między innymi utraty zysków.

18. Bitget zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji w zakresie prawa w kwestiach, których nie wskazano.