Szczegóły produktu

Umowa użytkownika Smart Trend

Drogi Bitgetowiczu, Droga Bitgetowiczko,

WAŻNE UWAGI: Zanim podpiszesz tę umowę, przeczytaj uważnie wszystkie warunki. Subskrybując produkty do zarządzania majątkiem Smart Trend, potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą umową użytkowania i jej akceptację oraz znajomość ryzyka.

Przedmowa

Bitget uruchomił produkt do zarządzanie majątkiem o o nazwie Smart Trend. Użytkownicy, którzy subskrybują ten produkt, domyślnie zgadzają się na niniejszą umowę użytkownika. Przed właściwym użyciem lub subskrypcją produktu, użytkownicy muszą uważnie przeczytać poniższe informacje:

I. Treść zgody

1. Bitget umożliwia użytkownikom zakup lub subskrypcję produktów do zarządzania majątkiem Smart Trend i oferuje dane historyczne oraz inne usługi związane z tym produktem. Nie wskazuje to, że Bitget zachęca klientów do zaangażowania się w produkt finansowy. Użytkownicy muszą samodzielnie podejmować decyzje finansowe i sami ponoszą wszelkie ryzyko związane z decyzjami inwestycyjnymi.

2. Kiedy użytkownicy korzystają z produktów i usług do zarządzania majątkiem Smart Trend, upoważniają Bitget do korzystania z ich aktywów inwestycyjnych i zezwalają Bitget na uzasadnioną dystrybucję i emisję zgodnie z zasadami platformy.

3. Korzystając z produktów i usług do zarządzania majątkiem Smart Trend, użytkownicy powinni przestrzegać przepisów krajowych, zadbać o zgodność z prawem źródła zaszyfrowanych aktywów i nie angażować się w nielegalne działania, takie jak pranie pieniędzy.

4. Korzystając z produktów i usług do zarządzania majątkiem Smart Trend, użytkownicy powinni w pełni zrozumieć ryzyko związane z inwestowaniem w aktywa kryptowalutowe, w szczególności, że dochód nie może być zagwarantowany, a użytkownicy muszą handlować ostrożnie.

5. Korzystając z produktów i usług do zarządzania majątkiem Smart Trend, użytkownicy zgadzają się i bezwarunkowo akceptują wszelkie ukryte ryzyko i korzyści wynikające z ich decyzji inwestycyjnych. Bitget nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

6. Bitget stara się rozwiązywać problemy takie jak powolne wykonanie, zawieszenie, przerwanie lub odchylenie od normy z powodu opóźnień sieciowych, awarii systemu i innych potencjalnych nieprzewidzianych czynników. Mimo to Bitget nie może obiecać stabilności i skuteczności systemu oraz realizacji produktów finansowych. Bitget nie ponosi odpowiedzialności za nieoczekiwane działanie usługi spowodowane powyższymi przyczynami.

7. Bitget nie ponosi odpowiedzialności za ostateczne wyniki realizacji usług zarządzania majątkiem i inwestycji, jeśli różnią się one od oczekiwań użytkownika z powodu wyżej wymienionej siły wyższej.

8. Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych, Singapurze i innych określonych regionach są wyłączeni z udziału w tej serii produktów do zarządzania finansami, zaś użytkownik akceptuje, że Bitget dostosuje lokalną usługę zgodnie z polityką krajową i innymi powodami.

9. Bitget zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Umowy Użytkownika Smart Trend.

10. Bitget zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji tej umowy i ogłaszania tych zmian za pośrednictwem strony internetowej bez dalszego powiadamiania użytkowników. Dalsze korzystanie z tego produktu oznacza, że użytkownik wyraża zgodę i akceptuje takie modyfikacje.

II. Ostrzeżenie o ryzyku

1. Produkty i usługi do zarządzania majątkiem Smart Trend są związane z finansowymi instrumentami pochodnymi, takimi jak opcje na akcje, i wiążą się z odpowiadającym im ryzykiem, dlatego inwestorzy muszą zachować ostrożność.

2. Wcześniejsze i obecne informacje w ujęciu rocznym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników lub zysków. Dane z backtestów nie są równe potencjalnemu zrealizowanemu dochodowi z produktów do zarządzania majątkiem.

3. Każda decyzja inwestycyjna podejmowana przez użytkownika opiera się na jego własnym osądzie i to użytkownik ponosi ryzyko wszystkich swoich decyzji inwestycyjnych.

III. Potwierdzenie

Zapoznałem(-am) się i w pełni zrozumiałem(-am) treść umowy oraz informacje o ryzyku związanym z produktami i usługami do zarządzania majątkiem Smart Trend. Rozumiem i akceptuję warunki niniejszej umowy.

W przypadku rozbieżności w tłumaczeniu niniejszej umowy użytkownika rozstrzygająca będzie wersja chińska (uproszczona).